18. marts 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedr. udkast til Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg til borgerråd samt fastsættelse af valgdato.
(Landsstyreformanden)


Landsstyret besluttede:


- at godkende bekendtgørelsen i den foreliggende form,


- at fastsætte datoen for valg til borgerråd i Pituffik til den 26. april 2005.


For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.


Rammeoplæg FFL 2006.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)


Landsstyret besluttede:


- At godkende rammerne for landsstyreområderne, som vist i vedlagte bilag A


- At godkende mandat til Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender til, i samarbejde med ressortlandsstyremedlemmerne, at udmønte budgetforbedringsrammen, som beskrevet i afsnit 2.3 ovenfor.


- At godkende, at landsstyreområderne ved fordelingen at rammerne tager positivt hensyn til de beskrevne budgetproblemer i ovenstående afsnit 3 og ved rammeindmeldelsen beskriver hvordan budgetproblemerne er søgt løst.


- at godkende at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender i samarbjede med ressortlandsstyremedlemmerne analyserer initiativerne under reserven til nye udgiftskrævende initiativer og finanseringsreserven nærmere som bekrevet ovenfor i afsnit 2.5 og dermed udarbejde forhandlingsoplæg til Landsstyret til de politiske forhandlinger med partierne i Landstinget.


- at godkende tids- og arbejdsplanen for FFL 2006 som beskrevet ovenfor i afsnit 3.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Peter Beck i Økonomidirektoratet på telefon 34 50 00.

Vedrørende godkendelse af ekstern finansiering af informations- og kommunikationskampagne.
(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer samt Justitsområdet)


Landsstyret besluttede:


- at godkende at Direktoratet for Selvstyres informations- og kommunikationskampagne gennemføres med større ekstern finasiering.


- at dette meddeles til Finansudvalget til udvalgets godkendelse.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Palle Frederiksen i Direktoratet for Selvstyre på telefon 34 50 00.


Vedr. Lokaler i B-1583, Aqqusinersuaq 5, 3900 Nuuk.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse,


”Landsstyret indstiller,


- at bevillingen på hovedkonto 70.10.03 Forsikringer nedskrives med 1,3 mio. kr. i 2005.


- at bevillingen på hovedkonto70.10.02 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk øges med 300.000 kr. i 2005.


- at Landsstyret godkender at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur indgår aftale med udlejer om overtagelse af 130 m⊃2; samt at lejemålet B-2629 opsiges.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Forhandlingsmandat til Trafikstruktur 2006.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at bemyndige Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at forhandle kontraktudkast med serviceoperatører inden for det mandat, der er beskrevet ovenfor i bilag A.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedrørende: Andelsboligforening Qulaa´s ansøgning om ændring af finansieringsform fra støtte til andelsboliger til støtte efter 10/40/50 boligfinansieringsordningen og samtidig ændring fra andelsboligforening til ejerboligforening.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


- at under forudsætning af Landstingets Finansudvalgs godkendelse af nærværende tillægsbevillingsansøgning, godkender, at Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø meddeler de 8 ejere i Ejerforeningen Qulaa tilsagn om offentlig lån fra hovedkonto 89.72.11 støttet privat boligbyggeri mod samtidig at annullere tilsagn om offentlig lån til Andelsboligforeningen Qulaa fra hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri, og,


- at tiltræde, at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse,


”Landsstyret indstiller,


- at der på hovedkonto 80.00.10 overførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden optages en indtægt på – 4.200.000 kr., idet projekt nr. 060.34.009 8 boliger Qulaa på hovedkonto 87.72.15 Andelsboligbyggeri aflyses, og


- at bevillingen på hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri projekt 996.37.053 Støttet privat boligbyggeri, 2005, diverse steder, forhøjes med 4.200.000 kr.”

- at bevillingsforudsætningerne på hovedkonto 89.72.11 ændres som følger af vedlagte bilag.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedrørende: Udpegning af nye medlemmer til Stednavnenævnet.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at udpege Carl Christian Olsen, Karl Elias Olsen og Ane Marie B. Pedersen til Stednavnenvævnet for perioden 01.01.05 – 31.12.2008.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.


Vedrørende Bekendtgørelse om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)


Landsstyret besluttede:


- at godkende udkast til bekendtgørelse om Styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Lise Lennert Olsen i Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke på telefon 34 50 00.