Kirke

Folkekirkens logo

Kirken i Grønland, Kalaallit Nunaanni Ilagiit, fik status som selvstændigt stift med egen biskop 1. november 1993. Med Grønlands Selvstyre overgik lovgivningsmagten og den udøvende myndighed på kirkens område til Inatsisartut. Kirken i Grønland er fortsat en del af den danske folkekirke.

Med Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken ændredes den organisatoriske struktur på kirkeområdet. Den kirkelige centraladministration, som hidtil havde været integreret i Departementet for Kirke, blev i væsentlig grad overdraget til biskoppen.

Biskoppen varetager gennem Bispekontoret den centrale styrelse og administration af Kirken og det gejstlige tilsyn med stiftets provster, præster og kateketer.

Grønland er opdelt i tre provstier med i alt 17 præstegæld:

  • Sydprovsti (Provsteqarfik Kujataa), med fire præstegæld
  • Midtprovsti (Provsteqarfik Qeqqa Tunulu), fem præstegæld
  • Nordprovsti (Provsteqarfik Avannaa), med otte præstegæld

I hvert af de tre provstier findes et provstikontor til varetagelse af den regionale administration af kirken.
Derudover er der ansat en præst, der betjener grønlændere bosiddende i Danmark.

 
På alle gudstjenestesteder med mindst 30 indbyggere, hvor der forefindes kirke eller skolekapel, vælges en menighedsrepræsentation. Det er en central opgave for menighedsrepræsentanterne at fremme menighedens aktive deltagelse i det kirkelige arbejde.

Præsterne bistås i deres daglige arbejde af uddannede og ikke-uddannede kateketer.

For yderligere information om Kirke i Grønland henvises til Kirkens hjemmeside.

Kirkelige uddannelser

Kateketuddannelsen varetages af Bispekontoret. Målet er at alle gudstjenestesteder betjenes af en uddannet kateket. Uddannelsen varetages af bispekontoret, læs mere på Kirkens hjemmeside

Organistuddannelsen er oprettet til styrkelse af de musikalske aktiviteter indenfor kirken, og varetages ligeledes af bispekontoret.

 

Den teologiske uddannelse er en treårig bacheloruddannelse ved Institut for teologi. Uddannelsen anerkendes af Den Grønlandske Kirke som adgangsgivende til embedet som præst, kombineret med ca. ½ års pastoralseminarieuddannelse i Danmark, og giver adgang til videregående studier i teologi ved Københavns Universitet (cand. theol.). For nærmere information, se Ilisimatusarfiks hjemmeside.