Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en afdeling i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, der fører tilsyn med

Forvaltningen af det sociale regelsæt

De Sociale døgninstitutioner

Lovgrundlaget for Tilsynsenhedens opgaver er:

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, § 1
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2006 om tilsyn med det sociale område
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, §§ 9-11
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. november 2017 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn, § 28

Sektortilsynet
Tilsynsenheden fører et dialogbaseret tilsyn med kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt (sektortilsyn). Sektortilsynet foregår ved besøg hos de centrale kommunale forvaltninger samt de lokale forvaltninger i de enkelte byer og bygder. Tilsynet ser på kommunens forvaltning af det sociale regelsæt ud fra følgende punkter: 1) Skrevne og praksisskabte regler, 2) Fortolkning og skøn, 3) Kompetence og habilitet, 4) Sagsoplysning og sagsbehandling, 5) Kontrol og klage. Tilsynet vil typisk fokusere på et eller flere konkrete regelområder ad gangen. Tilsynsenheden har ret til at få adgang til alle de i kommunalforvaltningen værende oplysninger, som Tilsynsenheden vurderer relevante for tilsynets udøvelse, herunder adgang til person- og personfølsomme oplysninger og interne dokumenter.

Hver kommune skal have minimum ét tilsynsbesøg i løbet af en kommunal valgperiode.

Døgninstitutionstilsynet
Tilsynsenheden fører et driftsmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med alle sociale døgninstitutioner, såvel Selvstyreejede som kommunale og selvejende institutioner. Tilsynsenheden ser på døgninstitutionens kvalitet inden for følgende temaer: 1. Uddannelse og beskæftigelse, 2. Selvstændighed og relationer, 3. Målgrupper, metoder og resultater, 4. organisation og ledelse, 5. kompetencer, 6. økonomi, 7. fysiske rammer. Tilsynsenheden har ret til at få udleveret de oplysninger fra en døgninstitution, som er nødvendige for, at Tilsynsenheden kan udføre tilsynet.

Tilsynsenheden bestræber sig på at besøge hver institution 2 gange inden for en 3 årig periode, hvor tilsynet foregår anmeldt eller uanmeldt.

Kontakt
Tilsynsenheden kan kontaktes telefonisk på +299 34 50 00 fra mandag til og med fredag mellem kl. 09.00 – 16.00, og har følgende postkasse tilsynenhed@nanoq.gl
Alle skriftlige førstegangshenvendelser rettes til denne postkasse, ikke til enkelte medarbejdere. Henvendelserne bliver videresendt til den rette sagsbehandler, som besvarer henvendelsen.