Sociallovgivningen

Gældende regler - 1. januar 2019

Socialvæsenets Styrelse og Organisation 

Handicapområdet 

Børnetilskud

Underholdsbidrag

Adoption

Børneområdet

Institutioner

Magtanvendelse

Offentlig hjælp

Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Alderspension 

Førtidspension

Boligsikring 

Lovgivning gældende for personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder samt for personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder

Socialvæsenets Styrelse og Organisation

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Inatsisartutlov nr. 14 af 6. juni 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (Suspension af kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt). 

Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017 om ændring af landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (Effektivisering af sagsbehandlingen i Det Sociale Ankenævn)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn på det sociale område. 

Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager. 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. 

Cirkulære nr. 213 om social udbygning. I kraft 1. december 1993. 

Cirkulære nr. 289 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2019. Bilag.

Vejledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. December 1995.

Handicapområdet

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Landstingsforordning nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Landstingsforordning nr. 13 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Landstingsforordning nr. 12 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 6. december 2018 om døgninstitutioner m.v. for personer med vidtgående handicap.

Cirkulære nr. 183 om ophævelse af cirkulære om udvælgelse af rejseledsager samt honorering for ledsagelse af børn, unge og handicappede, der er undergivet forsorg. I kraft 1. september 2018.

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap. Januar 2011. 

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand.

Vejledning om hjælp til personer med vidtgående handicap. Oktober 2016.

Procedure om anbringelse i Danmark. 2016.

Indstillingsskema til anbringelse i Danmark - børn og unge. 2016.

Indstillingsskema til anbringelse i Danmark - voksne. 2016.

Indstillingsskema til anbringelse i Danmark - efterskoleophold. 2016.

Procedure om hjemtagelse af personer med vidtgående handicap i Danmark. 2013.

Indstillingsskema til hjemtagelse fra Danmark. 2013.

Børnetilskud

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud. 

Inatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud.

Vejledning om børnetilskud. Februar 2019.

Underholdsbidrag

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud. 

Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 26. juli 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud. 

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud. Marts 2010. 

Adoption

Anordning nr. 410 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven, af 21. april 2010. 

Bekendtgørelse nr. 455 for Grønland om forretningsorden for Adoptionsnævnet, af 28. april 2010. 

Bekendtgørelse nr. 456 for Grønland om adoption, af 28. april 2010. 

Bekendtgørelse nr. 457 for Grønland om godkendelse som adoptant, af 28. april 2010. 

Cirkulæreskrivelse af 15. juni 2010 om anvendelsen af administrative forskrifter m.v. om adoption på sager om adoption, der behandles i Grønland.

Link til Rigsombudsmandens side vedr. familieretlige regelsæt: http://www.stm.dk/_a_1674.html

Børneområdet

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 

Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.

Cirkulære nr. 183 om ophævelse af cirkulære om udvælgelse af rejseledsager samt honorering for ledsagelse af børn, unge og handicappede, der er undergivet forsorg. I kraft 1. september 2018.

Vejledning om Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn.

Vejledning om Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier.

Institutioner

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Landstingsforordning nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv. 

Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne. 

Landstingsforordning nr. 5 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1995 om særlige institutioner for voksne. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om ældreinstitutioner mv. Marts 2010. 

Magtanvendelse

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.

Inatsisartutlov nr. 38 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område (Sproglig præcisering af § 13, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)

Vejledning til inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område - afsnit II om børn. 2013.

Vejledning til inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område - afsnit III om voksne. 2013.

Skema: Registrerings- og indberetningsskema ved magtanvendelse overfor børn anbragt på døgninstitutioner. 2013.

Skema 1: Registrering og indberetning af på forhånd godkendt magtanvendelse jf. §§ 31, 33, 34, 35. 2013.

Skema 2: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter § 32 og andre tilfælde uden forhåndsgodkendelse. 2013.

Skema 3: Registrering og indberetning af optagelse i botilbud jf. § 36. 2013. 

Offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp. 

Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (Kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp) 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp.

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om offentlig hjælp. Juli 2010.

Vejledning om hjemmehjælp. December 2003.

Vejledning om offentlig hjælp. Marts 2013.

Bilag 1 - sagsgang: Forsørgelse og faste udgifter

Bilag 2 - sagsgang: Akut offentlig hjælp

Bilag 3 - sagsgang: Offentlig hjælp i særlige tilfælde

Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 26. februar 2010 om orlov ved plejeanbringelse af et barn.

Cirkulære nr. 239 om ophævelse af cirkulære om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. I kraft 1. februar 2000.

Vejledning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Marts 2013.

Alderspension

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. 

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension. 

Vejledning om alderspension. Juli 2017.

Vejledning vedr. nedslidning og fremskudt pensionsalder. Juli 2017

Pjece om alderspension. 2017.

Førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension. 

Inatsisartutlov nr. 19 af 28. November 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst) 

Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtekst)

Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. oktober 2016 om førtidspensionsklagenævnet. 

Vejledning til Inatsisartutlov om førtidspension. April 2018.

Bilag 1: Ressourceprofil - skema

Bilag 2: Ressourceprofil - vejledende spørgsmål

Bilag 3a: Sagsgang - ansøgning om førtidspension

Bilag 3b: Sagsgang - revurdering

Bilag 3c: Sagsgang - arbejdsevnevurdering

Bilag 4: Lægeerklæring

Pjece om førtidspension kan hentes her

Boligsikring

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger. 

Inatsisartutlov nr. 32 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring, samt bilag.

Vejledning til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger. December 2017.  

Lovgivning gældende for personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder samt for personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder

Bekendtgørelse nr. 188 af 26. juni 2013 om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder.

Bekendtgørelse nr. 647 af 31. maj 2017 om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland.

Alle SD-meddelelser er ophævet.