22. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 22. juni

Udpegning af nyt medlem af Ligestillingsrådet for perioden juni 2017 - december 2018.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender det indstillede medlem (Aputsiaq Blytmann) for perioden juni 2017 - december 2018.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00.

Indstilling om tilladelser tilhørende NunaMinerals A/S under konkurs

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende overdragelse af efterforskningstilladelse 2006/10 til Nalunaq A/S,
 • at godkende, at hvis efterforskningstilladelse 2006/10 senere forlænges, at 2 områder ved Uunartoq Fjord udskilles fra efterforskningstilladelse 2006/10 til reservation til ansøgninger om småskalaaktiviteter,
 • at godkende tilbagelevering af efterforskningstilladelser 2007/51, 2007/53, 2007/59, 2010/26, 2010/27, 2010/39, 2010/41 og 2013/17,
 • Råstofstyrelsen bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tillæg til efterforskningstilladelse 2006/10,
 • Naalakkersuisoq for Råstoffer bemyndiges til at underskrive tillæg til efterforskningstilladelse 2006/10.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00.

Tillægsbevillingsansøgning til retablering af patienthotel i Aasiaat og køb af bygning til Allorfik i Sisimiut under hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Inatsisartuts Finans- og
  Skatteudvalg til godkendelse og med anmodning om hastebehandling:
 • at bevillingen på hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet, nyt projekt nr. 100.46.028 Retablering af patienthotel i Aasiaat, forhøjes med 15.060.000 kr. og nyt projekt nr. 080.56.027 Allorfik i Sisimiut, forhøjes med 2.500.000 kr.
 • at det budgetterede DAU-resultat i finansår 2017 forværres med 17.560.000 kr.”

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Tine Pars i Departementet for Sundhed på telefon 34 50 00.

FFL2018 – Godkendelse af prioriteringer I

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender Bilag 2: Udmøntning af hovedkonto 20.11.56, Budgetregulering, administration, i den foreliggende form.
 • at Naalakkersuisut godkender DAU- og DA-resultaterne præsenteret i afsnit 7 om Økonomiske konsekvenser, i den foreliggende form.
 • at Departementet for Sundhed som beskrevet i afsnit 3 om merudgifter i FFL 2018 udarbejder forslag til en sektorplan, der kan danne baggrund for eventuel justering af de økonomiske rammer på sundhedsområdet.
 • at de i afsnit 4 om tilvejebringelse af egenkapital til Kalaallit Airports A/S indarbejdede forslag til finansiering af fase 1 af de kommende lufthavnsbyggerier indgår som grundlag for det videre arbejde med FFL 2018.
 • at eventuelle nye frie midler i de kommende år i udgangspunkt reserveres til indskud af egenkapital i Kalaallit Airport A/S og til finansiering af de planlagte lufthavnsbyggerier i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq samt af de øvrige regionale landingsbaner.
 • at der udarbejdes et forslag til finansiering af underskudsgivende drift af lufthavne og heliporte, der i dag finansieres via krydssubsidiering i Mittarfeqarfiit. Det skal ske i sammenhæng med udarbejdelsen af et forslag til ny takststruktur for Mittarfeqarfiit, som afspejler indfasningen af den kommende lufthavnsstruktur og den forventede udfasning af behovet for servicekontrakter i passagertrafikken.
 • at der med afsæt i afsnit 5 om effekter af reformtiltag igangsættes et arbejde med at udarbejde et konkret forslag frem mod FFL 2019 til indfasning af et beskæftigelsesfradrag fra 1. januar 2019 og til finansiering deraf så vidt muligt inden for rammerne af skattesystemet, og at der sker en koordinering af dette arbejde med andre reformtiltag på det sociale området og arbejdsmarkedsområdet, der har til formål at gøre det mere økonomisk attraktivt at komme i beskæftigelse.
 • at Departementet for Finanser og Skatter som en del af det endelige prioriteringsoplæg om FFL 2018, der forventes forelagt Naalakkersuisut ultimo juni 2017, forbereder et konkret forslag med afsæt i afsnit 8 om nye indtægtsmuligheder for at skabe balance på finanslovsforslaget og bidrage til at finansiere prioriterede tiltag i dette.
 • at der som beskrevet i afsnit 9 om anlægsrammer for FFL 2018 i det endelige prioriteringsoplæg tages særskilt stilling til prioriteringerne på anlægsområdet med afsæt i den fremskrevne bevillingsramme, prioriterede forslag fra sektorplaner, samspil med kommunerne og kommende infrastrukturinvesteringer.
 • at der senest til brug for Naalakkersuisuts ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL 2018 udarbejdes konkrete oplæg om henholdsvis udflytning af arbejdspladser, etablering af en miljøfond og om resultatet af evaluering af servicekontrakterne på passagerbefordring, som beskrevet i afsnit 10 om yderligere temaer til ændringsforslag til FFL 2018.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Nikolai S: Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00.

Godkendelse af: “Forslag til bekendtgørelse om uddannelsesstøtte”

Naalakkersuisut besluttede:

 • at behandlingen af punktet udsættes til næste ordinære møde i Naalakkersuisut.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi på telefon 34 50 00.