15. juni

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 15. juni

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger i Uummannaq

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Sektorplan 2016 for Uummannaq – renovering og nedrivning af Selvstyrets boliger – godkendes i den foreliggende form, og
 • at alle 3 boliger i B-147 istandsættes, inden brugsretten overdrages til børnehjemmet.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Ruth Lindhart i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00.

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger Ilulissat

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Sektorplan 2016 for Ilulissat – renovering og nedrivning af Selvstyrets boliger – godkendes i den foreliggende form,

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Ruth Lindhart i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00.

Sektorplan for Selvstyrets flerfamilieboliger i Paamiut

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Sektorplan 2016 for Paamiut – renovering og nedrivning af Selvsyrets boliger – godkendes i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Ruth Lindhart i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00.

Forhøjelse af den havgående kvote på makrel i Østgrønland i 2017

Naalakkersuisut besluttede:

 • at der ikke foretages ændringer i den havgående makrelkvote i Østgrønland for 2017 i forhold til tidligere beslutninger om fastsættelse og fordeling af makrelkvoten for 2017.

Hans Enoksen begyndte først at deltage i mødet telefonisk under behandlingen af nærværende punkt pga. tjenesterejse.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.

Udmøntning på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri projekt nr. 080.30.017 Bæredygtige boliger, Sisimiut

Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse:
 • bevillingen på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri, projekt nr.
 • 996.32.124 Boliger nedsættes med 11,31 mio. kr. og at projekt nr. 080.30.017

Bæredygtige boliger, Sisimiut forhøjes med 11,31 mio. kr. i 2017.”

Sara Olsvig deltog ikke under behandlingen af nærværende punkt. Doris Jakobsen forlod mødet pga. tjenesterejse.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Ruth Lindhart i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger på telefon 34 50 00.

Ordinær Generalforsamling – Greenland Holding A/S

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende selskabets årsrapport 2016,
 • at godkende bestyrelsens forslag til resultatdisponering,
 • at tage bestyrelsens indstilling til selskabets vederlagspolitik til efterretning,
 • at godkende at bestyrelsens honorar følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
 • at godkende de foreslåede kandidater til bestyrelsen,
 • at godkende bestyrelsens indstilling om at Deloitte skal revidere selskabets årsrapport 2017,
 • godkende at afdelingschef i Bestyrelsessekretariatet, Lars Balslev, med substitutionsret, udøver stemmeretten som aktionær på generalforsamlingen.
 • at oplæg til Naalakkersuisut så vidt muligt skal fremlægges så tidligt som muligt for, at Naalakkersuisut kan have mulighed for at vurdere oplæg grundigt inden der tages beslutning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00.

Indstilling om dispensation til nye og tidligere erhvervsfiskere fra Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri (licensbekendtgørelsen)

Naalakkersuisut besluttede:

 • at der ved licens omfattet af licensbekendtgørelsens § 5, stk. 1 eller § 5, stk. 3 kan gives dispensation fra licensbekendtgørelsens § 8, stk. 2 til ansøgere, der før 2016 har haft tidsubegrænset licens, hvortil der har været knyttet en højst tilladt fangstmængde, der ikke længere disponeres over af ansøgeren, med den virkning at ansøger har mistet muligheden for tildeling af jollelicens
 • at der gives dispensation fra licensbekendtgørelsens § 8, stk. 2, pkt. 3: ”Om ansøger har en maritim uddannelse fra Fisker og Fangerskolen eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kundskaber”, således der efter samtykke, kan indhentes nødvendige oplysninger om ansøgeren, fra ansøgerens bopælskommune og den lokale fisker- og fangerforening til brug for ved en vurdering, om ansøger har erhvervet tilsvarende kundskaber.
 • at der gives dispensation fra ansøgningsfristen i licensbekendtgørelsens § 13, stk. 3, til personer, der ansøger om dispensation i henhold til indstilling i nærværende Oplæg nr. 1 og 2.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.