Nordisk Råd

Aftale
Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et saarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger (parlamenter) og regeringer i Danmark, Sverige, Norge, Island (Helsingfors-aftalen). Finland indtrådte i 1955 i Nordisk Råd. Helsingfors-aftalen er sidenhen undergivet ændringer. De selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer, men optræder iøvrigt i eget navn og med egne valgte medlemmer.

Formål
Baggrunden for Nordisk Råd er ønsket om et samarbejdsorgan for de 5 nordiske landes og de 3 selvstyreområders parlamentarikere (folketings- og landstingsmedlemmer) og regeringer. Rådet er initiativtagende, rådgivende og kontrollerende i spørgsmål vedrørende samarbejde mellem disse lande eller nogle af dem.

Struktur
Nordisk Råd omfatter en plenarforsamling, et præsdium og udvalg. Der er ialt 87 medlemmer af Nordisk Råd.

Nordisk Råd har vedtaget en forretningsorden. Denne blev sidst revideret under Nordisk Råds 53. session den 30. otober 2001.

Plenarforsamlingen består af en delegation fra hver af de 5 medlemslande. Der afholdes en årlig session i Nordisk Råd. Denne afholdes om efteråret - typisk i slutningen af oktober måned. Der kan indkaldes til ekstra sessioner.

Danmarks Riges delegation består af 20 parlamentarikere, heraf 16 folketingsmedlemmer samt 2 medlemmer af Det færøske Lagting og 2 medlemmer af Inatsisartut.

Finlands nationale delegation består ligeledes af 20 folkevalgte. De 18 af disse er valgt blandt medlemmer af Den finske Rigsdag. De resterende 2 pladser er tildelt medlemmer af Ålands Landsting.

Islands nationale delegation består af 7 valgte medlemmer af Altinget.

Norges nationale delegation har 20 pladser valgt blandt Stortingets medlemmer.

Sveriges nationale delegation består af 20 medlemmer valgt blandt Rigsdagens folkevalgte.

Præsidiet udgør Formandskabet i Nordisk Råd og består af Rådets Præsident og indtil 12 andre valgte medlemmer af Rådet. Præsidiet har til opgave at tage hånd om rådets løbende opgaver såvel som at lede plenarforsamlingernes arbejde og varetage kontakten til nationale parlamente rog relevante intertionale sammenslutninger og organisationer.

Rådets sekretariat har kontorfællesskab med Nordisk Ministerråd.

Organer og udvalg
Rådes organer: I forbindelse med en ordinær session vælger plenarforsamlingen blandt de valgte medlemmer et Præsdium, en Kontrolkomité, en Valgkomié og øvrge Udvalg for det kommende kalender.

Udvalg: Der 5 udvalg med hver 13 - 15 folkevalgte medlemmer. Et Kultur- og Uddannelsesudvalg, et Medborger- og Forbrugerudvalg, et Miljø- og Naturressourceudvalg og et Næringsudvalg.

Grønland har også et medlem af Nordisk Råds Natur- og Miljøprisudvalg og et medlem af Nordisk Kulturfond.

Medlemmer
De nordiske lande og deres selvstyrende områder: Island, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøerne og Åland.

Grønlandsk deltagelse
Inatsisartt udpeger årligt 2 af dets medlemmer til at varetage Grønlands repræsentaiton i Nordisk Råd. Grønland deltager derved i Nordisk Råds plenarforsamlinger (sessioner) med fuld stemmeret og i det løbende udvalgsarbejde.