6. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 6. november

Beslutningsoplæg om tilskud til Landsforeningen Kalaallit Nunaanni Neriuffiit Kattuffiats landsindsamling.

Landsstyret besluttede, at godkende at Grønlands Hjemmestyre giver et tilskud på 300.000 kr. til Landsforeningen Kalaallit Nunaanni Neriuffiit Kattuffiat.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/130 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig

Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2008 om at opfordre Færøernes Landsstyre,Grønlands Landsstyre og Islands regering at sikre, at de vestnordiske fiskeriministre en gang årligt på et fælles møde som fast programpunkt diskuterer vestnordisk fiskeri og fangst i forhold til den Europæiske Union. Vestnordisk Råd anmoder ministrene om, at en årlige redegørelse for denne diskussion tilgår Vestnordisk Råd i forbindelse med Rådets årsmøde, således, at Vestnordisk Rådkontinuerligt holdes opdateret om de vestnordiske regeringers synspunkter på sager af fælles interesse i forhold til EU.

EM 2008/144 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig VestNordisk Råds rekommandation nr. 3/2008 om at Vestnordisk Råd støtter bæredygtig udnyttelse af alle levende naturressourcer heriblandt fugle, fisk og pattedyr.