Hjælpeforanstaltninger ved tilbageholdelse

Vedr. forpligtelse til at yde hjælpeforanstaltning, når unge under 18 år tilbageholdes af Politiet og Retten træffer afgørelse om, at dette skal ske i surrogattilbageholdelse

På baggrund af flere sager om unge mennesker under 18 år, der er tilbageholdt og besluttet placeret i surrogat, finder Departementet anledning til at præcisere nedenstående.

Retten kan i medfør af retsplejeloven træffe beslutning om tilbageholdelse og i den forbindelse beslutte, at den unge - henset dennes alder - skal tilbageholdes i surrogat.

Ved Rettens beslutning forpligtes de sociale myndigheder til at placere den unge under 18 år i et ophold som surrogat for tilbageholdelse i en anstalt.

De sociale myndigheder består af Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne.

Jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge kan Naalakkersuisut kan oprette sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, når det er nødvendigt. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling på en døgninstitution for børn og unge, hvor det er tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst.

Endvidere fastsætter forordningen, at børn og unge, der er tilbageholdt af politiet i medfør af retsplejeloven eller dømt, anbringes på sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på børn mellem 12 og 15 år, der har begået grov kriminalitet, og hvor hensynet til barnet gør anbringelsen absolut påkrævet.

Der er således jf. landstingsforordningen om hjælp til børn og unge bestemmelser, hvorefter en ung, som er tilbageholdt af politiet i medfør af retsplejeloven, kan anbringes i surrogattilbageholdelse. Imidlertid er der ikke hjemmel i børn og unge forordningen til andre former for magtanvendelse end aflåste vinduer og yderdøre. Der er f.eks. ikke hjemmel til brevkontrol og besøgskontrol.

Der er imidlertid ikke oprettet en sikret afdeling til en landsdækkende døgninstitution for børn og unge, hvorfor en surrogattilbageholdelse alene kan foregå i et projekt oprettet til formålet.

I praksis er det departementets døgninstitutionsafdeling, som etablerer et sådant projekt ad hoc, når det bliver aktuelt.

Vedrørende finansieringen af surrogattilbageholdelse i en social hjælpeforanstaltning gælder, at dette - som alle andre hjælpeforanstaltninger i børn og unge forordningen - finansieres af kommunerne.

Der er indenfor den aftalte ramme til drift af de landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge, afsat midler til projekter; disse midler vil kunne bidrage til finansieringen af en surrogattilbageholdelse i socialt regi; den resterende del af finansieringen påhviler den kommune, hvor personer i surrogattilbageholdelse har hjemkommune.

Når der opstår konkrete sager, skal kommunerne kontakte departementets døgninstitutionsafdeling med henblik på, at der etableres surrogattilbageholdelse i socialt regi, såfremt dette kan gøres indenfor børn og unge forordningens rammer.

Det skal tilføjes, at de lovgivningsmæssige rammer i børn og unge forordningen er tilstrækkelige i forhold til, at dømte unge kan placeres i sikret afdeling.