Sundhedskommission

Baggrund

På Inatsisartuts efterårssamling 2019 blev det besluttet under punkt 98, at Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2020 skal fremsætte forslag til kommissorium for en sundhedskommission.

Ved finanslovsforhandlingerne 2020 vedtog koalitionen og støttepartiet, at der skal etableres en sundhedskommission i 2020 og der blev på finansloven afsat 6 mio. kr. over en tre årig periode. Midlerne er fordelt således: 2020: 2 mio. kr., 2021: 3 mio. kr., 2022: 1 mio. kr.
I den nye koalitionsaftale mellem Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai, som blev indgået den 29. maj 2020, bliver det bestemt at sundhedskommissionen skal fortsætte, hvor der bliver lagt vægt på at:

”Sundhedskommissionen skal have arbejdsro til at komme med sin betænkning, hvor denne skal danne grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger om hvordan sundhedsvæsenet skal organiseres, og hvilken ydelser samt service det grønlandske samfund skal have i fremtiden. ”

Medlemmer af kommissionen udpeges umiddelbart efter finanslovens vedtagelse. Inatsisartuts Familie- og Sundhedsudvalg vil blive orienteret om indholdet i kommissoriet. Naalakkersuisut udarbejder et kommissorium for kommissionens arbejde. Kommissoriet vil bl.a. fastlægge retningslinjer for udpegning af medlemmer af kommissionen, etablering af sekretariat, samt tidsfrister for arbejdets udførelse.
De afsatte midler kan i den forbindelse anvendes såvel til frikøb af administrative ressourcer i relevante departementer m.v. samt til ekstern ekspertbistand.

Formål med og rammer for sundhedskommissionens arbejde

Kommissionen har til formål at udarbejde anbefalinger til tilpasninger og forbedringer af sundhedssystemet, herunder sundhedsvæsenets struktur som helhed, rekruttering og fastholdelse af personale, samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform, som skal sikre rammerne for fremtidens sundhedsbetjening. Kommissionens anbefalinger skal tage udgangspunkt i en tværsektoriel prioritering og det eksisterende økonomiske råderum.

Opgave og resultat

Kommissionen forventes i sit arbejde at analysere og vurdere hensigtsmæssigheden af en række tiltag, der inden for rammerne af det økonomisk mulige vil være løsningsmuligheder og strategier til opnåelse af følgende punkter, som præsenteres i vilkårlig rækkefølge:
 1. Anvende en proaktiv tilgang til den strukturelle udvikling inden for demografi, infrastruktur, bosætningsmønster, uddannelse, kulturel relevans m.v.
 2. Optimering af udnyttelsen af personaleressourcen – herunder anvendelse af relevante IT-systemer m.v.
 3. Uddannelsesmæssige og rekrutteringsmæssig tiltag til sikring af tilstrækkelig kapacitet
 4. Samspillet mellem sundhedsvæsenet og kommunernes opgaveområde
 5. Styrket samarbejde med Danmark, Island, og øvrige lande
 6. Fuld inddragelse af sundhedsøkonomiske overvejelser
 7. En evidensbaseret tilgang og sikring af fornødne data til optimering af ledelsesinformationen til gavn for styrelse, departement- og politisk niveau
 8. Information til offentligheden om kommissionens arbejde
 9. Dialogbaseret tilgang med henblik på at inddrage borger/patientperspektiver med fokus på egenomsorg og medansvar for sundhedsvæsenet
 10. Vurdering af optimering af brugen af effektmål i sundhedsvæsenet
Kommissionens betænkning forudsættes at indeholde beskrivelser af såvel de sundhedsfaglige, de kvalitetsmæssige såvel som de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige og for befolkningen. Det forventes at forskellige usikkerhedselementer i forudsætninger og udfald for kommissionens anbefalinger belyses i relevant omfang. Betænkningen forventes endvidere at indeholde anbefalinger til den eksisterende sektorplan for sundhedsområdet og tilgrænsende sektorer, samt omprioriteringer på sundhedsområdet.
Det forventes at allerede igangværende initiativer i sundhedsvæsenet fortsætter som hidtil, uden forsinkelse som følge af kommissionens arbejde, med mindre at Naalakkersuisut vurderer andet.

Arbejdsmetode og tidsplan

Kommissionen fastlægger selv sin arbejdsform, men forventes som minimum at gennemføre 4 møder årligt. Der afholdes minimum et fysisk møde årligt. Kommissionen sikrer at flest mulige organisationer som er repræsenteret i sundhedsvæsenet inddrages i kommissionens arbejde.
Kommissionen kan til enhver tid rette spørgsmål vedrørende sundhedsvæsenets aktiviteter. Alle spørgsmål stiles til kommissionens sekretariat som indhenter svar hos Departementet for Sundhed og andre relevante departementer.

Forslag til overordnet tidsplan

2020
Kommissionen arbejder med scenarier for sundhedsvæsenets udvikling i et minimum 10 årigt perspektiv og formulerer visionen for sundhedsvæsenet 2030. De konkrete scenarier forankres i konkrete forudsætninger og data om det økonomiske råderum og den demografiske udvikling. Kommissionen vil kort efter nedsættelse blive præsenteret for det grønlandske sundhedsvæsen ved oplæg fra Departementet for Sundhed, Sundhedsledelsen og Landslægen. Kommissionen forventes endvidere at medtage resultaterne og anbefalingerne fra den i 2019 gennemførte udgiftsanalyse på sundhedsområdet i sit forberedende arbejde. Derudover vil kommissionen modtage relevant materiale, herunder tidligere og igangværende redegørelser, undersøgelser og analyser vedrørende sundhedsområdet.

