Selvstyrets internationale indsats fordelt over fagsektorer

Udenrigsdirektoratet varetager koordinationen af Naalakkersuisuts internationale indsats. Foruden Udenrigsdirektoratet foregår sagsbehandlingen af en stor del af den internationale indsats hos de enkelte departementer.

Indsatsen baseres på koalitionens internationale visioner samt de enkelte fagsektorers strategier og prioriteter. Herunder kan du se hvilke internationale områder de enkelte departementer primært arbejder med.

 

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

 • Internationale og bilaterale skatteaftaler
 • Regional og international informationsudveksling
 • Samarbejde under Nordisk Råd

Departementet for Boliger, Natur og Miljø

 • Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde
 • Varetagelse af opgaver i Arktisk Råds arbejdsgrupper CAFF, AMAP og PAME
 • Varetagelse af internationale konventioner og aftaler på natur og miljøområdet herunder Ramsar, Konventionen om biologisk
  mangfoldighed, CITES, OSPAR og Københavnsaftalen
 • Varetagelse af opgaver ifm. det nordiske miljøsamarbejde
 • Varetagelse af opgaver ifm. UNESCO kultur- og naturarvsbeskyttelse
 • Varetagelse af opgaver ifm. internationale, statslige og regionale natur- og miljøorganisationer, herunder WWF, EEA NOBANIS
 • International og regional klimaindsats, f.eks. deltagelse i klimaforhandlingerne under UNFCCC
 • Relevante klimaprojekter- og task forces i Arktisk Råd

Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

 • Turisme samt branding og markedsføring af Grønland
 • Internationale erhvervsforhold
 • Udefrakommende arbejdskraft
 • Vestnordisk samarbejde
 • Policyudvikling i Arktisk Råd, med fokus på PAME og EPPR
 • Erfaringsudveksling og vidensdeling i diverse fora vedrørende olie og mineraler, og under bilaterale myndighedssamarbejdsaftaler
 • Informationsvirksomhed overfor udenlandske interessenter
 • Forhandling og implementering af aftale om Arktisk oliespildsberedskabssamarbejde

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

 • Fiskeriaftaler med EU
 • Bilaterale fiskeriaftaler med Island, Færøerne, Norge og Rusland samt bilaterale dialoger med Canada
 • Bilaterale aftaler med Canada om hvid- og narhvaler og isbjørne
 • International certificering af havets ressourcer
 • Internationale aftaler om havnekontrol
 • Internationale aftaler om regulering og bevaring af fælles bestande af fisk, skaldyr, havpattedyr, landpattedyr samt fugle
 • Forvaltning af kvoter for fisk, skaldyr, havpattedyr og land pattedyr samt fugle

Departementet for Sundhed og Infrastruktur

 • Internationalt samarbejde om sø- og luftfart i tæt samarbejde med de danske myndigheder
 • Arktisk, nordisk og vestnordisk samarbejde og vidensdeling om sundhed
 • International og bilaterale samarbejdsaftaler om patientbehandling
 • Samarbejdsaftale med European Environment Agency om vidensdeling omkring miljøets påvirkninger på befolkningens sundhed

Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling

 • Det Vestnordiske kultursamarbejde
 • Kultursamarbejde med Nunavut
 • FN’s konventioner om Immateriel Kulturarv og Kulturel Mangfoldighed
 • Internationale og bilaterale samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse
 • Uddannelsesudveksling
 • Implementering af partnerskabsaftale med EU
 • Kultursamarbejde under Nordisk Råd
 • Arctic Winter Games
 • Bilateralt, regionalt og internationalt kultursamarbejde
 • Afrapportering til FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW)
 • Joint Committee samarbejde med USA

Departementet for Familie og Justitsvæsen

 • FN’s børnekonventioner
 • FN’s handikapkonventioner
 • Nordiske konventioner for social sikring