7. april 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedr. Nyordning omkring administrationen af erhvervsstøttelån.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at der indledes realbehandling af de 139 debitorforhold, således at landskassens interesser tilgodeses i bedst muligt omfang,


- at der indenfor rammernes af de nugældende bevillinger gennemføres en så fyldest-gørende informationsvirksomhed som muligt om låneordningen.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Ansøgning vedr. forsøgsfiskeri efter krabber ved Vestgrønland.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at Royal Greenland A/S’ ansøgning om forsøgsfiskeri efter krabber ved Vestgrønland afvises, idet projektet i dets design ikke menes at ville kunne bidrage med ny viden eller udvidelse af eksisterende viden, hverken i forhold til art eller redskabs-teknik, og dermed ikke kan betegnes som forsøgsfiskeri.


Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst samt Landsstyremedlemmet Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked mødes den 14. april 2005 med aktører indenfor krabbefiskeri bl.a. for at drøfte forsøgsfiskeri.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Vedr. forslag til ny Hjemmestyrets bekendtgørelse om fangst af store hvaler.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at godkende forslaget til ny bekendtgørelse om fangst af store hvaler i den fore-liggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Udskiftning af elværksmotorer i Narsarsuaq.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at Landsstyret tiltræder at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finans-udvalg til godkendelse,


”Landsstyret indstiller:


- at bevillingen på hovedkonto 80.00.01 Omrokeringsreserve nedsættes med 1,8 mio.kr.,


- at bevillingen på hovedkonto 87.73.22, Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, landingspladser, forhøjes med 1,8 mio.kr., på projekt 033.16.009 Motorudskiftning, Narsarsuaq.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Budgetneutral rettelse af administrativ konteringsfejl på hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at Landsstyret tiltræder at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finans-udvalg til godkendelse,


”Landsstyret indstiller:


at bevillingen på hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri rokeres 6.447.000 kr. fra projekt nr. 020.32.078 12 2-rums og 4 3-rums boliger, Qaqortoq til projekt nr. 996.32.064 Støttet kommunalt udlejningsbygger, diverse steder.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedr. Bekendtgørelse om socialpædagoguddannelsen.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at godkende forslag til bekendtgørelse om socialpædagogudddannelsen i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.


Vedr. ændring af vedtægter for Det Grønlandske Hus i Odense.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at godkende det forelagte forslag til ændrede vedtægter for Det Grønlandske Hus i Odense.


En principiel drøftelse vedr. opretholdelse af de grønlandske huse i Danmark vil blive taget senere.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.


Vedr. klage fra Tunitsivik Paamiut A/S om omladningstilladelse til stenbider.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at Tunitsivik Paamiut A/S meddeles tilladelse til omladning til stenbider.


Der skal dog gives meddelelse om, at tilladelsen er ekstraordinær og gives for sidste gang, idet produktion på landanlæg prioriteres fra næste sæson.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00


Vedr. ansøgning fra det norske fartøj ”Vonar” til at anvende garn ved fiskeri på fartøjets kvoter i 2005 i grønlandsk farvand.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at der gives tilladelse til at fartøjet ”Vonar” med registreringsmærke M-188-SØ og kaldesignal LMCJ kan fiske fartøjets hellefiskekvote ved Østgrønland med garn,


- at tilladelsen gælder fartøjets samlede kvote, dvs. både fartøjets protokol-kvote og den del af fartøjets kvote der er overført fra EU i henhold til Fiskeriaftalen mellem Norge og EU,


- at tilladelsen gælder til og med den 31. december 2005,


- at fartøjet kan pålægges skærpede betingelser til logbogsføring såfremt Grønlands Naturinstitut eller Grønlands Fiskerilicenskontrol finder det nødvendigt, og


- at en evt. rapport om tab af garn overdrages til de grønlandske myndigheder inden udgangen af 2005.


Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst vil udarbejde en skriftlig orientering om krav til at have kontrollører ombord i hjemmehørende og udenlandske fiskefartøjer. Orienteringen skal omfatte finansiering samt sammenligninger med de færøske og islandske ordninger.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00


Vedr. ansøgning om omladningstilladelse til torsk i Paamiut kommune.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at Akia ApS (under stiftelse) meddeles, at ansøgning om omladningstilladelse til torsk vil blive revurderet, såfremt det på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt at indsætte yderligere indhandlingskapacitet i Paamiut kommune vil være nødvendig, og til at udstede de nødvendige tilladelser.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00


Vedr. ansøgning om omladningstilladelser til hellefisk i Ilulissat kommune og Uummannaq kommune.
(/Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at Royal Greenland A/S meddeles, at ansøgning om omladningstilldelse til hellefisk i Torsukattak med to fartøjer godkendes,


- at Royal Greenland A/S meddeles, at ansøgning om omladningstilladelse til hellefisk i Ilulissat Isfjord ikke godkendes og


- at Uummannaq Seafood A/S meddeles, at ansøgning om omladningstilladelse til hellefisk i de ansøgte lokaliteter i Uummannaq kommune godkendes.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00


Vedr. godkendelse af finansiering af informations- og kommunikations-kampagne.
(Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Råstoffer samt Justitsområdet)


Landsstyret besluttede:


- at tiltræde at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse:


”Landsstyret indstiller:


- at bevillingen på hovedkonto 17.01.01 Direktoratet for Selvstyre forhøjes med 1,6 mio. kr.


- at bevillingen på hovedkonto 20.11.50 Driftsreserven tilsvarende nedsætte3s med 1,6 mio. kr.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Palle Frederiksen i Direktoratet for Selvstyre på telefon 34 50 00.


Landskassens regnskab for 2004.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


- Landskassens regnskabs beretning for 2004 godkendes i den foreliggende form,


- Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at færdig-gøre de resterende del af regnskabet i samarbejde med den eksterne revision,


- Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender orienterer pressen, når regnskabets beretning er sendt til Landstingets Finansudvalg og Revisionsudvalg,
- at regnskabet sendes til Landstinget, når det foreligger optrykt, hvilket forventes at ske omkring den 15. april.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00.


Vedr. ansøgning om en ændring af bevillingsforudsætninger på hovedkonto 73.30.02, Eftersøgnings- og redningsberedskab.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at Landsstyret tiltræder at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finans-udvalg til godkendelse,


”Landsstyret indstiller:


- at bevillingsforudsætningerne på hovedkonto 73.30.02, Eftersøgnings- og redningsberedskab ændres som følger af vedlagte bilag.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.