2021
I første halvår præsenteres kommissionens arbejde for relevante interessenter og borgere, med henblik på dialog og input til det videre arbejde. Dette bør tage udgangspunkt i en midtvejsrapport.

I andet halvår tilpasses arbejdet, med forslag til organisering for sundhedsvæsenets ydelser. Rapporten færdiggøres.

2022 (1. kvartal)
Præsentation af kommissions arbejde for Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Sundhedskommissionens sammensætning

Sundhedskommissionen består af 10 medlemmer. Naalakkersuisut udpeger formandsskabet bestående af 3 uvildige medlemmer med fagligt kendskab til sundhedsområdet. Samt 7 medlemmer udpeget af interesseorganisationer.

Formandskabets medlemmer forudsættes at være uafhængige af foreningsinteresser og lignende. Formandskabets medlemmer forventes hver især og samlet at besidde væsentlig faglig indsigt og erfaring på sundhedsområdet, samt kendskab til det grønlandske samfund.

Formandskabet har til opgave, i samarbejde med sekretariatet, at fremme og kvalificere kommissionens arbejde, og tilsikre at dette udføres i overensstemmelse med kommissoriet.

Medlemmer af kommissionens formandsskab:
Naalakkersuisut udpeger følgende medlemmer til formandskabet:
Formand: Ulrik Blidorf, advokat og indehaver af advokatfirmaet Inuit Law. Formand for bestyrelsen for Royal Arctic Line A/S. Medlem af bestyrelsen for Tele Greenland A/S.
Næstformand: Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, Syddansk Universitet. Bred og mangeårig erfaring med kommissions- og bestyrelsesarbejde, samt rådgivning på politisk niveau inden for sundheds- og sociale forhold.
2. næsteformand: Tine Aagaard. Ph.d. i Arktiske Studier – Sundheds- og Samfundsforhold ved Ilisimatusarfik. Cand. Mag. i Psykologi og Uddannelsesstudier. Sygeplejerske. Forskning i rehabilitering og patientinddragelse.

Medlemmer indstillet af følgende interessenter:

Følgende udpeges som følge af indstillinger fra interessenter:
 • 1 repræsentant udpeget af kommunerne i fællesskab
 • 1 repræsentant udpeget fra KANUNUPE
 • 1 repræsentant udpeget af Neriuffik
 • 1 repræsentant udpeget fra Grønlands Lægeforening
 • 1 repræsentant udpeget fra PPK
 • 1 repræsentant udpeget fra SIK
 • 1 repræsentant udpeget fra Grønlands Tandlægeforening
Følgende enheder deltager som tilforordnede:
 • Departementet for Sundhed
 • Formandens Departement
 • Departementet for Finanser
 • Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
 • Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
 • Center for Folkesundhed i Grønland
 • Landslægeembedet tilforordnes formandsskabet
Formandskabet kan efter opgavens karakter herudover tilknytte yderligere tilforordnede fra eksempelvis relevante organisationer og myndigheder m.v.

Indstillingen fra interessentgrupperne sker efter de retningslinjer, der følger af kapitel 3 i Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Retningslinjerne henviser til at offentlige kommissioner nedsat af Naalakkersuisut til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af samfundsmæssig betydning, skal være sammensat sådan, at der højst er ét medlem mere af det ene køn end af det andet. Naalakkersuisut nedsætter således sundhedskommissionen således, at der samlet set er højst et medlem mere af det ene køn.

Interessentgrupper, der indstiller medlemmer til sundhedskommissionen skal foreslå en mand og en kvinde til udpegelse hos Naalakkersuisut. Den person, som ikke udpeges som medlem, vil fungere som stedfortræder.

Hvis indstillingerne af medlemmer til sundhedskommissionen ikke sker i overensstemmelse med bestemmelsen, kan Naalakkersuisut se bort fra den pågældende indstilling, såfremt der foreligger særlige grunde. Interessentgruppen skal i så fald angive en saglig begrundelse til Naalakkersuisut.

Kommunerne har mulighed for at indstille ét medlem i fællesskab. Såfremt kommunerne, i fællesskab, ikke kan blive enige om at indstille et medlem, indstiller hver kommune en mand og en kvinde. Naalakkersuisoq udpeger herefter et medlem ud fra indstillingerne.

Medlemmer af Naalakkersuisut/Inatsisartut kan ikke indstilles til sundhedskommissionen. Ansatte i Departementet for Sundhed, i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse eller Landslægeembedet kan ikke indstilles til sundhedskommissionen.

Nødvendig udskiftning i forbindelse med forfald skal ske efter indstilling fra sundhedskommissionen, og godkendes af Naalakkersuisut på baggrund af en ny indstilling fra den interessentgruppe som oprindeligt indstillede det udtrådte medlem.

Politisk følgegruppe

Der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af medlemmer fra partier repræsenteret i Inatsisartut. Formålet med den politiske følgegruppe er at sikre en tæt kontakt til det politiske niveau.

Sekretariatsbistand

Departement for Sundhed og Departementet for Finanser varetager kommissionens sekretariatsbetjening, som blandt andet omfatter følgende opgaver:
 • Udarbejdelse af interne arbejdspapirer, herunder indsamling af data
 • Gennemførelse af konsekvensberegninger og scenarie-udarbejdelse
 • Tværsektoriel integration af kommissionens arbejde
 • Faglig sekretær – udarbejdelse af dagsordener, referater m.v.
 • Praktisk sekretariatsbetjening til rejsebestillinger, booking af hotel, rejseafregninger, udbetalinger til honoreringer og til tabt arbejdsfortjeneste