10. februar 2005

Landsstyret besluttede på sit møde følgende:


Vedrørende forlængelse af indfrielse af Aasiaat Kommunes kassekredit på 5,0 mio. kr.
 (Landsstyreformanden)


Landsstyret besluttede:


-  at Aasiaat Kommune nedbringer sin kassekredit på 5 mio.kr. til 2,5 mio.kr. den 30. juni 2005 og den helt afvikles den 31.12.2005.


-  kommunen i første halvår 2005 reviderer budgettet for 2005, så kommunen ultimo 2005 kan afvikle kassekreditten og den i løbet af 2006 opfylder kravet om minimum 5% kassebeholdning.


-  at Aasiaat Kommune fortsat fremsender månedlig opfølgning på  budget og likviditet med angivelse af skatteindtægterne sammenlignet med foregående år.


For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Kaj Kleist i Landsstyrets Sekretariat på telefon 34 50 00.


Vedrørende disponering af puljemidler på Landstingsfinanslov 2005 til andelsboliger, 10/40/50 byggeri, støttet kommunalt udlejningsbyggeri, boligprogram for bygder og yderdistrikter, reinvestering, særlig renovering samt boligstøtteudlån til renovering og særlig vedligehold.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at godkende, at Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø inden for de respektive bevillingsrammer bemyndiges til at meddele tilsagn om:
- anlægstilskud til kommunerne til opførelse af udlejningsboliger fra hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri,
- selvbyggerhuse, kommunale byggesæt og bygdeboliger fra hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter,
- lån til andelsboligforeninger eller en privat bygherre til opførelse af andelsboliger og lån til enkelt personer, selskaber eller en privat bygherre til opførelse af priva-te boliger efter 10/40/50 modellen fra hovedkonto 89.72.11 Støttet privat bolig-byggeri, og
- boligstøtteudlån til renovering og særlig vedligehold fra hovedkonto 89.72.21.


-  at godkende, at Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø inden for de respektive bevillingsrammer bemyndiges til at disponere bevillingen på hoved-konto:
- 87.72.08 Reinvesteringer, Hjemmestyrets udlejningsboliger, og
- 87.72.13 Særlig renovering.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedr. Ansøgning om indførsel af en ny tjeneste – LANLINK.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at  godkende etableringen af en ny teletjeneste kaldet LANLINK med de foreslåede takster.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Vedrørende salg af kommunale udlejningsboliger.
(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)


Landsstyret besluttede:


-  at godkende, at Nuup Kommunea kan sælge ejendommene B-3088, B3091, B-3092, B-1925, B-1927 samt B-1974B, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen såfremt kommunen deponerer provenuet til fordel for Landskassen, og


-  at tiltræde, at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse.


”Landsstyret indstiller:


-  at Landstingets Finansudvalg godkender, at Nuup Kommunea ved salg af B-3088, B-3091, B-3092, B-1925, B-1927 samt B-1974B, hvortil der er givet tilskud fra Landskassen, deponerer provenuet til fordel for Landskassen, og at kommunen efterfølgende kan anvende provenuet til anlæg med boligformål, herunder kommunal byggemodning.”


For yderligere oplysninger kontakt direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Bolig og Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Strategiplanen ”Vejen til selvstændighed på basis af en selvbærende økonomi”.
(Landsstyremedlemmet for Selvstyre og Råstoffer samt Justitsområdet)


Landsstyret besluttede, at en arbejdsgruppe skal udarbejde udkast til oplæg vedr. integrering af de 3 hovedprincipper nævnt i "Vejen til selvstændighed på basis af en selvbærende økonomi" i de eksisterende tværdirektoratorale samarbejder.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Palle Frederiksen i Direktoratet for Selvstyre på telefon 34 50 00.


Vedr. fastsættelse af TAC for krabber i 2005 samt fordeling af kvoten.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


-  at TAC’en fastsættes til 5.136 tons, og denne fordeles med 3.636 tons til de kystnære krabbefiskeri og fordeles til de forskellige forvaltningsområder efter tabel 4,


- at det havgående fiskeri til dels 500 tons,


- at EU tilbydes 1.000 tons i henhold til ”Athen-protokollen”


- at godkende de øvrige ovennævnte indstillinger om betingelser for krabbefiskeriet i 2005.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Vedr. omladningstilladelser til krabber i 2005.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


Landsstyret besluttede:


-  at at der kun gives tilladelse til omladning til krabber til de virksomheder, som i dag er aktive med indhandlingsfartøjer og som i dag har et fartøj.


-  at Arctic Fish A/S meddeles afslag på ansøgningen om omladning til hellefisk, men tilladelse til krabber i Ilulissat Kommune for i år.


-  at Saattuaq A/S meddeles omladningstilladelse til krabber i Kangaatsiaq Kommune og Qeqertarsuaq Kommune.


-  at der til Knud Egede ApS meddeles tilladelse til omladning i krabber i Nuuk Kommune i 2005.


-  at Tunitsivik Paamiut A/S meddeles omladningstilladelse til krabber, hvor fartøjet kan placeres ved Ravn Storø.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.