12. november 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 12. Novermber

EM 2012/37 Svarnota til 2. behandling af Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for og udfordringerne ved at skaffe ekstern finansiering til løsning af påtrængende samfundsproblemer ved aktiv søgning af velgørende fonde og andre godgørende organisationer.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

EM 2012/175 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der er behov for, for at kunne opnå en mere passende og for fiskerne økonomisk rentabel hellefiskekvotesystem.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/115 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvordan og hvorledes man kan animere børnene og småbørnene til større læselyst af grønlandsk litteratur.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Mikael Kristensen i Departementet for Uddannelse og Forskning på telefon 34 50 00

EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge og anlægsarbejder ved storskalaprojekter.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende ændringsforslaget i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

Etablering af en ny containerhavn ved Nuuk.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at tage principiel beslutning om at etablere en ny containerhavn ved Nuuk for at mindske de langsigtede omkostninger ved transport af gods til, fra og internt i Grønland,
  • at finansieringen af de af selve investeringen afledte finansieringsomkostninger i udgangspunktet skal ske via brugerbetaling og ud fra en forudsætning om så vidt muligt at holde fragtraterne lave,
  • at Naalakkersuisut i løbet af 2013 fremsætter et samlet lovforslag for etableringen af en ny atlanthavn beliggende i Nuuk, med afsæt i det i afsnit 3 og afsnit 4 indeholdte forslag til finansierings- og organiseringsmodeller,
  • at organisering af det videre forløb frem til vedtagelsen af det endelige beslut ningsoplæg følger det i afsnit 5 indeholdte forslag, og
  • at godkender udkastet til pressemeddelelse om principbeslutningen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Fastsættelse af TAC for 2013 for visse arter.
Naalakkersuisut besluttede:

  • at TAC’erne for visse arter i 2013 fastsættes.
  • at Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug i 2013 gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere betingelser og vilkår vedrørende forsøgsfiskeri generelt.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

EM 2012/28 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsen tationer.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Udpeging af medlemmer til Det Sociale Ankenævn.
Naalakkersuisut besluttede, at følgende personer udpeges til at sidde i Det Sociale Ankenævn:

Medlem
Naja Joelsen, cand.jur. (formand)

Suppleant
Søren Thestrup, cand.jur. (formandssuppleant)

med socialretlig indsigt:
Nukákuluk Kreutzmann
Johannes Rolskov, cand.jur.
Ole Christiansen, cand.jur.
Tukummeq Qaavigaq

med socialpolitisk indsigt:
Loritha Henriksen
Emilie Olsen
Anise Svane Johansen

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00