Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2012 til personer der har restancer til det offentlige, der inddrives via Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndigheden, vil der blive foretaget modregning, indtræden eller udlæg i videst muligt omfang.

Modregning vil blive foretaget for restancer vedrørende:

 

 • Alle typer af Grønlandske skatte- og afgiftskrav samt renter og gebyrer af sådanne krav.
 • Krav vedrørende husleje, deposita og istandsættelsesregninger for udlejningsboliger ejet af Grønlands Selvstyre.
 • Krav vedrørende bolig- og erhvervsstøttelån, ydet af Grønlands Selvstyre.
 • Krav fra Nukissiorfiit vedrørende levering af el / vand / varme.
 • Krav vedrørende uddannelsesstøtte./-lån.
 • Alle øvrige krav fra Grønlands Selvstyre eller en af selvstyrets institutioner.

 

Indtræden, jfr. Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som ændret ved Landstingslov nr. 4 af 26. april 2007, vil blive foretaget for restancer vedrørende:

 

 • Krav vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp, ydet af en Grønlandsk kommune.
 • Krav vedrørende underholdsbidrag, der er forskudsvis udlagt af en Grønlandsk kommune.
 • Krav vedrørende Grønlandske kommuners lån til erhvervsmæssig virksomhed.

 

Udlæg vil blive foretaget for alle andre typer af restancer der, jfr. Den Grønlandske Retsplejelovs, Afsnit VIII, kapitel 47, § 598, stk. 2 & 3, kan tvangsfuldbyrdes. Dette omfatter:

 • Krav på tilbagebetaling af lån eller renter af lån ydet af det offentlige mod sikkerhed i fast ejendom eller løsøre.
 • Det offentliges krav på betaling af leje af husrum samt betaling af varme, el, vand og renovation.
 • Skatter og afgifter til det offentlige i henhold til den grønlandske lovgivning.
 • Krav på betaling af underholdsbidrag, der er fastsat af en myndighed i Grønland.
 • Bidragskrav, der er fastsat ved dansk øvrighedsresolution, samt skatte- og afgiftskrav, der kan tvangsfuldbyrdes i Danmark.
 • Erstatningsbeløb efter § 627.
 • En fordring kan desuden tvangsfuldbyrdes, når dette for sagsområder, der hører under selvstyret, er fastsat ved landstingslov eller landstingsforordning.

Endelig skal det oplyses, at kredsretten kan have foretaget udlæg til dækning af krav vedrørende bøder m.m., for hvilke kredsretten er fogedmyndighed. 

 

Modregning, indtræden og udlæg vil blive foretaget, uanset om kravene i forvejen er under inddrivelse via løntilbageholdelse, en betalingsaftale eller tvangsrealisation af udlagte effekter.

 

Restanter, der måtte have indsigelser mod at der foretages modregning, indtræden eller udlæg i en eventuel udbetaling af overskydende skat for 2012, kan rette henvendelse til Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndighedens lokale kontor, adressen kan findes på: www.aka.gl

 

Udviser Deres slutopgørelse for indkomståret 2012 en restskat kan Skattestyrelsen foretage en indregning af restskatter op til kr. 18.000 i Deres forskudsregistrering for 2014, jfr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. december 2006. Dette vil fremgå af Deres slutopgørelse for 2012 og Deres skattekort for 2014. Sker der ikke indregning af Deres restskat, vil De modtage opkrævninger af restskatten via PBS med betaling i september, oktober og november måned 2013.

 

Nuuk, August 2013:

Grønlands Selvstyre

Skattestyrelsen, Inddrivelsesmyndigheden

Postboks 1605

3900 Nuuk.