EU-finansiering

Den Europæiske Union tilbyder forskellige finansieringsmuligheder til grønlandske projekter.

Flerårige finansielle ramme (Multiannual Financial Framework, MFF)
MFF er EU's finansielle ramme for perioden 2014-2020. Det maksimale beløb, der vil blive brugt i den nuværende ramme, er 960 mia. Euro. Fokus for de næste syv år vil være bæredygtig, smart og inklusiv vækst.
Grønland vil modtage et vejledende beløb på 217,8 millioner euro under den nuværende ramme. Den økonomiske støtte, der tildeles gennem partnerskabsaftalen, bidrager til Grønlands bæredygtige udvikling.

Grønlands adgang til EU-programmer
Borgerer, relevante offentlige og private institutioner fra OLT-lande er berettiget til deltagelse og finansiering fra Unionens programmer. OLT’er er også berettiget til støtte under unionsprogrammer til samarbejde med andre lande, herunder udviklingslande. Midlerne er i princippet afsat til initiativer og ikke til driftsomkostninger og administration. Initiativerne skal være tidsbegrænsede og opfylde medlemsstaternes regler og standarder. Gennem nogle af disse programmer har Grønland deltaget i projekter, hvor energi- og erhvervssektoren for eksempel har været involveret.

Den Europæiske Udviklingsfond (EDF)
EDF yder finansiering til eksterne regioner, herunder OLT-lande. EDF har til formål at sikre økonomisk, social og menneskelig udvikling, regionalt samarbejde og integration.
Gennem EDF er der allokeret 364,5 millioner euro til OLT-lande, hvorfra der kan søges om økonomisk bistand. Grønland modtager økonomisk støtte via budgetstøtte i henhold til partnerskabsaftalen og er derfor ikke berettiget til budgetstøtte fra EDF. Der er imidlertid 16-18 millioner euro til rådighed for regionalt samarbejde, som Grønland kan ansøge om. Initiativer skal støtte regionalt samarbejde og integration inden for temaerne miljø og klimaændringer.
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en

Nordperiferien og Arktis-programmet (NPA)
NPA er en del af et program, støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og udgør et samarbejde mellem 9 partnere: Finland, Irland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Færøerne, Island, Grønland og Norge. Programmet fokuserer på at bruge innovation til at opretholde og udvikle konkurrencedygtige samfund, fremme iværksætteri, fremme energibesparende samfund og beskytte, fremme og udvikle kultur og naturarv. I NPA 2014-2020 er der i alt allokeret ca. 56 mio. euro til projekter med et samlet budget på 250.000 og 2 mio. Euro, hvor alle former for offentlige og private institutioner kan søge om finansiering. Læs mere om NPA og hvornår man kan ansøge på deres hjemmeside.
http://www.interreg-npa.eu/about-the-programme/programme-in-brief/

Grønlands lånemuligheder i Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
EIB ejes af EU-medlemsstaterne. EIB støtter normalt projekter, som udvikler infrastruktur, energiforsyning eller miljøstandarder til forholdsvist lave renter. EIB støtter også ikke-EU-lande, såsom nabostater og udviklingslande. Ifølge OLT-associeringsaftalen med EU stiller EIB 100 mio euro til rådighed, udelukkende til OLT for perioden 2014-2020. Det betyder, at Grønland kan søge om midler fra EIB, som støtter Grønlands økonomiske og industrielle udvikling. Dette kan være i form af venturekapital eller for at facilitere lån i Grønland. Midlerne er primært rettet mod den private sektor og produktionsvirksomheder. Specifikationerne for EIB-mulighederne er fastlagt i Overseas Association Decision i bilag 3 og 4. Læs mere om EIB på deres hjemmeside

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
EFSI blev etableret i 2015 som en del af ’Investeringsplanen for Europa’. Fonden er oprettet af EIB, Den Europæiske Investeringsfond og Europa-Kommissionen med det formål at lancere flere investeringer i Europa. Fondens samlede rådighedsbeløb er 33,5 mia. Euro / 249 mia. kr. for 2017-2020. Fonden har til formål at finansiere projekter med højere risikoprofiler end traditionelle EIB-aktiviteter. EFSI er efterspørgselsdrevet og er ikke forudbestemt til bestemte sektorer eller regioner.
Virksomheder, programmer, offentlige organer, banker og investeringsfonde er berettiget til at ansøge.
Læs mere om EFSI på EIB's hjemmeside
http://www.eib.org/efsi/

Det Europæiske Investeringsrådgivende Hub og Den Europæiske Investeringsprojektportal
Som led i Investeringsplanen for Europa blev der etableret en rådgivningscenter og projektportal for at styrke og forbedre investeringsmiljøet. Investeringsportalen har til formål at levere information og synlighed til potentielle investorer og EFSI.
Rådgivningscenteret og investeringsportalen finansieres gennem EU’s MFF.

Horizon 2020
Horizon 2020 er det største EU-forsknings- og innovationsprogram med næsten 80 milliarder euro til rådighed for 2014-2020. Programmets formål er at tackle samfundsmæssige udfordringer gennem finansiering af forskningsprojekter og innovation.
Juridiske enheder (f.eks. Regering, kommune, firma, ngo'er) er berettiget til at ansøge, herunder små og mellemstore virksomheder. Læs mere om programmet på deres hjemmeside
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

BEST 2.0
BEST-initiativet blev lanceret for at sikre finansieringsmekanismer med formål om, at fremme bevarelsen af ​​biodiversitet og bæredygtig anvendelse af økosystemtjenester. Initiativet er rettet mod OLT’er og regionerne i den yderste periferi (Outermost Regions), der har en rig biodiversitet men sårbare overfor invasive arter, udvikling og klimaændringer.
BEST-konsortiet er vedtaget af Europa-Parlamentet og ledet af International Union for Conservation of Nature, IUCN. Finansieringsressourcerne varierer ved hver ansøgningsrunde af forslag til projekter. Hold øje med ansøgningsrunder på deres hjemmeside.
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/about/index_en.htm

Erasmus+
Erasmus+ programmet er EU's program til støtte for uddannelse, praktik, ungdom og sport i Europa. Dets budget på 14,7 milliarder euro vil give mulighed for over 4 millioner europæere til at studere, træne, få erfaring og være frivillige i udlandet. Programmet fremmer også de studerendes muligheder til at tage på udveksling i Europa.
Grønlandske studerende og organisationer er berettiget til, at modtage finansiering og legater.
Læs mere om Erasmus + på deres hjemmeside
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en