22. januar 2009

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 22. januar

Bekendtgørelse om bygdebestyrelsesvalget i april 2009.

Landsstyret besluttede,at godkende bekendtgørelsen, med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

NUUK Skynet – opsætning af trådløst netværk i Nuuk.

Landsstyret besluttede, at NUUK Skynet får tilladelse til opsætning af trådløst netværk i Nuuk.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Mindreforbrug/Merforbrug på konkrete projekter, opdaget ved byggeregn-skabsaflæggelse.

Landsstyret besluttede:

 • at bevillingen på hovedkonto Omrokeringsreserven forhøjes med 1.734.000 kr.
 • at bevillingen på hovedkonto Kommunale skoler forhøjes med 350.000 kr. på projekt nr. 082.50.087 Fjordskolen, Kangerlussuaq
 • at bevillingen på hovedkonto Nukissiorfiit, tilskudsbevillinger nedsættes med 1.267.000 kr. på projekt nr. 155.21.068 Udbygning varmeforsyning, Ukkusissat
 • at bevillingen på hovedkonto Særlig renovering nedsættes med 443.000 kr. på projekt nr. 050.31.009 Renovering B-604, B-605 & B-745, Paamiut
 • at bevillingen på hovedkonto Havneanlæg nedsættes med 374.000 kr. fordelt med 282.000 kr. på projekt nr. 050.24.064 Reeferstik, Paamiut og med 92.000 kr. på projekt nr. 080.24.032 Kutterkaj, Sisimiut.”

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Sager indstillet af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.

Landsstyret besluttede:

 • at Platina Resources Limited meddeles en særlig efterforskningstilladelse nr. 2009/09 for et område ved Kangerlussuaq Fjord i Østgrønland for perioden frem til 31. december 2011.
 • at den ansøgte indirekte overdragelse af den ansøgte udnyttelsestilladelse nr. 2008/40, med alle den ansøgte tilladelses påhvilende forpligtelser, fra International Molybdenum Ltd. til International Molybdenum Holdings Limited godkendes.
 • at udkast til STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING AF MINERALER godkendes, og
 • at udkast til STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA UDNYTTELSE AF MINERALER godkendes, idet det skal sikres at følgende er indarbejdet i de to sæt standardvilkår:
 • et samlet gebyr for ansøgning og meddelelse af tilladelse til småskala efterforskning efter mineraler skal udgøre 1.000 DKK.,
 • et samlet gebyr for ansøgning og meddelelse af tilladelse til småskala udnyttelse efter mineraler skal udgøre 5.000 DKK,
 • at betalt gebyr refunderes ansøgeren, såfremt en ansøgning ikke kan imødekommes,
 • at meddelte tilladelser som udgangspunkt omfatter alle hårde mineraler, eksklusiv radioaktive grundstoffer,
  • at der ikke fastsættes et maksimalt antal meddelte tilladelser,
  • at der ikke gives præference til personer bosiddende i nærområdet ved det ansøgte areal,
 • at der som udgangspunkt ikke er krav om oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold ved ansøgning om småskala efterforskning,
 • at der som minimum skal vedlægges ansøgers seneste selvangivelse ved ansøgning om småskala udnyttelse;

at Råstofdirektoratet bemyndiges til, i samarbejde med Energistyrelsen, at foretage nødvendige ændringer og tilføjelser.

 • at der foretages følgende ændring af standardvilkårene:

 • Pkt. 2.03 i ’Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser, Kulbrinter’ udgår og erstattes af følgende formulering:

”2.03 Aktiviteter indenfor et område, som er omfattet af eneretstilladelse efter § 7 i Råstofloven, skal udføres på en sådan måde, at de ikke unødigt hindrer eneretstilladelsens rettighedshavers aktiviteter. Endvidere skal rettighedshaverens efter denne tilladelse vederlagsfrit til rettighedshaveren i eneretstilladelsen fremsende kopi af rådata (f.eks. kopi af sesimiske feltbånd), der indsamles i området omfattet af eneretstilladelsen.”

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00