1. november 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 1. november

Godkendelse af forslag til bekendtgørelse om Boligklagenævnets virksomhed.

Landsstyret besluttede, at godkende oplægget med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Forslag om nedlæggelse af IT-Rådet.

Landsstyret besluttede, at godkende oplægget med redaktionelle ændringer.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Huslejebudgettet for 2009 i Hjemmestyrets udlejningsboliger.

Landsstyret besluttede:

  • at absolut nødvendige og eksterne stigninger i boligafdelingernes drift kompenseres ved tilsvarende udsættelse af aktiviteter eller henlæggelser til ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesarbejder,

  • at A/S Boligselskabet INI meddeles at den varslede huslejestigning i Hjemmestyrets udlejningsboliger pr. 1. januar 2009 annulleres,

  • at A/S Boligselskabet INI i 2009 fortsætter med samme budget og huslejeopkrævninger som i 2008,

  • at der på forslag til Landstingsfinanslov 2009 sker en ændring af tekstanmærkningen til hovedkonto 62.30.04, hvorefter lejernes bidrag til Boligklagenævnet ændres fra de nuværende 100 kr. pr. lejemål til 50 kr. pr. lejemål,

  • at investering i målere til individuelt forbrug af vand og varme i Hjemmestyrets udlejningsboliger gennemføres fra 2010 og de følgende år og omkostningen hertil i øvrigt afholdes af boligernes ejer, og

  • at denne beslutning meddeles lejerne ved fremsendelse af reviderede budgetter for 2009.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet, samt budgetneutral rokering af midler fra Departementet for Familie og Sundhed til Sundhedsvæsenet.

Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at indstillingerne videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Martha Lund Olsen i Departementet for Familie og Sundhed på telefon 34 50 00

Landstingssager

EM 2008/80 Landsstyrets redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland.

EM 2008/93 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indgå forhandlinger med rejseselskaber om uddannelsesfrirejser.

EM 2008/83 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde

for at fremlægge et forslag, der som forebyggende indsats mod tvangsfjernelse hjemler

tvangsbehandling af forældre, der har børn i deres varetægt, mod misbrug af alkohol og

euforiserende stoffer.

EM 2008/105 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at

fremsætte forslag til ratifikation af: ”UNESCO’s Convention for the safeguarding

of the Intangible cultural Heritage vedtaget under UNESCO’s 32. generalkonference i Paris 17. oktober 2003.” Såfremt der i artikel 33 er hindringer for egen ratification af konventionen i Grønland, vil jeg foreslå, at Hjemmestyret beslutter sig for, at Danmark på vegne af Grønland ratificerer konventionen”.

FM 2008/124 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges

at stille forslag om at ophæve reguleringer af offentlige pensioner for alders-

og førtidspensionister som følge af anden arbejdsindtægt.

EM 2008/54 Svarnotat til betænkning om “forslag til landstingsbeslutning om

at Landsstyret pålægges at planlægge en øgning af forsyningen af indenlandske fødevareprodukter”.

EM 2008/97 Forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget tager Landstingets Ombudsmands beretning for 2007 til efterretning.

EM 2008/XX Anmeldelse til Landstingets efterårsmøde 2008 af forslag til

Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler.