9. oktober 2003

Landsstyret besluttede følgende på sit møde torsdag den 9. oktober 2003

Ansøgning fra Royal Greenland A/S på en forhøjelse af TAC’en for Vestgrønland for 2003 på 10.tons.


Landsstyret besluttede:

  • at give afslag på ansøgning fra Royal Greenland A/S på en forhøjelse på 10.000 tons af TAC’en for Vestgrønland for 2003, og
  • at opfordre fiskerierhvervet til at udnytte alle alternative fiskerimuligheder til rejefiskeriet ved Vestgrønland (Østgrønland, Flemish Cap og Svalbard).

For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


Krænkelse af Grønlands Hjemmestyres eneret til offentlig telekommunikation.

Landsstyret besluttede:

  • at bemyndige Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at meddele indholdet af bilag 2 overfor de involverede IT-firmaer samt til, på vegne af Landsstyret, at træffe afgørelser i lignende sager fremover.
  • at bemyndige Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til, at forud for udsendelse, at tilrette indholdet af bilag 2, således at det kun beskriver forhold der gælder for det konkrete IT-firma.

For yderligere oplysninger kontakt fg. direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Rokering af midler indenfor hovedkonto 84.40.15, kollegiebyggerier.


Landsstyret besluttede at følgende indstillinger videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse:


”Landsstyret indstiller at der på hovedkontoen til Kollegiebyggeri foretages følgende ændringer:


  • bevillingen til projekt nr. 080.52.019, kollegiebyggeri 3 etape forøges med 3,9 mio. kr. og bevillingen til projekt 080.52.018, kollegiebyggeri 2. etape nedskrives med 3,9 mio. kr.”

For yderligere oplysninger kontakt fg. direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Tillægsbevillingsansøgning for 2003 i forbindelse med renovering af B-1389 i Nuuk ”Blok T”.


Landsstyret besluttede at følgende indstilling videresendes til Landstingets Finansudvalg til godkendelse, og at der af hensyn til, at beboerne i B-1389, Blok T allerede er i gang med at fraflytte, anmodes om hastebehandling,


”Landsstyret besluttede at der over hovedkonto 72.10.13 Særlige tilskud til boligafdelinger i 2003 afholdes op til 0,3 mio.kr. til dækning af fraflytning til lejerne i B-1389 i Nuuk bestående af grundbeløb på 1.200 kr. plus 1.000 kr. pr. beboelsesrum i kraft af en ændring af bevillingsforudsætningerne.”


For yderligere oplysninger kontakt fg. direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Godkendelse af revision af Takst og Betalingsregulativet, Mittarfeqarfiit.


Landsstyret besluttede at udkast til revideret regulativ for takster og betalinger ved benyttelse af helikopterflyvepladser og lufthavne i Grønland, inkl. Bilag, gældende pr. 10. oktober 2003, godkendes i den foreliggende form.


For yderligere oplysninger kontakt fg. direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger, Infrastruktur på telefon 34 50 00.


Indenskærs torskefiskeri og omladningstilladelser til torsk og andre arter i 2004.


Landsstyret besluttede, at der gives tilladelse til fortsat udnyttelse af den indenskærs torskebestande i Grønland i 2004, og at stillingtagen til alle ansøgninger om omladningstilladelse foretages af det samlede landsstyre.


For yderligere oplysninger kontakt direktør Amalie Jessen i Direktoratet for Fiskeri og Fangst på telefon 34 50 00.


OPLÆG TIL LANDSTINGET


Landsstyret behandlede følgende oplæg til Landstinget:Landsstyreformanden


  • EM 2003/145 Forslag til Landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender


  • EM 2003/151 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om afgift på rejer.
  • EM 2003/165 Forslag til Landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland.
  • EM 2003/168 Forslag til en midlertidig landstingsbevillingslov for 2004.

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


  • Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag” til Landstingets efterårssamling 2003.

Tusagassiivik, fredag den 10. oktober 2003.