Tilskud til renovering af idrætshaller

Retningslinjerne er ikke bindende, og departementet har pligt til at udøve skøn ved sagsbehandlingen af de enkelte tilskud.

Retningslinjer for Selvstyrets tilskud til renovering af idrætshaller

 

Anvendelsesområde og definitioner

 

  § 1.  Retningslinjerne finder anvendelse på Selvstyrets tilskud til renovering af kommunale idrætshaller og idrætshaller, der drives som en selvejende institution.

 

  § 2.  Ved en idrætshal forstås en større højloftet bygning, der er indrettet til idrætsaktiviteter.

 

  § 3. Ved renovering af en idrætshal forstås istandsættelse af hele hallen eller en del af hallen, hvorved den renoverede del bringes i god stand, typisk ved udskiftning eller reparation af ødelagte dele.

  Stk. 2.  Renovering kan omfatte alle materielle dele af en idrætshal.

Tilskudsbetingelser og omfang af tilskud

  § 4.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke kan anmode en kommune om at afklare mulighederne for at modtage økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden.

 

  § 5.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke kan yde tilskud på op til 50 % af omkostningerne til renovering.

  Stk. 2.  Tilskudsmodtager skal sikre finansiering af den del af renoveringen, der ikke dækkes efter stk. 1.

  Stk. 3.  Omkostninger, som viser sig efter renoveringsprojektets igangsættelse, og som ligger udover den økonomiske ramme for projektets A-overslag, afholdes af ejeren af idrætshallen.

 

  § 6.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke kan knytte vilkår til modtagelse af tilskud.

 

Tilskudsprocedure

 

  § 7.  Tilskud ydes på baggrund af idrætshallernes tilstandsrapporter og en af Selvstyret udarbejdet 5 årsplan, der opdateres årligt.

 

  § 8.  Prioritering af tilskudsbevillinger sker efter følgende plan:

1) Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke udvælger i samarbejde med kommunerne kandidater til tilskud til renoveringsprojekter ved finanslovsårets begyndelse.

2) De udvalgte kandidaters C-overslag bearbejdes til B-overslag. Omkostningerne til udarbejdelsen deles ligeligt mellem ejeren af idrætshallen og Selvstyret.

3) Når B-overslag på de udvalgte kandidater er udarbejdet, meddeler Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, hvilke kandidaters renoveringsprojekter, der sendes i udbud med forventet tilskud fra Selvstyret.

4) Når A-overslag på de udvalgte kandidater er udarbejdet, skal Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke:

a) meddele endelig tilskudsbevilling til renoveringsprojekter, hvor A-overslaget ligger inden for den økonomiske ramme af B-overslaget.

b) igangsætte en særskilt vurderingsrunde for renoveringsprojekter, hvor A-overslagets økonomiske ramme overstiger B-overslagets. Tilskud og afslag efter den særskilte vurderingsrunde meddeles direkte til ejeren af den pågældende idrætshal.

 

  § 9.  Tilskud udbetales forud for et renoveringsprojekts iværksættelse og direkte til tilskudsmodtager.

 

Finansiering og regnskab

 

  § 10.  Selvstyrets tilskud til renovering af idrætshaller finansieres af Landkassen, finanslovskonto 84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri (Anlægsbevilling).

 

  § 11.  Tilskudsmodtager udarbejder regnskab for renoveringsprojektet og skal derved bekræfte og dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål. Regnskabet skal senest 2 måneder efter projektets afslutning være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i hænde.

  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke kan til enhver tid anmode modtageren af tilskuddet om fremsendelse af relevante oplysninger vedrørende renoveringsprojektet, der er ydet tilskud til, herunder status for renoveringsarbejdet.

 

  § 12.  Tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager:

1) har afgivet urigtige oplysninger,

2) ikke opfylder betingelserne for tilskudstildelingen, herunder eventuelle vilkår for tilskuddet,

3) ikke rettidigt fremsender et fyldestgørende regnskab,

4) ikke anvender tilskuddet til det aftalte renoveringsprojekt, eller

5) har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.

 

  § 13.  Retningslinjerne træder i kraft den 1. marts 2017 og har virkning for renoveringsprojekter, der er iværksat i 2016 eller senere.