9. marts 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedr. udkast til bekendtgørelse om inddeling i præstegæld.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at godkende udkast til bekendtgørelse om inddeling i præstegæld i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.


De kommende forhandlinger med EU om Grønlands forhold til EU, dvs. fiskeri- og partnerskabsaftale (kajak-aftale).
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


- at godkende ovennævntes hovedmålsætninger,


- at uddannelsesområdet udpeges som næste sektorpolitiske område råstoffer, kultur og turisme bliver prioriterede samarbejdsområder under partnerskabsaftalen,


- at mandat til forhandlinger om ny fiskeriaftale og fiskeriprotokol forelægges i særskilt landsstyreoplæg.


Mht. uddannelsesområdet har KIIIP specifikt gjort opmærksom på, at etablering af et egentligt sektorpolitisk samarbejde på uddannelsesområdet vil betyde en væsentlig forøgelse af de administrative opgaver i KIIIP, hvorfor direktoratet finder det nødvendigt at der afsættes ressourcer til min. ½ årsværk i forhold til udvikling og koordinering af fremtidige uddannelsesaftaler og samarbejde mellem Grønland og EU. Det bør samtidigt afsættes ressourcer til oprettelse af et netværk bestående af de relevante nøglepersoner i den grønlandske uddannelsessektor. Hertil bør beregnes midler til møder, informationsudvekslinger, kontakt til EU etc.


Landsstyret bemærkede at det staves ”Qajaq” og ikke ”kajak” og at der i forhandlingerne også bør inddrages den grønlandske infrastruktur (havne, landingsbaner m.m.). Landsstyret var særdeles tilfreds med embedsmændenes arbejde i denne sag.


For yderligere oplysninger kontakt kst. direktør Inuuteq Holm Olsen i Udenrigsdirektoratet på telefon 34 50 00.

Forslag til Landstingsforordning om lægemidler.
(Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed)


Landsstyret besluttede:


- at godkende forordningsforslaget og forelæggelsesnotatet i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Søren Rendal i Direktoratet for Sundhed på telefon 34 50 00.


Vedr. Godkendelse af Forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om POST Greenlands virksomhed, remail, poståbning og opstilling af brevkasser.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at trække ”Hjemmestyrets bekendtgørelse om POST Greenlands virksomhed, remail, poståbning og opstilling af brevkasser”, som godkendt ved formandsbeslutning den 25. februar 2005, tilbage.


- at godkende Forslag til Hjemmestyrets bekendtgørelse om POST Greenlands virksomhed, remail, poståbning og opstilling af brevkasser, jf. bilag.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedr. udmøntning af boligpuljer.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at tiltræde at vedlagte brev om udmøntning af boligpuljer på Landstingsfinanslov 2004, videresendes til Landstingets Finansudvalg til orientering.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.

Vedr. bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)
Landsstyret besluttede:


- at forslag til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen på grønlandsk og dansk godkendes i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.


INATSISARTUNI OQALUUSERISASSAT

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender


Udenrigspolitisk Redegørelse 2005 til Landstingets Forårssamling.


Landsstyret besluttede:


- at Udenrigspolitisk Redegørelse 2005 anmeldes til Landstingets forårssamling, idet der anmodes om:
- at redegørelsen i henhold til Landstingets forretningsorden § 34, stk. 4, frem-lægges til forhandling i Landstinget,
- at der dispenseres for fristen for aflevering til Landstinget, da Tolkekontoret af ressourcemæssige årsager ikke har kunnet færdiggøre ovensættelsen.


Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø


Vedr. anmeldelse af Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2004 til FM05.

Landsstyret besluttede:


- at søge Redegørelsen om Anlægs- og Renoveringsfonden optaget på dagsordenen til FM 05.


- at anmode Landstinget om dispensation fra Landstingets forretningsorden om afle-vering af materiale til en samling senest 1 måned før samlingens start for så vidt angår Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2004.


Vedr. FM 2005/20: Godkendelse af Forslag til Landstingsforordning om leje af boliger.


Landsstyret besluttede:


- at godkende, at forslag til Landstingsforordning om leje af boliger anmeldes til Landstinget Bureau med henblik på fremsættelse på Landstingets Forårssamling 2005,


- at godkende, at der ansøges om dispensation fra afleveringsfristen,


- at godkende vedlagte udkast til forelæggelsesnotatet, og


- at Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø bemyndiges til at tilrette den grønlandske version af forordningsforslaget forinden aflevering til Landstingets Bureau.


Vedr. FM 2005/21: Godkendelse af Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.


Landsstyret besluttede:


- at vedlagte udkast til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri fremsættes på Landstingets Forårssamling 2005,


- at godkende vedlagte udkast til forelæggelsesnotatet.


- at Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø bemyndiges til at tilrette den grønlandske version af forordningsforslaget forinden aflevering til Landstingets Bureau.


- at Landsstyremedlemmet bemyndiges til at tilrette forelæggelsesnotatet.


Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Vedr. anmeldelse af Forslag til Landstingsforordning om ændring af Lands-tingsforordning om daginstitutioner, dagpleje mv. til Landstingets Forårs-samling 2005


Landsstyret besluttede:


- at godkende forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v. med tilhørende bemærkninger og forelæggelses-notat i den foreliggende form.


Landsstyreformanden

Landsstyrets lovprogram og tidsplan m.m. for forberedelsen af sager til EM 2005.


Landsstyret besluttede:


- at godkende den tidsplan for forberedelsen af forslag til EM 2005, som fremgår af landsstyreoplægget og herunder, at forslag til landstingslove og landstingsforord-ninger behandles som beskrevet i landsstyreoplægget.


Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender


Politisk Økonomisk Beretning 2005 og finanslovsproces for 2006.


Landsstyret besluttede:


- at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender afleverer vedlagte udkast til Politisk Økonomisk Beretning 2005 til Landstinget den 11. marts til be-handling under FM 2005.


- at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.


- at tiltræde, at ændre finanslovsprocessen som skitseret i bilag B.


FM 2005/ Lov om Danmarks eksportråds virke i Grønland.


Landsstyret besluttede:


- at godkende forelæggelsesnotatet med redaktionelle ændringer.


- at godkende at Landsstyret kan forelægge beslutningsforslag om Hjemmestyrets ud-talelse om, at lov om Danmarks Eksportråds virke i Grønland ved anordning træder i kraft for Grønland for Landstinget på FM 2005 med anbefaling om tiltræden.


Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


FM 2005/23 Vedr. anmeldelse af forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen til Landstingets forårssamling 2005.


Landsstyret besluttede:


- at godkende forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om biblioteksvæsen med tilhørende bemærkninger og forelæggelsesnotat i den fore-liggende form.


Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked


FM 2005/33 Vedr. anmeldelse af forslag til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring.

Landsstyret besluttede:


- at anmode Landstinget om dispensation fra Landstingets forretningsorden § 39 om aflevering af materiale til en samling senest 1 måned før samlingens start for så vidt angår Forslag til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring.


Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Råstoffer samt Justitsområdet


FM 2005/ Redegørelse om samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland” til forelæggelse på Landstingets Forårssamling 2005.


Landsstyret besluttede:


- at udkast til ”Redegørelse om Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og ud-nyttelse af olie og gas i Grønland”.


- at udkast til forelæggelsesnotat til ”Redegørelse om Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland”.