23. oktober 2008

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 23. oktober 2008

Landsstyrets godkendelse af forslag til hjemmestyrets bekendtgørelse omvederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer og medlemmer af lokalråd mv. samt borgmestre og viceborgmestre.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender vedlagte forslag til udkast om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 5. oktober 2001 om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. samt borgmestre og viceborgmestre med ændringer og bemærkninger bilagt høringsskrivelse på foreliggende grundlag.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Kaj Kleist  i Landsstyreformandens Departement på telefon 34 50 00

Godkendelse af resultatet af overenskomstforhandlingerne med De samvirkende akademikerorganisationer.
Landsstyret besluttede:

 • at forhandlingsresultatet godkendes, og
 • at der kan underskrives ny overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser ogUdenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Sager indstillet af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland. (Mineraltilladelser m.m.)

Landsstyret besluttede:

 • at Tambora Mining Corporation Limited meddeles en udvidelse af efterforskningstilladelse nr. 2007/43 for et område ved Hudson Land i Nordøstgrønland for perioden frem til 31. december 2011.
 • at der i tilladelsesteksten tilføjes et særligt vilkår om, at selskabet, såfremt selskabet ikke imødekommer 2. års efterforskningsforpligtelse, skal betale 50 % kompensation eller stille bankgaranti for at efterforskningsforpligtelsen vil blive afholdt i år 3 af tilladelsen, og tilsvarende for efterfølgende år. Såfremt selskabet ikke overholder disse krav vil tilladelsen blive tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning.
 • at Tambora Mining Corporation Limited meddeles en udvidelse af efterforskningstilladelse nr. 2007/44 for et område ved Hinks Land i Nordøstgrønland for perioden frem til 31. december 2011. Det af tilladelsen omfattede område skal følge middelvandstanden mellem landområde og tilgrænsende havområder.
 • at der i tilladelsesteksten tilføjes et særligt vilkår om, at selskabet, såfremt selskabet ikke imødekommer 2. års efterforskningsforpligtelse, skal betale 50 % kompensation eller stille bankgaranti for at efterforskningsforpligtelsen vil blive afholdt i år 3 af tilladelsen, og tilsvarende for efterfølgende år. Såfremt selskabet ikke overholder disse krav vil tilladelsen blive tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning.
 • at Northland Resources Inc. meddeles en efterforskningstilladelse på standardvilkår for området ved Sukuluua. Såfremt tilladelsen underskrives af landsstyret før 1. oktober 2008 vil tilladelsen være gyldig til 31. december 2012, ellers vil tilladelsen være gyldig frem til 31. december 2013. Det af tilladelsen omfattede område skal følge middelvandstanden mellem landområde og tilgrænsende havområder.
 • at Fællesrådets stillingtagen til det ansøgte delområde 3 afventer resultatet af den undersøgelse som planlægges udført af Grønlands Lufthavnsvæsen i samarbejde med Statens Luftfartsvæsen vedrørende sikkerhedszoner m.m. omkring landingsbanen.
 • at Northland Resources Inc. meddeles på standardvilkår forundersøgelsestilladelse for standardområde Vestgrønland. Såfremt tilladelsen underskrives af landsstyret før 1. oktober 2008 vil tilladelsen være gyldig til 31. december 2012, ellers vil tilladelsen være gyldig frem til 31. december 2013.
 • at NunaMinerals A/S meddeles en efterforskningstilladelse på standardvilkår for et område ved Nipitartooq. Såfremt tilladelsen underskrives af landsstyret før 1. oktober 2008 vil tilladelsen være gyldig til 31. december 2012, ellers vil tilladelsen være gyldig frem til 31. december 2013. Det af tilladelsen omfattede område skal følge middelvandstanden mellem landområde og tilgrænsende havområder.
 • at Icefire Diamonds AS meddeles en udvidelse af efterforskningstilladelse nr. 2007/34 på standardvilkår for perioden frem til 31. december 2011.
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Limited opnår ejerandel på 30 % i licens 2008/11 (blok Eqqua), på 32 % i licens 2008/13 (blok Saqqamiut) og på 32 % i licens 2008/14 (Kingittoq).
 • at Capricorn Greenland Exploration 1 Limited får operatørskab i licenserne 2008/11, 2008/13 og 2008/14.
 • at Capricorn Greenland Exploration 3 Limited og Capricorn Greenland Exploration 4 Limited afgiver hver 15% ejerandel i licens 2008/11 til Capricorn Greenland Exploration 1 Limited.
 • at Capricorn Greenland Exploration 5 Limited og Capricorn Greenland Exploration 6 Limited afgiver hver 16% ejerandel i licens 2008/13 til Capricorn Greenland Exploration 1 Limited.
 • at Capricorn Greenland Exploration 7 Limited og Capricorn Greenland Exploration 8 Limited afgiver hver 16% ejerandel i licens 2008/14 til Capricorn Greenland Exploration 1 Limited.
 • at Capricorn Greenland Exploration 3 Limited, Capricorn Greenland Exploration 5 Limited, og Capricorn Greenland Exploration 7 Limited overdrager hver deres operatørskab til Capricorn Greenland Exploration 1 Limited.
 • at Råstofdirektoratet bemyndiges til at lukke et potentielt rubin nøgleområde for eneretstilladelser umiddelbart efter Landsstyret og Klima- og Energiministeren har tiltrådt indstillingen. Afgrænsningen har følgende hjørnekoordinater med start i det nordvestlige hjørne og mod uret:

1. 49°43’V 63°11’N
2. 49°43’V 63°09’N
3. 49°45’V 63°09’N
4. 49°45’V 63°07’N
5. 49°44’V 63°07’N
6. 49°44’V 63°06’N
7. 49°42’V 63°06’N
8. 49°42’V 63°03’N
9. 49°34’V 63°03’N
10. 49°34’V 63°07’N
11. 49°37’V 63°07’N
12. 49°37’V 63°09’N
13. 49°34’V 63°09’N
14. 49°34’V 63°10’N
15. 49°30’V 63°10’N
16. 49°30’V 63°11’N

 • at der ved fremtidige ansøgninger om forlængelse af efterforskningstilladelser ud over år 10, med hjemmel i standardvilkårenes pkt. 602, stilles krav om, at rettighedshaveren fremlægger et efterforskningsbudget baseret på et detaljeret efterforskningsprogram, som beskriver og dokumenterer, hvorledes selskabet inden for forlængelsesperioden (-perioderne) agter, at:

a) påvise og afgrænse kommercielt udnyttelige forekomster

b) udvinde disse forekomster og gennemføre en feasibility undersøgelse vedrøren¬de de pågældende fo¬rekom¬ster, som er grundlag for erklæringen, og som kan danne grundlag for lånefinansiering af udvindingsprojektet.

 • at der ved meddelelse af efterforskningstilladelser for årene 11-12, 13-14 eller 15-16, efter drøftelse med rettighedshaveren, anføres krav om minimumsefterforskningsudgifter og efterforskningsaktiviteter i tilladelserne, som vurderes at kunne føre –  at til opfyldelse af punkterne a, b og c ovenfor. Som hovedregel stilles krav om, at efterforsknings-forpligtelserne øges i forhold til det som var gældende for efterforskningstilladelsens år 10.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Sager indstillet af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland. (Olietilladelser).
Landsstyret besluttede:

 • Capricorn Greenland Exploration 9 Limited, Capricorn Greenland Exploration 1 Limited samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2009/10 med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i Åben Dør-havområdet ud for Sydvestgrønland.
 • Capricorn Greenland Exploration 10 Limited, Capricorn Greenland Exploration 1 Limited samt NUNAOIL A/S meddeles tilladelse 2009/11 med eneret til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter til blok 2 i Åben Dør-havområdet ud for Sydvestgrønland.
 • Råstofdirektoratet bemyndiges til efterfølgende at foretage mindre rettelser af teknisk og juridisk karakter i tilladelsesteksten.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Nordisk samarbejde.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret godkender deltagelse fra Landsstyret i møderne på Nordisk råds session og møder i tilknytning hertil.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Peter Schultz i Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender på telefon 34 50 00

Nuuk-Kraft.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret giver Nuuk-Kraft tilladelse til indvinding af vand fra Kang-reservoiret ved driftsættelse af den trejde turbine, og at tilladelsen overgår til Nukissiorfiit ved overlevering af vandkraftværket den 1. december 2008.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Status for Anlægs- og renoveringsfonden pr. 30. september 2008.

Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret tiltræder, at nærværende oplæg videresendes til Landstingets Finansudvalg til orientering,
 • at Landsstyret tiltræder, at nærværende oplæg videresendes til Landstingets Revisionsudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Orientering om nedrivning af blokke i Paamiut.
Landsstyret besluttede, at Landsstyret tiltræder, at nærværende oplæg videresendes til Landstingets Finansudvalg til orientering.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Indskrænkning af Ramsar område nr. 389, Heden i Jameson Land, og udpegning af et kompensationsområde.
Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret indskrænker Rasar området Heden, og udpeger et kompensationsområde i den nordliggende dalsystemer Ørsted Dal, som angivet, under forudsætning af, at regering og Landsstyre efterfølgende godkender en ansøgning om udnyttelse af molybdæn forekomsten ved Malmbjerg.
 • at der igangsættes et moniteringsprogram vedrørende bestandene af gæs m.m. i området og at det tilkendegives at Landsstyret er indstillet på at udpege endnu et erstatningsområde i Grønland på et senere tidspunkt, såfremt moniteringsprogrammet viser, at dette er hensigtsmæssigt af hensyn til de fremtidige bestande af gæs m.m. Moniteringsprogrammet vil også omfatte mulige yderligere erstatningsområder.
 • Departementet for Infrastruktur og Miljø og Råstofdirektoratet bemyndiges til i fællesskab at justere de foreslåede grænser for kompensationsområdet i dialog med Ramsar sekretariatet,
 • at vedlagte brev, som angivet , vedrørende National Urgent Interests, kan fremsendes til By- og Landskabsstyrelsen.

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Steffen Ulrich-Lynge i Departementet for Infrastruktur og Miljø på telefon 34 50 00

Landstingssager
          
EM 2008/XX Afrapportering af status på sektorprogrammet og den ekstraordinære uddannelsesindsats ved Landstingssamling efteråret 2008.

EM 2008/xx Redegørelse om bankvirksomhed i Grønland.