3. juni 2010

Naalakkersuisut besluttede følgende på sit møde 3. juni

Indsatser i forbindelse med administrationen af midlertidige boliger.

Naalakkersuisut besluttede:

 • der gennemføres et delvist ansættelsesstop med effekt 3. juni 2010,
 • der nedsættes et visitationsudvalg som beskrevet, som udarbejder kriterier for tildeling af boliger til godkendelse hos Formanden for Naalakkersuisut,
 • ASA kontakte Departement for Sundhed og Deparment for Boliger, Infrastruktur og Trafik for at optimere brugen af midlertidig / personaleboliger
 • der foretages en udmøntning hos departementerne til dækning af merforbruget år til dato,
 • der senest ved udgangen af 3. kvartal 2010 foretages en revurdering af beslutningen,
 • finansudvalget orienteres om problemstillingen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jan H. Pedersen i Departementet for Finanser på telefon 34 50 00

Sager, der afgøres af henholdsvis Naalakkersuisut eller Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer.

Naalakkersuisut besluttede:

 • Afgørelser i medfør af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor træffes i medfør af § 21, stk. 1 i cirkulære om møder i Naalakkersuisut, koordinationsudvalg, Koordinationsgruppe, samt besvarelse af § 36, stk. 1 spørgsmål og sager til Inatsisartut m.v. af 1. juni 2010, af Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer efter sædvanlig høringsprocedure.

 • Afgørelser vedrørende ændringer i allerede udstedte tilladelser for hårde mineraler og kulbrinter kan træffes af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer i det omfang der ikke er tale om væsentlige eller principielle ændringer.

 • Afgørelser, hvori der ligger en væsentlig og principiel ændring af praksis, eller hvor der er tale om væsentlige høringsproblemstillinger samt beslutninger om meddelelse af tilladelse til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter og udnyttelse af hårde mineraler forelægges som hidtil for det samlede Naalakkersuisut til beslutning.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Christel Lund Jæger-Hansen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

Affaldshåndteringsplan.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at godkende den foreliggende affaldshandlingsplan som det grundlag der skal danne rammen om de kommende års indsats på affaldsområdet,
 • at de i tabel 3 nævnte udgifter på affaldsområdet medtages i forbindelse med FFL2011-processen (i alt kr. 4.840.000 i 2011, kr. 4.063.000 i 2012, kr. 3.823.000 i 2013 samt kr. 3.579.000 i 2014). Midlerne rokeres fra hovedkonto 20.05.31. Det drejer sig konkret om Anlægstilskud til modtagefaciliteter for problemaffald (delmål 3), Pilotprojekter på affaldsområdet samt merudgifter i NNPAN som følge af affaldshandlingsplanen.
 • at alle øvrige omkostninger ved etablering af en tidssvarende affaldshåndtering skal/bør ske via brugerfinansiering.
 • Naalakkersusisut bemyndiger Departementet for Finanser og Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø til at undersøge mulighederne for ekstern finansiering af anlægsinvesteringerne på affaldsområdet.
 • at der nedsættes en ekspertgruppe, der ser på andre mulighederne end gebyrfinansiering af anlæg, drifts- og administrationsomkostninger på affaldsområdet.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Hans-Erik Bresson i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø på telefon 34 50 00

Organisering, procesforløb og tidsplan for den regionale udviklingsstrategi.

Naalakkersuisut besluttede:

 • at den forslåede vision for programmet for den regionale udviklingsstrategi godkendes,
 • at der nedsættes en politisk følgegruppe, hvori KANUNUPE er repræsenteret,
 • at den i afsnit 2 og 3 foreslåede struktur og organisering af programmet for den regionale udviklingsstrategi med udpegning af Formandens Departement som overordnet programansvarlig godkendes, og
 • forslaget til tidsplan for 2010 for strategiarbejdet godkendes.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Christel Lund Jæger-Hansen i Departementet for Erhverv og Råstoffer på telefon 34 50 00

Oplæg til Naalakkersuisut vedr. udmøntning af budgetregulering på FL 2010.

Naalakkersuisut besluttede, at Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN) og Departementet for Finanser (AN) udarbejder et nyt forslag til udmøntning af budgetregulering på FL 2010, hvor administrative besparelser i KIIIN indgår i højere grad. Forslaget skal foreligge senest 7. juni 2010.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Lise Lennert Olsen i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på telefon 34 50 00

Ansøgning om merbevilling til nyt skib til Naturinstituttet.

Naalakkersuisut besluttede, at Naalakkersuisut tiltræder, at indstillingerne videresendes til Inatsisartuts Finansudvalg til godkendelse med anmodning om hastebehandling.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik på telefon 34 50 00