Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling mål de første 100 dage.

Nick Nielsen 040613

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen siger:

- Vi har mange opgaver, og den første konkrete ting vi gjorde var at reorganisere søfartsskolen. I den forbindelse har vi tænkt på vores bosætningsmønster. Tidligere har man foreslået at hele skolen bliver flyttet til Nuuk, men efter revurdering har vi i koalitionen besluttet at søfartsskolen bliver i Paamiut, mens skipperskolen flyttes til Nuuk. Fisker og fangerskolen bliver i Uummannaq. Det grundliggende i beslutningen for disse uddannelser har udgangspunkt i arbejdsgruppens vurderinger og anbefalinger.

- For det andet så har vi underskrevet en samarbejdsaftale for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut omkring ingeniøruddannelsen. Samarbejdet har eksisteret gennem flere år, dog uden noget officielt grundlag, så vi har nu endelig fået underskrevet en samarbejdsaftale. Aftalen indebærer at DTU i særdeleshed vil tage ansvaret for at mindske frafald i de tekniske uddannelser.

- Derudover, så har vi en del mål som vi skal arbejde for at realisere. Vi skal udarbejde en Uddannelsesstrategi, som skal står klar med retningslinjer for udarbejdelsen i løbet af de første 100 dage.

Og på kysten har vi også andre byer med forskellige uddannelsesinstitutioner, vi har Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq udover Sisimiut og Nuuk.

Nick Nielsen:- I Ilulissat har vi den Pædagogiske Seminarium, hvor vi har brug for flere elever, fordi mange steder har stor mangel på pædagogisk uddannet personale, og især bygderne. Vi gået i gang med at udtænke nye metoder for at få uddannet flere pædagoger, og den nye mulighed handler om en pædagoguddannelse ved hjælp af fjernundervisning. Der eksistere allerede en decentral pædagogisk uddannelse i byerne, så er uddannelsen med fjernundervisning mere tilegnet bygderne, netop for at dække deres store behov for uddannet personale.

- I Qaqortoq har vi den gymnasiale uddannelse og handelsskolen. Det er vores mål at disse uddannelser sammenlægges under et tag, dog med hver sin uddannelses retning. Målet med at samle disse uddannelser handler om bedre og mere fleksibel brug af de lærer kapaciteten.

- I forbindelse med børnehaver og vuggestuer, så er det målet at der etableres løbende vurderinger af hvert enkelt barns evner og færdigheder før skolealderen. Det er for at få et mere klart overblik over hvad barnet kan når det kommer i skole, og dermed opnå bedre planlægning for barnets udvikling i skolen.

Hvad med de ældste klasser på skolen, de skal jo videre i uddannelsessystemet når de er færdige med skolen. Hvad er Jeres opgaver der?

Nick Nielsen:- Hele folkeskoleområdet er prioriteret i den kommende uddannelsesstrategi. Vi har især lagt mærke til skoleforløbet, at hvor karaktererne udvikles positivt op til 7.klassetrin, men daler derefter. Dette forhold er foruroligende og viser klart at vi har en opgave at rette op på der. Og selvom vi ikke har en færdigpakket og konkret løsning i løbet af de første 100 dage, så har vi et mål med at få sat gang i planlægningen i for at få løst det problem. Her skal vi gå i tæt dialog og samarbejde med de mennesker som arbejder med folkeskolen. Jeg vil understrege at, vi først fremlægger den kommende Uddannelsesstrategi til Inatsisartut kommende forårssamling i 2014. Men forarbejdet er allerede startet.

Og forbindelse med de studerende, så er frafald under uddannelsesforløbet stadig et stort problem. Hvad agter I at gøre ved det?

Nick Nielsen:- Uddannelsesfrafald er et stort problem i Grønland, og der er flere årsager til det. Vi har i den forbindelse et klart mål med at få ansat psykologer i alle større uddannelsesinstitutioner. I dag skal studerende henvende sig til kommunen på lige fod med alle andre borgere, hvis de har personlige eller psykiske problemer. Det er ikke optimalt, da der kan være lang ventetid bare for at få hjælp fra en kommunal psykolog. Vi ser tit at personlige problemer er grund til at mange stopper med uddannelsen. Mange unge er gode og dygtige, men kan have ting med fra fortiden, som de ikke havde chance for at få bearbejdet inden uddannelsesstart. Det problem vil vi gerne gøre op med, da vi ønsker at de fleste skal gennemføre deres uddannelse.

