Borgermøder i Syd

Qassiarsuk

Velfærd og udvikling på dagsordenen i Sydgrønlands byer og bygder

Naalakkersuisuts rundrejse i Sydgrønland har budt på rig mulighed for dialog med befolkningen. Regionens byer og bygder har både på samme tid fælles udfordringer og vidt forskellige potentialer. Fælles for alle de besøgte steder har dog været at de fremmødte borgere har stor fokus på velfærd og vilje for udvikling.

Det sociale område fyldte igen godt i debatten. Særligt vilkårene for familierne blev drøftet indgående. Martha Lund Olsen slog fast at Naalakkersuisut har prioriteret netop muligheden for familiebehandling højt, og har afsat midler til at videreudvikle systemet, så der bliver lettere adgang til hjælp og rådgivning for borgerne. Nyheden om rejseholdet med psykologer blev vel modtaget.

Martha Lund Olsen kunne endvidere gøre opmærksom på at Naalakkersuisut på Finanslovsforslag 2014 har prioriteret midler til renovering af plejehjemmet i Nanortalik.

De vigtigste meldinger fra møderne med regionens borgere og erhvervsliv med hensyn til erhvervsudvikling er, at der skal ske en hurtig afklaring af trafiksituationen.

– Jens-Erik Kirkegaard sammenfatter budskabet fra de forskellige møder: Der er behov for etablering af en landingsbane i Qaqortoq, som skal binde regionen sammen med resten af landet. Banen skal også sikre bedre adgang for turister via Island. Samtidig skal vi se på om lufthavnsvæsenets afgiftssystem skaber en barriere for yderligere turismeudvikling.

Et andet glædeligt udbytte fra turen har været, at se hvordan man i Sydgrønland har fokus på udviklingen af fødevareområdet. Interessen for deltagelse i den sydgrønlandske fødevarefestival "Igasa" vidner om stor idérigdom, og muligheder for udvikling af egentlige erhvervsprojekter.

Jens-Erik Kirkegaard oplyser, at Naalakkersuisut har til hensigt at støtte udviklingen af de lokale erhvervsaktiviteter inden for bl.a. fødevarer, turisme. Der er derfor afsat en pulje på ca. 15 mio. kr. til understøttelse af de mange gode lokale erhvervsinitiativer.

I Nanortalik og Qaqortoq var der blandt borgerne stort fokus på de unges muligheder for adgang til uddannelse i særdeleshed på erhvervsskolerne. Blandt andet blev udfordringerne om såvel praktikpladser og rejseomkostningerne forbundet uddannelsesforløbet.

Nick Nielsen slog fast at Naalakkersuisut har fokus på kontinuerligt at udvikle erhvervsuddannelserne således, at de tager højde for de særlige udfordringer der er i vort vidtstrakte land.

Også Grønlands kirke og emner relateret hertil blev drøftet på aftenens møde i Nanortalik. Fokus var blandt andet på renovering og vedligehold af landets mange smukke kirker, og kirkegårde. Nick Nielsen var glad for muligheden for også at drøfte kirkelige anliggender og opfordrede til at borgerne i menighedsarbejdet sætter fokus på inddragelse af børn og unge.

Rundrejsen slutter med besøg i fåreholderbygderne Igaliko og Qassiarsuk.