Småskalaordningen

Inatsisartut ønsker at støtte op om udviklingen af mindre erhvervsaktiviteter på lokalt plan baseret på udnyttelse af grønlandske smykkesten og andre mineraler. Derfor er der fastsat detaljerede regler for at drive mineralefterforskning og – udnyttelse i mindre skala.

Småskalaordningen retter sig mod personer med fast tilknytning til Grønland. En småskalatilladelse giver ret til, inden for bestemte områder, at foretage forskellige typer mineralaktiviteter fra indsamling og brydning til forarbejdning og salg af smykkesten og andre mineraler.

Tilladelsestyper
Der findes 2 typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:

  • Småskalatilladelse med eneret
  • Småskalatilladelse uden eneret

Betingelser
En småskalatilladelse kan kun gives til fysiske personer, ikke til virksomheder.

For at få en småskalatilladelse, skal du have boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år. Du kan søge om dispensation fra denne regel, hvis du kun midlertidigt har været væk fra Grønland, f.eks. på uddannelsesophold.

Du skal også være registreret i det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Klik her for en vejledning til, hvilken branchekode du skal registreres under

Du må maksimalt have 5 småskalatilladelser inden for et kalenderår. Dette inkluderer både småskalatilladelser med og uden eneret. Det vil sige, at man f.eks. kan have 2 småskalatilladelser uden eneret og 3 småskalatilladelser med eneret.

Ansøgning
Vil du søge om småskalatilladelse med eller uden eneret, skal du

  • indbetale et ansøgnings- og meddelelsesgebyr. Størrelsen på gebyret og kontonummer fremgår af ansøgningsblanketten
  • og udfylde den relevante ansøgningsblanket

Småskalatilladelse med eneret
Småskalatilladelse uden eneret

Du skal så vidt muligt udfylde den relevante ansøgningsblanket elektronisk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for
  • at du har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 5 år (bopælsattest)
  • at du har været skattepligtig i Grønland i de forudgående 5 år (dokumentation fra Skattestyrelsen)
  • at du har indbetalt ansøgnings- og meddelelsesgebyret

Årsrapport

Når du har en småskalatilladelse, skal du indsende en årlig rapport, hvori du beskriver, hvilke aktiviteter du har lavet på din småskalatilladelse, om du har fået ny geologisk viden. Du skal også angive mængde og kvalitet af de brudte mineraler, eventuel forarbejdning, salg og eksport.

Du kan finde årsrapporten herunder:

Årsrapport

Ansøgning samt bilag skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til Råstofstyrelsen.

Bemærk
Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen eller har generelle spørgsmål til småskalaordningen, er du velkommen til at kontakte Råstofstyrelsen pr. e-mail.