2. marts

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 2. marts

Oplæg om procedure for hjemtagelse af sagsområder efter selvstyreloven
Naalakkersuisut besluttede:
 • at ønsker om at indlede en dialog med rigsmyndighederne om hjemtagelse af et sagsområde efter selvstyreloven skal forelægges for Naalakkersuisut forinden der rettes henvendelse til rigsmyndighederne,
 • at henvendelser fra en Naalakkersuisoq eller et departement til rigsmyndighederne herefter sker direkte og bilateralt i forhold til det danske ressortministerium
 • at det ansvarlige departement retter henvendelse til Formandens Departement, hvis det på baggrund af den første indledende bilaterale dialog med rigsmyndighederne besluttes at indlede et samarbejde om at udrede relevante forhold af betydning for en hjemtagelse, idet Formandens Departement og Statsministeriet som udgangspunkt vil indgå i et sådant arbejde.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning om bevilling til tilskud til familiecentre under hovedkonto Særlig indsats på børn- og ungeområdet
Naalakkersuisut besluttede:

 • at tiltræde, at indstillingerne bliver videresendt til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til godkendelse:
 • bevillingen på hovedkonto (Reserve til nye initiativer) bliver nedsat med 3.000.000 kr.
 • bevillingen på hovedkonto (Særlig indsats på børn-og ungeområdet) bliver forhøjet med 3.000.000 kr.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen på telefon 34 50 00

FM 2017/8 - Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016 samt forelæggelsesnotat til Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016
Naalakkersuisut besluttede:

 • at Naalakkersuisut godkender, at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter kan aflevere den trykte udgave af Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016, til behandling i Inatsisartut under punkt FM2017/8
 • at Naalakkersuisut godkender forelæggelsesnotat til Forslag til Tillægsbevillingslov for 2016.
 • at Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i forelæggelsesnotatet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen i Departementet for Finanser og Skatter på telefon 34 50 00

Udarbejdelse af en opdateret International Håndbog
Naalakkersuisut besluttede, at Udenrigsdirektoratet koordinerer udarbejdelsen af en opdateret International Håndbog, som skal fungere som et opslagsværk over Grønlands internationale aftaler at departementerne bidrager til udarbejdelse af håndbogen

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Godkendelse af forslag til generel dispensation fra § 35, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte, således at det præciseres, at der efter dispensation også vil kunne ydes frirejse til børn i forhold til uddannelser eller skoleophold i Grønland af kortere end 10 måneders varighed, når ganske særlige forhold taler herfor.
Naalakkersuisut besluttede,  at der med virkning fra godkendelsens offentliggørelse vil kunne dispenseres generelt fra § 35, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 25. november 2016 om uddannelsesstøtte, således at bestemmelsens dispensationsmulighed i overensstemmelse med det herom i oplægget anførte og i lighed med, hvad der gælder for uddannelser uden for Grønland, også vil omfatte uddannelser og skoleophold, der foregår i Grønland

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lone Nukaaraq Møller i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Ekstraordinær generalforsamling Kalaallit Airports A/S
Naalakkersuisut besluttede:

 • at der afholdes ekstraordinær generalforsamling for Kalaallit Airports A/S snarest efter Naalakkersuisuts godkendelse af beslutninger i henhold til dette oplæg,
 • at godkende den foreslåede bestyrelsesformand til bestyrelsen,
 • at Formanden for Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre de fornødne udskiftninger i bestyrelsen i overensstemmelse med bemærkningerne i dette oplæg,
 • at godkende forhøjelse af bestyrelsens honorar, hvilket følger Naalakkersuisuts honorarpolitik for bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber,
 • at godkende at selskabet første regnskabsår indeholder 18 måneders drift,
 • at afdelingschef Lars Balslev, Bestyrelsessekretariatet bemyndiges til at foretage det fornødne for at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med Naalakkersuisuts beslutninger på baggrund af dette oplæg.
For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Søren Hald Møller i Formandens Departement på telefon 34 50 00