Døgninstitutionerne gør en forskel

Af Døgninstitutionsafdelingen i Grønlands Selvstyre

Når vi besøger vores døgninstitutioner for børn og unge, oplever vi ofte en anden virkelighed end den, vi kan læse om i aviser osv. Vi møder børn, som fortæller, de kan mærke, at de udvikler sig, får nye venner og føler sig holdt af i mødet med voksne, der vil dem og har drømme på deres vegne.

Mange børn og unge er anbragt på døgninstitutioner. Det er børn og unge, som har haft en vanskelig barndom og bærer på tunge problemer, der ofte gør deres liv svært at leve. Der er tale om børn, som har været udsat for vold, misbrug og vanrøgt i familier med sociale og økonomiske problemer.

Arbejdet på en døgninstitution handler om at gøre en forskel for nogle af samfundets allersvageste. Det handler om at skabe rammer for, at anbragte drenge og piger får samme muligheder i livet som andre børn. Ledere og medarbejdere arbejder hver dag på at skabe trygge miljøer, hvor børnene kan udvikle sig. Derfor er indsatsen på landets døgninstitutioner utrolig vigtig.

De gode eksempler tager ofte afsæt i samarbejdet med børnenes hjemkommuner. Når vi er på tilsyn, ser vi sagsforløb, hvor kommune og institution samarbejder tæt for at sikre det rigtige tilbud til barnet. Vi ser sager, hvor kommunale udredninger og handleplaner bidrager til, at institutionen er velforberedt, når barnet ankommer. Og vi ser sager, hvor medarbejdere henter barnet i hjembyen med ønske om at lære barnets netværk og miljø at kende samt skabe en nænsom overgang for barnet.

Vi synes, det er vigtigt, at fortælle de gode historier, så ledere og medarbejdere på døgninstitutionerne får anerkendelse for det vigtige arbejde, de udfører. Og vi er glade for, at Deloittes analyse af området fra 2011 bekræfter os i, at ”Døgninstitutionsområdet gennemgående er karakteriseret ved meget engagerede medarbejdere og ledere, der lægger en stor indsats for at hjælpe børn og unge med sociale vanskeligheder”.

Samtidig er vi klar over, der er meget at tage fat på, når vi skal udvikle døgninstitutionerne til at møde de stigende krav til at håndtere børn og unge med alvorlige traumer og diagnoser. Derfor arbejder vi hele tiden på at styrke området.

Blandt andet har vi har vi igangsat nye projekter, der skal forbedre serviceniveauet for både borgere og kommuner. Ligesom v arbejder på at etablere en ny familie orienteret institution, for at forebygge omsorgssvigt, i tæt dialog med Qaasuitsup Kommunia.

I Døgninstitutionsafdelingen ønsker vi at servicere kommunerne bedst muligt. Derfor forbedrer vi Den Centrale Venteliste, så systemet fremover bliver bedre til at understøtte alle parters behov for viden og data på området. Bl.a. vil systemet sende påmindelser til sagsbehandlere, om at følge op på sager om anbragte børn og unge. Denne løsning er udviklet efter dialog med engagerede sagsbehandlere fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Derudover er vi snart klar med en serviceprofil, der er ment som en hjælp i tvivlsspørgsmål om ansvarsfordeling i sager om børn og unge samt personer med vidtgående handicap. Vi forventer, den kan bidrage til en mere effektiv sagsbehandling for udsatte borgere og mere smidige sagsforløb for de hårdtarbejdende sagsbehandlere.

Døgninstitutionsafdelingens nye hjemmeside, der skal sikre bedre vidensdeling på døgninstitutionsområdet og mere åbenhed omkring de forskellige indsatser er ligeledes et nyt tiltag. På hjemmesiden, www.uupi.gl, vil brugerne kunne finde information om lovgivning, viden, projekter og referencer til relevant information. Hjemmesiden vil desuden omfatte beskrivelser af alle døgninstitutioner og de nyeste tilsynsrapporter.

Vi håber, at vi med dette indlæg får givet døgninstitutionerne samt de kommunale sagsbehandlere anerkendelse for deres indsats. Vi er overbeviste om, at vi gennem samarbejde kan skabe en innovativ og konstruktiv udvikling, hvor vi sammen løfter døgninstitutionsområdet og skaber større åbenhed og vidensdeling.

Det er et samfundsansvar, at alle gives reel mulighed for at udfolde sit potentiale i livet. Det gælder ikke mindst for de svageste i samfundet, som ikke kan hjælpe sig selv. Så længe børn og unge bliver svigtet i en grad, hvor vi bedst varetager deres interesse ved at fjerne dem fra deres hjem, er vi forpligtede til at handle. Det er derfor essentielt, at vi tilbyder dem et nyt hjem, hvor de kan føle sig trygge; hvor de bliver set, hørt og får en reel chance. Det er det, vi arbejder for.