Nordisk Ministerråd

Aftale

Nordisk Ministerråd (NMR) er oprettet ved ændring af Helsingfors-aftalen af 1962. Ændringen blev undertegnet 13. februar 1971 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Den blev revideret senere ved flere lejligheder.

Formål

Baggrunden for dannelsen af Nordisk Ministerråd var ønsket om en styrkelse af det nordiske samarbejde mellem de nordiske regeringsmedlemmer. Nordisk Ministerråd fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører Rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet indenfor de forskellige emneområder.

Struktur

Statsministrene har det overordnede ansvar for samarbejdet. Samarbejdet koordineres af de nordiske samarbejdsministre, der er udpeget af det enkelte lands regering. Samarbejdsministrene får bistand af en embedsmandsgruppe, Nordisk Samarbejdskomité (NSK). I NSK sidder en repræsentant fra hvert land og de selvstyrende områder. Ministerrådet har forskellig sammensætning, alt efter hvilke samarbejdsspørgsmål der behandles. Hvert ministerråd har en eller flere embedsmandskomiteer (EK-er) tilknyttet, der behandler de enkelte samarbejdsspørgsmål indenfor deres fagområde. EK-ernes arbejde koordineres af NSK. Ministerrådet og EKerne får bistand af Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Medlemmer

De nordiske landes regeringer samt Ålands Landskabsregering, Færøernes Landsstyre og Naalakkersuisut.

Grønlands deltagelse

Grønland deltager i Ministerrådet med forslags- og taleret. Med støtte fra Nordisk Ministerråd er der i Afdelingen for Udenrigsanliggender en sektion, der koordinerer Naalakkersuisuts deltagelse i arbejdet, specielt i relation til samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité. Grønlands deltagelse i de enkelte ministerråd og embedsmandskomiteer varetages i de relevante departementer. I efteråret 2007 vedtog Nordisk Ministerråd (samarbejdsministrene) "redegørelse om initiativ som kan forstærke de selvstyrende områders deltagelse i officielt nordisk samarbejde", Ålandsdokumentet. Beslutningen giver bl.a. adgang til medlemsskab i nordiske institutioners bestyrelser på lige fod med landene. Endvidere gives der mulighed for at lede møder i ministerråd og embedsmandskomiteer.

Institutioner under Nordisk Ministerråd

NAPA (Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat), som er Nordens Institut i Grønland, er en institution under Ministerrådet, indviet i 1987. I 1997 indviedes Grønlands Kunst- og kulturhus, KATU, hvor en tredjedel af de budgetterede byggeomkostninger er finansieret af Nordisk Ministerråd, og NAPA fik derved sine lokaler i Katuaq.

NAPA har følgende opgaver:

 1. at fremme og videreudvikle nordisk samarbejde, som fokuserer på høj kvalitet og nordisk profil
 2. at støtte, stimulere og udbygge de kulturelle kontakter til det øvrige Norden ved at informere i orden om grønlandske forhold og omvendt. Kort sagt: "Grønlandsk kultur i orden og Nordisk kultur i Grønland"
 3. at støtte og stimulere det grønlandske kulturliv ved
   • at informere og administrere nordiske fondsmidler, som fremmer og styrker nordisk kultur, deriblandt den grønlandske
   • indgå i arrangementer og aktiviteter, som støtter og udvikler børne- og ungdomskultur
   • at informere og vejlede det grønlandske samfund om NMR kerneprogrammer såsom: