19. oktober 2005

Godkendelse af resultatet af aftaleforhandlingerne mellem Grønlands Landsstyre og Konstruktørforeningen.

Landsstyret besluttede, at godkende forhandlingsresultatet som det foreligger.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00

Godkendelse af resultat af aftaleforhandlingerne mellem Grønlands Landsstyre og Maskinmestrenes Forening.

Landsstyret besluttede, at godkende forhandlingsresultatet som det foreligger.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00

Bevillingsrokeringer mellem afsluttede ældre projekter.

Landsstyret besluttede, at Fg. Landsstyret tiltræder, at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

"Landsstyret indstiller,

 • at Omrokeringsreserven nedsættes med 551.000 kr.
 • at der på Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden optages en indtægt på 359.000 kr., som følge af nedsættelse af bevillingerne på Kirken med -109.000 kr. på projekt nr. 996.58.028 Kirken, vedligeholdelse Kirken, nyanlæg med -38.000 kr. på projekt nr. 186.58.022 Udskiftning af varmeanlæg, Kuummiut, Renovering af el- og vandforsyningen, bygder med -132.000 kr. på projekt nr. 184.97.300 Renovering/ombygning af vandledningsnet, Kulusuk 60/40 Byggeri med -80.000 kr. på projekt nr. 150.32.607 2 boliger, Uummannaq
 • at bevillingen på Kultur og uddannelsesbyggeri projekt nr. 996.55.010 Kultur og uddannelsesbyggeri vedligehold forhøjes med 176.000 kr.
 • at bevillingen på Kirken projekt nr. 996.58.024 Kirken, vedligeholdelse forhøjes med 109.000 kr.
 • at bevillingen på Udlån til renovering projekt nr. 996.84.102 Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning forhøjes med 262.000 kr.
 • at bevillingen på Kommunale skoler, nyanlæg projekt nr. 013.94.001 Renovering/ombygning af skolen i Narsaq Kujalleq forhøjes med 56.000 kr.
  at bevillingen på Ekstern finansiering, Universitetsparken, projekt nr. 060.55.005 Renovering af det røde pakhus ved landsmuseet forhøjes med 39.000 kr.
 • at bevillingen på Sundhedsvæsenet, nyanlæg projekt nr. 182.49.027 Bygdekonsultation, Sermiilgaaq forhøjes med 268.000 kr."

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Rokering af Nukissiorfiit vandforsyningsprojekt - Et merforbrug på 2.475.000 kr. til vandforsyning i Ilimanaq dækkes af et 1.175.000 kr. mindreforbrug på vandforsyning Qeqertaq og 1.300.000 kr. fra Nukissiorfiits udlånspulje.

Landsstyret besluttede, at Fg. Landsstyret tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg:

"Landsstyret indstiller,

 • at der på Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden optages en indtægt på -1.175.000 kr. fra Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån, på projekt nr. 122.97.138 Renovering helårsvandtank, Qeqertaq,
 • at Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån, forhøjes med 1.175.000 kr., idet projekt nr. 124.21.061 Ny vandforsyning, helårsledning, Ilimanaq forhøjes med 2.475.000 kr., og projekt nr. 996.17.027 Udlån til Nukissiorfiit nedsættes med 1.300.000 kr.¿

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Ændring af projektbeskrivelse på alderdomshjemmet i Uummannaq.

Landsstyret besluttede, at Fg. Landsstyret tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.

"Landsstyret indstiller, at projektbeskrivelsen til projekt nr. 150.44.021 Alderdomshjem, Uummannaq, 1. etape, Ældreinstitutioner ændres således som det fremgår af vedlagte budgetbidrag til hovedkontoen."

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00


Omdannelse af udlejningsboliger til andelsboliger.
Landsstyret besluttede:

 • at Landsstyret principielt godkender, at Avalequt 1-19, 3905 Nuussuaq kan overdrages til den af lejerne stiftede andelsboligforening Siku, under forudsætning af, at der indgås skriftlig aftale om vilkårene for overdragelsen og overdragelsesprisen mellem Hjemmestyret og andelsboligforeningen,
 • at Landsstyret bemyndiger Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at underskrive købsaftale med andelsboligforeningen,
 • at bruttoindtægten ved omdannelse af ejendommene indtægtsføres på Salg af udlejningsboliger,
 • at udgiften ved omdannelse af ejendommene udgiftsføres på Omkostninger ved salg af udlejningsboliger,
 • at nettoindtægten ved omdannelse af ejendommene optages på Anlægsreserve til boligformål, og
 • at Landstingets Finansudvalg orienteres om overdragelsen.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00

Om de selvstyrende områdes yderligere integration i det nordiske samarbejde.

Landsstyret besluttede:

 • at Fg. Landsstyret tilslutter sig at den danske statsminister kan fremsætte vedlagte forslag på rigsfællesskabets vegne på de nordiske statsministrenes møde med de selvstyrende områder den 25. oktober i Reykjavik.
 • at Fg. Landsstyret bemyndiger Fg. Landsstyrets repræsentant ved mødet til at godkende eventuelle justeringer af teksten, som forhandlingen måtte resultere i under den forudsætning af intentionen i forslaget ikke ændres.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00


Nordisk Råds møde i dagene 25. - 27. oktober i Reykjavik.

Landsstyret besluttede:

 • at Fg. Landsstyre godkender deltagelse fra Landsstyret i møderne på Nordisk Rådssession og møder i tilknytning hertil som anført ovenfor.
 • at Fg. Landsstyremedlem for Finanser og udenrigsanliggender bemyndiges til at tilrette talepapir til generaldebatten.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00


Tillægsbevillingsansøgning om ændring af Forebyggende virksomhed.


Landsstyret besluttede:

 • at ændre af budgetbidrag 30.14.29 Forebyggende virksomhed for 2005 for hvad angår afsnit under Særlige socialpædagogiske tilbud og forsøgsprojekter inden for børne- og ungeområdet samt tilføjelse under afsnittet under Krisecentre.
 • at det overlades til det fremtidige landsstyre at beslutte hvilke områder der ydes støtte til ved fremsættelse af Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

"Landsstyrets indstiller, at Finansudvalget godkender ændring af budgetbidrag Forebyggende virksomhed for 2005 for hvad angår afsnit under Særlige socialpædagogiske tilbud og forsøgsprojekter inden for børne- og ungeområdet samt tilføjelse under afsnittet under Krisecentre"

For yderligere oplysninger kontakt direktør Martha Lund Olsen i Familiedirektoratet på telefon 34 50 00