Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, der fører tilsyn med 

Forvaltningen af det sociale regelsæt

De sociale døgninstitutioner  

 
Lovgrundlaget for Tilsynsenhedens opgaver

  • Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 
  • Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn  
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. april 2019 om tilsyn med det sociale område 

 Sektortilsynet

Tilsynsenheden fører et dialogbaseret tilsyn med kommunernes forvaltninger (sektortilsyn) med det sociale regelsæt, der fortrinsvist foregår ved besøg hos såvel de centrale kommunale forvaltninger som de lokale i de enkelte byer og bygder. Tilsynet ser på både generelle retningslinjer og konkrete sager, i dialog med forvaltningens personale. Det overordnede tilsyn omfatter 1) jura, 2) økonomi, 3) den socialfaglige kvalitet. Det juridiske og socialfaglige tilsyn vurderes på 1) overholdelse af skrevne og praksisskabte regler, 2) udøvelse af fortolkning og skøn, 3) sagsoplysning, sagsbehandling og klagebehandling, 4) håndtering af kompetence- og habilitetsproblematikker, 5) egenkontrol og ledelsesstil. Tilsynet vil typisk fokusere på et eller flere konkrete regelområder ad gangen. 

Tilsynsenheden skal årligt gennemføre mindst 1 overordnet tilsyn i hver kommune og som led i tilsynet have besøgt samtlige byer inden for hver 4-årige kommunale valgperiode.  

Døgninstitutionstilsynet

Tilsynsenheden fører et driftsmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med alle sociale døgninstitutioner, såvel Selvstyreejede som kommunale og selvejende institutioner. Tilsynet ser på både generelle retningslinjer og konkrete handleplaner samt behandlingsplaner for de konkrete beboere. Døgninstitutionerne bedømmes ud fra disse 8 punkter: 1. Børnenes mulighed for uddannelse og beskæftigelse, 2. Børnenes mulighed for at blive selvstændige og understøtte relationer til familie og netværk, 3. Døgninstitutionens målgrupper, herunder indholdet i døgninstitutionens tilbud til målgruppen, samt børnenes indflydelse på egen livssituation, 4. Døgninstitutionen metoder og resultater, herunder pædagogisk, psykologisk eller familieterapeutisk praksis, 5. Døgninstitutionens organisation og ledelse, 6. Døgninstitutionens personalenæssige kompetencer, 7. Døgninstitutionens økonomi, herunder om der foreligger et regnskab, der er revideret af en godkendt revisor, 8. Døgninstitutionens fysiske rammer, herunder om de understøtter målgruppens behov og døgninstitutionens metoder.

Tilsynet bestræber sig på at besøge hver institution 2 gange inden for en 3 årig periode, hvor ca. hvert andet besøg vil være anmeldt og hvert andet besøg uanmeldt.

Hvert tilsyn afsluttes med en rapport, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Tilsynsenheden kan kontaktes telefonisk på +299 34 50 00 fra mandag til og med fredag kl. 09.00 – 16.00, og har følgende postkasse soctilsyn@nanoq.gl   Alle skriftlige førstegangshenvendelser rettes til denne postkasse, ikke til enkelte personer. Henvendelserne bliver viderestillet til den rette sagsbehandler efterfølgende, som besvarer henvendelsen.