7. februar 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedr. ansøgninger om omladningstilladelse til torsk og andre arter i 2005.
 (Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoq/ Landsstyremedlemmet for Fisker og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at godkende ovennævnte indstillinger.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Vedr. endelig fordeling af hellefisk, helleflynder, skolæst, rødfisk, udenskærs forsøgsfiskeri samt rejefiskeri ved Flemish Cap til grønlandske rederier i 2005.
 (Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoq/ Landsstyremedlemmet for Fisker og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at kvoten på hellefisk fordeles som angivet i tabel 2.


- at der gives mandat til Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst til en refordeling af hellefiskekvoten.


- at hellefiskekvoten ved Øst- og Vestgrønland reserveres som bifangstkvote til de rederier, som har kvote på hellefisk.


- at skolæstkvoten ved Øst- og Vestgrønland reserveres som bifangstkvote til de rederier, som har kvote på hellefisk.


- at Polar Suluppaagaq A/S gives mulighed for et maksimalt fiskeri på op til 5.000 tons pelagisk rødfisk i 2005.


- at Royal Greenland A/S, Polar Suluppaagaq A/S, Saattuaq A/S, Qaleralik A/S hver får tildelt 100 tons bundlevende rødfisk.


- at Royal Greenland A/S, Polar Suluppaagaq A/S, Saattuaq A/S, Qaleralik A/S gives tilladelse til forsøgsfiskeri efter torsk ved Vest- og Østgrønland med en maksimalt begrænsning på 500 tons til hvert fartøj.


- at der gives mandat til Landsstyremedlemmet for Fisker og Fangst til at give afslag på ansøgninger om udenskærs torskekvote på nuværende tidspunkt, idet der på nuværende tidspunkt ikke er biologisk grundlag for tildeling af udenskærs kvoter på torsk.


- at samtlige aktive trawlerrederier med rejelicens ved Grønland gives tilladelse til olympisk fiskeri efter rejer i internationalt fiskeri.


- at 3L rejekvoten på 300 tons tildeles til Regina C/Steffen C.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Vedr. ansøgning fra Royal Greenland A/S og SIK samt Uummannap Kommunia om dispensation fra § 6, stk. 3 i Fiskeriloven med henblik på at skabe mulighed for udstedelse af licens til kystnært fiskeri efter hellefisk til ikke-erhvervsfiskere i Uummannaq Kommune.
 (Aalisarnermut, Piniarnermullu Naalakkersuisoq/ Landsstyremedlemmet for Fisker og Fangst)


Landsstyret besluttede:


- at der i henhold til § 6, stk. 6 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri gives midlertidig dispensation til at ikke-erhvervsfiskere i Uummannaq og Upernavik kommuner kan indhandle hellefisk fra det kystnære fiskeri efter hellefisk,


- at dispensationen gælder fra det tidspunkt hvor den meddeles til og med den 30. april 2005,


- at dispensationen kan gives til fritidsfiskere der fisker fra hundeslæde, og at


- de øvrige retningslinier for administrationen af dispensationen aftales præcist med de to berørte kommuner.


- at Fiskeridirektoratet undersøger den alt for meget spild af bifangst på hellefisk i forbindelse med torskefiskeriet.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Ekstraordinær generalforsamling i Greenland Tourism A/S.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


Landsstyreformanden besluttede at:


-  selskabets advokat Finn Meinel bemyndiges til ved fuldmagt at repræsentere Landsstyret på den ekstraordinære generalforsamling og herunder:


 at foretage de vedlagte foreslåede vedtægtsændringer i § 1


For yderligere oplysninger kontakt Kst. direktør Peter Hansen i Direktoratet for Erhverv på telefon 34 50 00.