10. august

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde den 10. august

Ordinær Generalforsamling - KNI A/S

Naalakkersuisut besluttede:
- at godkende selskabets årsrapport 2016,

- at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,

- at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,

- at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,

- at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,

- at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,

- at godkende, at Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00.

Vedrørende fiskeri efter laks 2017

 Naalakkersuisut besluttede:
- at godkende, at der fastsættes en samlet kvote på 45 ton til erhvervsfiskere og ikke-erhvervsfiskere (fritidsfiskere). Fiskeriet lukkes, når kvoten er opfisket eller sæsonen slutter.

- at godkendte, at erhvervsfiskerne kan fiske til eget forbrug og til salg på brætter, institutioner og hoteller. Der må således ikke fiskes til indhandling.

- at godkende, at ikke-erhvervsfiskere (fritidsfiskere) kun kan fiske til eget forbrug.

- at godkendt, at fiskesæsonen vil vare fra d. 15. august – d. 31. oktober, eller til kvoten er opfisket.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.

Vedr. igangsættelse af reformarbejdet ”Sammenhæng og fleksibilitet i uddannelsessystemet”.

Naalakkersuisut besluttede:
- at arbejdet med sammenhæng og fleksibilitet i uddannelsessystemet igangsættes på baggrund af vedlagte kommissorium for arbejdsgruppens arbejde

- at arbejdsgruppen via en analyse udreder mulighederne for indførelse af et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem i Grønland.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00.

Ny aftale vedr. drift og vedligeholdelse af Forskningsstation Zackenberg i årene 2016 – 2026

Naalakkersuisut besluttede:
- at Naalakkersuisut godkender ny Drifts- og vedligeholdelsesaftale for Forskningsstation Zackenberg 2016 – 2026, herunder tilhørende aftaledokumenter omkring oprydningsforpligtelsen, med DCE, Aarhus Universitet.

- at Asiaq’s Direktør, Bo Naamansen, bemyndiges til at underskrive aftalen
(bilag 1).

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00.

Fremsættelse af forslag til Inatsisartutlov om værdipapiravancebeskatning (EM2017/91)

Naalakkersuisut besluttede:

- at godkende ”Forslag til Inatsisartutlov om værdipapiravancebeskatning”.

- at godkende forelæggelsesnotat til ”Forslag til Inatsisartutlov om værdipapiravancebeskatning” i den foreliggende form.

- at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter bemyndiges til at godkende efterfølgende ændringer i lovforslaget og forelæggelsesnotatet af teknisk og korrekturmæssig karakter.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Nikolai S: Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00.