6. maj 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:

Landsstyrets svar på Finansudvalgets spørgsmål i betænkning til tillægsbevillingslov for 2004.
Landsstyret besluttede,  at godkende de vedlagte besvarelser på Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af tillægsbevillingsloven for 2004.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00

Ansøgning om forsøgsfiskeri efter hellefisk i Baffin bugten ved Savissivik.
Landsstyret besluttede:

  • at godkender Royal Greenlands ansøgning om tilladelse til gennemførsel af forsøgsfiskeriprojekt i Baffin bugten ved Savissivik, herunder indhandlings- og omladningstilladelse for Chr. Høj, GR 516, c/s OZQQ. Godkendelse af projektet knyttes an med følgende betingelser:
  • at de lokale myndigheder (Qaanaaq Kommune) inddrages i projekteringsfasen.
  • at der tages kontakt til henholdsvis de lokale fisker- og fangerforeninger i Savissivik og Qaanaaq, samt KNAPKs konsulenttjeneste med henblik på at få identificeret deltagere til forsøgsfiskeriprojektet såvel som brugbart materiel. Det synes af stor vigtighed for projektets succes-potentiale, at de rigtige deltagere identificeres. Det forudsættes at min. 5 og meget gerne flere lokale fisker- fangere involveres i projektet som fiskere.
  • at RG stiller relevant udstyr og redskaber til rådighed på lånebasis.
  • at RG medbringer flere erfarne hellefiske fiskere, der kan stå for oplæring af de lokale fiskere.
  • at i forbindelse med at få afdækket omfanget af ressourcen udarbejder Pinngortitaleriffik i samarbejde med RG et projektdesign, der fører til at følgende bliver belyst:

udbredelsen af ressourcen (hvor, hvornår og på hvilke dybder, der er hellefisk)
Fangste pr. krog eller garn (CPUE)
Størrelsesfordelingen i bestanden (repræsenteret ved fangsten, herunder måleprøver).


Ifølge Pinngortitaleriffik forventes det at adgang til ovenstående oplysninger kan skaffes i samarbejde med RG via indhandlingssedler og/eller logbøger. I forhold til projektet, der foruden at evaluere gennemførelsen af det konkrete projekt, evaluerer det konkrete forsøgsfiskeri i forhold til: 1)om der rent ressourcemæssigt er basis for et kommercielt fiskeri og 2) hvorvidt, der er skabt mandsskabsmæssig (via den gennemførte oplæring og træning) basis for etablering af et permanent sommererhverv blandt lokale fiskere og fangere. Derudover bør der i afrapporteringen gøres overvejelser om fremtidigt fiskeri i området, herunder en status for flåde, samt udviklingsmuligheder med hensyn til flåde og koordinering af indhandlingsfaciliteter (denne del kan udarbejdes i samarbejde med den kommunale erhvervskonsulent eller KNAPKs konsulenttjeneste). RG er som projektansvarlige og rapporteringsansvarlige.


- at projektkoordinatorerne gøres opmærksom på kvoteordningen omkring hvid- og narhvaler, der også gælder for Qaanaaq området.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Tillægsbevillinger vedrørende renoveringsprojekt på hovedkonto 87.72.13.
(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)


Landsstyret besluttede:


- at Landsstyret tiltræder, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


”Landsstyret indstiller,


- at projekt nr. 070.97.090 Renovering af B-662 Maniitsoq på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering ændres til også at omfatte B-660, B-661og B-663 og får projektnavnet ”Renovering af B-660, B-661, B-662 og B-663 Maniitsoq”.


- at der på hovedkonto 80.00.10 Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden optages en bevilling på –11.248.000 kr., idet projekt 070.97.011 Renovering B-661 Maniitsoq på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering nedsættes med –9.248.000, projekt nr. 070.31.013 Renovering af B-660 Maniitsoq nedsættes med –1.000.000 kr. og projekt nr. 060.31.011 Renovering af B-1388, blok S Nuuk nedsættes med –1.000.000 kr., og


- at bevillingen på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering forhøjes med 11.248.000 kr., idet projekt nr. 070.97.011 Renovering af B-661 nedsættes med -7.200.000 kr., projekt nr. 030.97.006 Renovering af B-644, B-699 og B-710 Narsaq forhøjes med 6.700.000 kr., projekt nr. 100.97.013 Renovering af B-768, B-833 Aasiaat forhøjes med 2.400.000 kr., projekt nr. 010.97.085 Renovering af B-294 og B-295 Nanortalik forhøjes med 7.348.000 kr., projekt nr. 070.97.090 Renovering af B-660, B-661, B-662 og B-663 Maniitsoq forhøjes med 1.000.000 kr., og projekt nr. 060.97.087 Renovering af blok Q, R og S Nuuk, forhøjes med 1.000.000 kr.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Landstingssager
Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen:


a) FM 2005/12 udkast til svarnotat Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.


Landsstyret besluttede:


- at godkende vedlagte udkast til svarnotat med redaktionelle ændringer.


Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke:


b) FM 2005/23 udkast til svarnotat til 2. behandlingen af Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen.


Landsstyret besluttede:


- at vedlagte forslag til svarnotat og ændringsforslag på grønlandsk og dansk godkendes i den foreliggende form.


Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø:


c) FM 2005/20 godkendelse af Ændringsforslag til forslag til Landstingsforordning om leje af boliger.


Landsstyret besluttede:


- at godkende , at Ændringsforslag til forslag til Landstingsforordning om leje af boliger fremsættes til 2. behandlingen af forslaget.


Naalakkersuisut siulittaasuata tullia Josef Motzfeldt ulloq 4. maj 2005 aalajangerpaa:
Vice Landsstyreformand Josef Motzfeldt har den 4. maj 2005 besluttet følgende:



1) UPA 2005/39 Naalakkersuisut Inatsisartullu pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siun-nersuummik suliaqarnissamik suleqatigiissitat suliassaasa allanngortinneqarnissaan-nut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
FM 2005/39 udkast Forslag til landstingsbeslutning om ændring af kommissoriet for arbejdsgruppen til udarbejdelse af forslag til landstinglov om Landstinget og Lands-styret.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden)


Naalakkersuisut Siulittaasuata aalajangerpaa:


- aalajangiiffigisassatut siunnersuut akuersissutigineqassasoq aammalu


- UPA 2005-imut oqaluuserisassaq nalunaarutigineqassasoq.


Vice Landsstyreformand besluttede:


- at godkende beslutningsforslag og


- at efteranmelde punktet til FM 2005.