29. april

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 29. april 2015

Oplæg til en alderspensionsreform.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at godkende den beskrevne grundmodel for en alderspensionsreform. Der er enighed om at en alderspensionsreform med en generelt stigende pensionsalder skal være ledsaget af betryggende muligheder for at borgere, som er nedslidt på arbejdsmarkedet, via førtidspensionsordningen får mulighed for at gå på pension som 65 årige.
  • at lovforslag om alderspension, der bygger på grundmodellen, sendes i offentlig høring med henblik på at skabe den bredest mulige debat forud for fremlæggelse på EM 2015.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Julie Præst Wilche i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender på telefon 34 50 00

Opdeling af forvaltningsområde 1B i stenbiderfiskeriet.
Naalakkersuisut besluttede, at forvaltningsområde 1B, som er beskrevet i bekendtgørelsen samt i forvaltningsplanen for fiskeri efter stenbiderrogn, opdeles i to nye områder. 1Ba vil udgøre den del af det nuværende 1B, som ligger nord for 67o22,5’ N. 1Ba’s kvote bliver sat til 279 tons. 1Bb vil udgøre den del af 1B, som ligger syd for 67o22,5’ N. 1Bb’s kvote bliver sat til 90 tons. Den samlede kvote for 1B er således fortsat på 369 tons jævnfør den tidligere fastsatte kvote. Både 1Ba og 1Bb bliver med tilhørende fjordsystemer.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Jørgen T. Holm i Departementet for Råstoffer på telefon 34 50 00

Afrapportering fra Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsgruppe med Grønland og Færøerne ift. eventuel dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at det ikke er realistisk med en særlig afviklingsfond gældende alene for Grønland – eller alene for Grønland og Færøerne.
  • at det ikke er i Grønlands interesse, at stille lokale pengeinstitutter, der har status som systemiske (SIFI’er) over for særligt skærpede krav alene af hensyn til øget sikkerhed i forhold til fravær af en afviklingsfond.
  • for så vidt angår låneomkostninger for grønlandske virksomheder, herunder selvstyreejede virksomheder, ved optagelse af lån uden for Grønland, er det vurderingen at implementering af CRR forordningen og CRD IV direktivet mm. i Grønland i første omgang er tilstrækkelig til, at grønlandske selskaber kan optage lån i EU-banker på samme vilkår som EU virksomheder.
  • at hvis Danmark deltager i det udvidede banksamarbejde, og hvis Grønland/Færøerne falder uden for dette, vil der være en usikkerhed knyttet til at grønlandske og færøske pengeinstitutter på langt sigt vil være konkurrencedygtige alternativer til danske og europæiske pengeinstitutter. Derfor må det anbefales, at der politisk arbejdes for, at de nordatlantiske pengeinstitutter kan blive omfattet af den europæiske afviklingsmekanisme.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked Handel og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Indstilling om vedtagelse af: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende bekendtgørelsen om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00

Godkendelse af orientering til Finans- og Skatteudvalget vedr. udnyttelsen af FL 73.95.04, Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, energieffektiviseringer og klima i 2014.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende, at den orienteringen vedr. udnyttelsen af midler fra FL 73.95.04 i 2014 fremsendes til Inatsisartuts Finans og Skatteudvalg.

For yderligere oplysninger kontakt Kst. Departementschef Mette Skarregaard Pedersen i Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet på telefon 34 50 00

FM 2015/59 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan styrke den offentlige hjælp til fiskere og fangere, hvis redskaber og udstyr er blevet beskadiget i forbindelse med en naturkatastrofe.