2. oktober 2003

Landsstyret besluttede følgende på sit møde torsdag den 2. oktober 2003:Sager indstillet af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.


Landsstyret godkendte en række sager indstillet af Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Råstofdirektoratet Hans Kristian Schønwandt på telefon 34 50 00.Udpegning af Fællesrådets medlemmer og næstformand.    


Landsstyret besluttede at udpege følgende medlemmer af og suppleanter til Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland:


Medlemmer:                                    Supplanter:


 • Per Rosing-Petersen (S)           Ole Dorph (S)
 • Ruth Heilmann (S)                   Enos Lyberth (S)
 • Kuupik Kleist (IA)                    Aqqaluk Lynge (IA)
 • Jakob Sivertsen (A)                 Ellen Christoffersen (A)
 • Per Berthelsen (D)                  Marie Fleischer (D)

Landsstyret besluttede endvidere at udpege Kuupik Kleist som næstformand i Fællesrådet.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Råstofdirektoratet Hans Kristian Schønwandt på telefon 34 50 00.Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst deltagelse i The North Atlantic Conference, Shetland, 30. september – 3. oktober.


Landsstyret besluttede:


 • at Grønland tilslutter sig konferencens deklaration, dog således at man på konferencen gør opmærksom på vigtigheden af ikke at duplikere allerede eksisterende bilaterale, regionale og internationale fora og initiativer, og
 • at Grønland tilslutter sig evt. justeringer af deklarationen såfremt disse holdes inden for de overordnede principper om bæredygtig udvikling og udnyttelse af havet og dets ressourcer.
 • at Direktoratet for Fiskeri og Fangst får afklaret med konferencearrangørerne i Shetland om Grønlands medunderskrivelse af deklarationen, f.eks. at få tilsendt Deklarationsteksten med henblik på underskrivelse i Grønland.


På grund af vejrforhold var der ingen deltagelse fra Grønland i The North Atlantic Conference.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Direktoratet for Fiskeri og Fangst Amalie Jessen på telefon 34 50 00.Ansøgning om overførsel af udenskærs hellefiskelicens til et nystiftet selskab.


Landsstyret besluttede


 • at familien Lyberth, Svend Christensen og Carl Christensen gives tilladelse til, at etablere et nyt selskab, som indchartrer M/S Isak L og M/S Mikol L indtil M/S Ûmánaq kan indsættes i fiskeriet.
 • at perioden for indchartring af M/S Isak L og M/S Mikol L begrænses til medio februar 2004.

at Landsstyremedlemmet bemyndiges til at ændre perioden for indchartring såfremt det bliver nødvendigt at forlænge den.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Direktoratet for Fiskeri og Fangst Amalie Jessen på telefon 34 50 00.


Qaqortup Kommunias ønske om at afhænde B 1338, som har været administrationsbygning for værftet i Qaqortoq.


Landsstyret besluttede at udsætte punktet indtil der er foretaget afklaring af om Qaqortoq kommune enten kan overdrage eller sælge B 1338.


For yderligere oplysninger kontakt direktør i Direktoratet for Erhverv og Landbrug Jørgen Peter Labansen på telefon 34 50 00.Omdannelse af 25 udlejningslejligheder på Ole Brandtip aqqutaa til andelsboliger for andelsboligforeningen Qooqa.


Landsstyret besluttede: • at godkende, at 25 boliger på Ole Brandtip Aqq. I Nuuk overdrages til den af lejerne stiftede andelsboligforening Qooqa, under forudsætning af, at der indgås skriftlig aftale om vilkårene for overdragelsen og overdragelsesprisen mellem Hjemmestyret og andelsboligforeningen,
 • at bemyndige Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at underskrive købsaftale med andelsboligforeningen,

at bruttoindtægten ved omdannelse af ejendommene indtægtsføres på hovedkonto 80.00.72 Salg af udlejningsboliger,


at udgiften ved omdannelse af ejendommene udgiftsføres på hovedkontoen til Omkostninger ved salg af udlejningsboliger,


at nettoindtægten ved omdannelse af ejendommene optages på hovedkontoen til anlægsreserve til boligformål,


at der fremlægges et endeligt beslutningsoplæg til Landsstyret, når prissætning af ejendommene er udarbejdet på grundlag af teknisk-økonomiske vurdering, og


at Landstingets Finansudvalg orienteres om overdragelsen.


For yderligere For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00.Omdannelse af 12 udlejningsboliger på Radiofjeldet, Rækkehus 46 og 47 i Nuuk til andelsboliger for andelsboligforeningen Inneruulat.


Landsstyret besluttede:at godkende, at 12 boliger på Radiofjeldet, Rækkehus 46-47 i Nuuk overdrages til den af lejerne stiftede andelsboligforening Inneruulat, under forudsætning af, at der     indgås skriftlig aftale om vilkårene for overdragelsen og overdragelsesprisen mellem Hjemmestyret og andelsboligforeningen,


at bemyndige Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at underskrive købsaftale med andelsboligforeningen,


at bruttoindtægten ved omdannelse af ejendommene indtægtsføres på hovedkontoen til salg af udlejningsboliger,


at udgiften ved omdannelse af ejendommene udgiftsføres på hovedkontoen til omkostninger ved salg af udlejningsboliger,


at nettoindtægten ved omdannelse af ejendommene optages på hovedkontoen til anlægsreserve til boligformål,


at der fremlægges et endeligt beslutningsoplæg til Landsstyret, når prissætning af ejendommene er udarbejdet på grundlag af teknisk-økonomiske vurdering, og


 • at Landstingets Finansudvalg orienteres om overdragelsen.