De unge på uddannelse har også andre problemer. I dag kan man ikke gennemføre en uddannelse uden IT og internet. Dog hører vi gang på gang at internettet på skolerne må begrænses, fordi det er for dyrt, og det går jo ud over de unge under uddannelse.

Nick Nielsen:- Det er fuldstændig rigtigt, og derfor er det vores mål at arbejdet med det, sker på tværs af alle departementer for at opnå at internet i uddannelsesinstitutioner bliver nemmere i fremtiden. Og selvom jeg ikke kan komme konkrete løfter her og nu, så kan jeg sige at vi har muligheder for at gøre det nemmere og billigere, og disse muligheder vil vi udnytte for at opnå målet i løbet af de første 100 dage.

Vi ved at de ikke-uddannede er stadig flere end de uddannede i Grønland, har I mål for at vende denne situation?

Nick Nielsen:- Det er rigtigt at situationen er sådan i dag og derfor har vi forskellige mål og tiltag som vi skal i gang med. Der er alt for få, som starter på for eksempel, håndværksfag i byggesektoren. Vi har en stor opgave der og vi tror at der er muligheder for at få det løftet. Stor tilkaldt arbejdskraft i byggesektoren viser at vi har brug for at få udviklet og fornyet håndværksuddannelserne. Vi må finde en bedre løsning for den efterhånden mangeårige praktikplads problematik, der har fået mange til at droppe uddannelse, fordi man ikke kan starte på uddannelsen, hvis ikke man har fundet en praktikplads. Derfor er det tanken at det bør være muligt for skolerne at støtte eleverne om at finde praktikpladser. Det gælder også samarbejdet med de virksomheder som skal modtage og oplære de unge i faget. Det vores mål at arbejdet sker på tværs af alle departementer.

Vi har de forskellige uddannelsesinstitutioner, som også for brug for at udvikles i takt med råstofudviklingen?

Nick Nielsen:- Vi er meget opmærksomt på det, især når det gælder de tekniske uddannelser. I dag står vi og mangler for eksempel en del maskinmestre i råstof og energi sektoren og konstruktører i byggesektoren, derfor er det vores mål at undersøge mulighederne for at få startet disse uddannelser i løbet af de første 100 regeringsdage. Det betyder ikke at uddannelserne vil stå klar i løbet af de første 100 dage, men forarbejdet til en plan for at realisere dem indledes.

Flere og flere starter på en uddannelse her i landet, men også udenfor Grønland.

Nick Nielsen:- Det er rigtigt, vi er i dialog med uddannelsesorganisationen Avalak i Danmark, netop for at få overblik over forbedringsbehov. Vi har aftalt med Avalak at bestyrelsen kommer med en situationsbeskrivelse til Naalakkersuisut, sådan så vi har et udgangspunkt at indlede arbejdet med for at forbedre forholdene.

Du har disse mål for uddannelsesområdet de første 100 dage, men du er også medlem af Naalakkersuisut for Kirke, Kultur og Ligestilling.

Nick Nielsen:- Selvom vores prioriteter for de første 100 dage handler meget om uddannelse, så er mine andre områder også kulturen vigtige. Det vores mål at kulturen bør kunne ses bedre i samfundet, at vores værdier som et folk bør kunne ses bedre i for eksempel i byggerier, såsom skoler, og spørgsmålet er; hvordan kan vi implementere vores kulturelle værdier på en bedre måde i vores hverdag? Og her er det vigtigt at ideen og arbejdet for at nå målet udføres på tværs i samarbejde mellem alle de relevante departementer og byggesektoren.

- Vi skal også sikre at KNR´s drift styrkes i fremtiden.

-Hvad angår ligestilling, så går debatten på at vi skal blive bedre til at være opmærksomt på kvinder og mænds ulighed i arbejdsmarkedet. For eksempel ser vi en masse kvinder og meget for mænd i kontorfagene, hvorimod der er flest mænd i bestyrelsesposter i forhold til kvinderne. Disse forhold skal vi blive bedre til at være opmærksom på uden at diktere. Vi skal være med til at højne debatten om ligestilling i samfundet.

Og til sidst så har der været stor debat omkring manglen på præster i kirken de seneste par år.

Nick Nielsen:- Det er koalitionens mål at sikre præsteuddannelsen bliver her i landet. Og det er vores mål at føre en åben dialog om det og andre behov som måtte findes indenfor kirken, også selvom vi ikke vil kunne realisere alle ønsker i løbet af disse 100 dage, men vi vil meget gerne høre ønskerne før vi handler videre.