Pressemeddelelse vedr. nye rensdyr- og moskusoksebekendtgørelser

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) har revideret og opdateret de hidtil gældende bekendtgørelser om rensdyr og samlet disse i en ny bekendtgørelse, der omhandler beskyttelse og fangst af rensdyr. Bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af moskusokser er ligeledes blevet lettere revideret og opdateret.

De hidtil gældende bekendtgørelser var Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. fe-bruar 2001 om jagt på rensdyr, som ændret ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juli 2002 samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. februar 2001 om beskyt-telse af rensdyr. De nye bekendtgørelser er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af rensdyr, samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser.

I forhold til de hidtil gældende bekendtgørelser, er der i den nye bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af rensdyr følgende ændringer og nye paragraffer.

• Generelt er der sket en større lovteknisk oprydning og samling af flere bekendt-gørelser til en.
• Fastsættelse af fangstkvoter, jagtperioder samt fangstområder er i den nye be-kendtgørelse samlet i kapitel 3.
• Bestemmelser om fordeling og udstedelse af licenser er samlet i kapitel 5. Der er indsat hjemmel til brug af bue og pil i § 11 og § 13.
• Regler for betalingsjagt er mere udførligt beskrevet i den nye bekendtgørelse (kap. 7) og der er åbnet mulighed for buejagt.
• Det er i den nye bekendtgørelse beskrevet, at transportmidler skal holde en mi-nimumsafstand på 500 meter til levende rensdyr.
• Kravene i forbindelse med eftersøgning af anskudt rensdyr er gjort mere fleksible § 15, stk. 2.
• I den nye bekendtgørelse er der i § 15 medtaget jagt- og fiskeribetjenten, der også kan afrapporteres til, hvis et anskudt rensdyr ikke bliver genfundet og afli-vet, § 15, stk. 3 og stk. 4.
• Der er i den nye bekendtgørelse åbnet mulighed for, at Naalakkersuisoq for Fangst kan uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgræn-set område til lokal forvaltning (§ 18).
• Tidsfristerne for aflevering af fangstmelding til kommunen er i den nye bekendt-gørelse forkortet til to uger efter fangstperiodens afslutning og indsendelse fra kommunen til Grønlands Naturinstitut er forkortet til fire uger efter fangstperio-dens afslutning (§ 19, stk. 1).
• Dispensationsmulighederne er i den nye bekendtgørelse udvidet og der er såle-des i § 22 medtaget undervisningsmæssige formål. Der er desuden åbnet mu-lighed for dispensation fra kravet om indløsning af jagttegn før 1. maj (§ 24).
• Foranstaltningerne i tilfælde af overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser er i den nye bekendtgørelse skærpet (§ 25, stk. 1, stk. 2 og stk. 3) og der kan således nu også idømmes frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis i en tidsbegrænset periode.I forhold til den hidtil gældende bekendtgørelse, er der i den nye bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser, følgende tekniske opdatering.

• Kravene til brug af bue og pil er blevet gjort tidssvarende.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: fng. kontorchef, Peter Løvstrøm. +299 34 53 42, pelo@nanoq.gl