For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00.Omdannelse af 7 udlejningsboliger på Alanngunnguaq i Qaqortoq.


Landsstyret besluttede:


 • at godkende, at 7 boliger på Alanngunnguaq i Qaqortoq overdrages til den af lejerne stiftede andelsboligforeningen, under forudsætning af, at der indgås skriftlig aftale om vilkårene for overdragelsen og overdragelsesprisen mellem Hjemmestyret og andelsboligforeningen,        

at bemyndige Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at underskrive købsaftale med andelsboligforeningen,


at bruttoindtægten ved omdannelse af ejendommene indtægtsføres på hovedkonto 80.00.72 Salg af udlejningsboliger,


at udgiften ved omdannelse af ejendommene udgiftsføres på hovedkontoen til omkostninger ved salg af udlejningsboliger,


at nettoindtægten ved omdannelse af ejendommene optages på hovedkontoen til anlægsreserve til boligformål,


at der fremlægges et endeligt beslutningsoplæg til Landsstyret, når prissætning af ejendommene er udarbejdet på grundlag af teknisk-økonomiske vurdering, og


 • at Landstingets Finansudvalg orienteres om overdragelsen.

For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00.Godkendelse af praksis omkring forfald af lån ydet efter landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering.


Landsstyret besluttede


at godkende en administrationspraksis, hvorefter lån ydet i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering § 5, ikke forfalder til betaling i følgende tilfælde men overdrages til den nye ejer på uændrede vilkår:


Ejerskifte mellem fysiske personer


Ejerskifte mellem juridiske personer


Ejerskifte hvor sælgeren er en juridisk person og køberen er en fysiske person


Ejerskifte hvor sælgeren er en fysisk person og køberen en juridisk person, der ikke allerede har et lån ydet i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering.


at bemyndige Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Miljø til at træffe beslutninger i den enkelte lånesager i overensstemmelse med den vedtagne admi-nistrationspraksis, og


 • at orienterer Landstingets Finansudvalg om vedtagne administrationspraksis.

For yderligere oplysninger kontakt fg. Direktør Dorthe Johansen i Direktoratet for Boliger og Infrastruktur på telefon 34 50 00.LANDSTINGSSAGER


Landsstyret godkendte endvidere følgende oplæg til Landstinget. Oplæggene kan fås ved henvendelse til Landstingets Bureau:Landsstyreformanden

 • EM 2003/xx Forslag til Landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig i virksomhed m.v.
 • Tilbagekaldelse af EM 2003/11 Forslag til Landstingslov nr. xx af xx.xx 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
 • Forelæggelsesnotat til Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om visse forholdsregler mod Somalia til forelæggelse på EM 2003.
 • UKA 2003 - Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
 • EM 2003/11 Forslag til Landstingslov nr. xx af xx.xx 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
 • Beslutningsforslag vedrørende betænkning afgivet af Selvstyrekommissionen. Landsstyret besluttede at godkende, at punktet anmeldes med anmodning om, at der dispenseres fra tidsfristen, da der den 22. og 23. oktober 2003 afholdes konference om Selvstyrekommissionens betænkning, og Landsstyret har udskudt stillingtagen til form og indhold for Landsstyrets fremlæggelse i Landstinget til efter konferencen.


Landsstyremedlemmet for Finanser

 • EM 2003/xx Redegørelse om en skatte- og afgiftsreform.
 • EM 2003/xx Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om afgift på rejer.
 • EM 2003/xx anmeldelse af ”forslag til landstingslov nr. xx af xx 2003 om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret”.
 • EM 2003/xx, redegørelse om resultatet af genforhandlingen af Protokol IV til fiskeriaftalen mellem Grønland og den Europæiske Union samt forelæggelsesnotat angående genforhandling af fiskeriprotokollen omfattende betingelser for EU-fiskeri i grønlandske farvande fra 1. januar 2004 til 31. december 2006.
 • EM 2003/xx beslutningsforslag om ”Hjemmestyrets udtalelse om ikrafttræden for Grønland af lov om eksklusive økonomiske zoner og af anordning om ændring af kgl. anordning om afgrænsning af søterritoriet ved Grønland”.
 • Beslutningsforslag om ”Hjemmestyrets udtalelse om ratifikation af Havretskonventionen af 1982 samt ikraftsættelse for Grønland af Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og en fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager”.
 • EM 2003/xx Svarnotat til forslag til forespørgselsdebat om Grønlands udenrigspolitik samt udenrigstjeneste.
 • EM 2003/xx Tillæg til Forslag til Finanslov 2004.


Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst


 • EM 2003/xx Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.


Landsstyremedlemmet for Erhverv

 • EM 2003/xx Forslag til Landstingsforordning om arbejdsformidling mv
 • EM 2003/xx Landstingslov om dyreværn.


Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger


 • Vedr. EM 2003/xx Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

EM 2003/xx Redegørelse om handlingsplan for landsplanlægningen.


 • EM 2003/xx Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
 • EM 2003/xx Forslag til Landstingslov om naturbeskyttelse.


Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


 • Anmeldelse af ”Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser” til Landstingets efterårssamling 2003.


Tusagassiivik, mandag den 6. oktober 2003.             
Sidst opdateret den 25. oktober 2005