25. oktober 2012

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 25. oktober

Territorialt forbehold for Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode (2013-2018/20).
Naalakkersuisut besluttede:

  • at Naalakkersuisut bemyndiger Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik til at indgå i forhandlinger om et territorialt forbehold for Grønland for Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode (2013-2018/20)
  • at Naalakkersuisut tager arbejdet for Grønlandsk deltagelse i en kommende global klimaaftale, der forventes at træde i effekt i 2020 (ADP) til orientering
  • at Oplægget sendes til Anlægs- og Miljøudvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspo-litiskudvalg til orientering, såfremt det godkendes af Naalakkersuisut.
  • at Naalakkersuisut tiltræder, at beslutning om territorialt forbehold skal til godken-delse i Inatsisartut på FM2013.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00

Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling 2012 for hovedkonto Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Naalakkersuisut besluttede, at følgende indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Skatte- og Finansudvalg til godkendelse:

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jens K. Lyberth i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på telefon 34 50 00

Mulighed for overskudsbaseret royalty på eksport af is og vand.
Naalakkersuisut besluttede:

  • Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af fremtidige licenser på eksport af is- og vandressourcer at forhandle så- vel vederlagsbestemmelser (royalty) baseret på overskud i stedet for vederlags-bestemmelser (royalty) baseret på eksportvolumen.
  • vederlagsbestemmelser (royalty) baseret på overskud skal, på fastsættelsestidspunktet ud fra bedst mulige skøn fastsættes således, at det forventede provenu for landskassen ikke er mindre end fastsættelse af det sædvanlige vederlag (royalty) baseret på eksportvolumen.
  • konkrete forslag til vederlagsbestemmelser vil blive forelagt for Naalakkersuisut

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/109 Svarnotat til 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/114 Forelæggelsesnotat til Redegørelse om mulighederne for at oprette en Nuna job ordning.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende forelæggelsesnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/134 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om de rammer og forudsætninger, som kan danne grundlaget for udarbejdelsen af en national vækststrategi, der skal pege på, hvordan Grønland kan opnå en gennemsnitlig årlig økonomisk vækstrate minimum på niveau med gennemsnittet i øvrige andre vestlige lande.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotat med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/158 Svarnotat til Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til FM2013 at udarbejde en redegørelse, der kortlægger hvor mange personer i den grønlandske arbejdsstyrke, der kan karakteriseres som ikke-nordisk arbejdskraft og i hvilke brancher, denne del af arbejdstyrken almindeligvis finder beskæftigelse. Redegørelsen skal ligeledes kortlægge de typiske arbejds- og ansættelsesforhold, der tilbydes denne gruppe på det grønlandske arbejdsmarked og om disse forhold i nogle tilfælde kan tendere til social dumping. Redegørelsen skal afsluttende indeholde anbefalinger til tiltag.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/159 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat, om hvordan vi sikrer, at det skal kunne betale sig at være lønmodtager i Grønland.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00

EM 2012/76 Svarnotat til Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt befolkningen frit skal have ret til at indsamle rubiner til eget brug, herunder til fremstilling af smykker og andet kunsthåndværk, der kan sælges lokalt eller eksporteres.
Naalakkersuisut besluttede, at godkende svarnotatet i den foreliggende form.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen i Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på telefon 34 50 00