Fredede landområder

Der er i dag 12 fredede områder i Grønland. Områderne har hver deres historie og tjener til at beskytte unikke landskaber eller levesteder for dyrelivet mod nedslidning. Det er muligt at færdes og drive fiskeri og fangst i langt de fleste fredede områder. I nogle fredede områder er der restriktioner på adgang og fiskeri og fangst for at sikre områdernes fortsatte betydning for dyrelivet.

Der er i dag tre forskellige typer fredede områder i Grønland. Det drejer sig om:

  • Nationalpark
  • Naturreservat
  • Fredet område

Der er i praksis ikke forskel på, hvordan de tre typer fredninger forvaltes, og i de senere år er man gået væk fra at bruge betegnelserne Nationalpark og Naturreservat ved nye fredninger af områder.

Følgende landområder er fredet:

 Kort over fredede områder i Grønland

A)    Naturreservatet i Melville Bugt. Området har siden 1989 været fredet på grund af Melvillebugtens unikke betydning for narhvaler, der søger føde langs iskanten.

B)    Kitsussunnguit – Grønne Ejland er både udpeget som fredet område og Ramsar-område for at beskytte og forbedre områdets økosystem og rige biodiversitet, med særlig fokus på områdets ynglende havterner samt øernes betydning for friluftslivet.

C)    Ilulissat Isfjord er et fredet område, der tillige er blevet optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det er Grønlands eneste verdensarvsområde. Formålet med verdensarvslisten er at beskytte verdens kultur- og naturarv mod ødelæggelse, så fremtidige generationer også vil få glæde af jordens enestående landskaber og kulturmindesmærker. Ilulissat Isfjords særegenhed skyldes kombinationen af den store produktion af isfjelde fra gletcheren Sermeq Kujalleq i bunden af isfjorden og tilstedeværelsen af isfjeldsbanken ved fjordens munding.

D)    Arnangarnup Qoorua – Paradisdalen er udlagt som fredet område på grund af sin landskabelige skønhed samt sin kulturelle og videnskabelige betydning. Al fiskeri og fangst er forbudt i dette område.

E)    Området omkring Arktisk Station er fredet i henhold til kundgørelse fra 1985. Der må ikke opføres bygninger eller graves tørv eller ral i området, der bruges til forskning.

F)     Nationalparken i Nord- og Østgrønland er verdens største nationalpark. Nationalparken er samtidig verdens største biosfæreområde under UNESCOs Man and the Biosphere-program (MAB). Færdsel i Nationalparken kræver særlig tilladelse, som du kan læse mere om her.

G)    Austmannadalen og et omkringliggende areal er udlagt som fredet område med det formål at bevare områdets udseende og kulturhistoriske levn samt at sikre området mod nedslidning. Fredningen skal ligeledes beskytte stammen af vildtlevende tamfår i området.

H)    Øen Akilia er udlagt som fredet område for at beskytte de geologiske formationer på øen, som er af videnskabelig betydning.

I)     Et område udenfor det bebyggede område i Ivittuut og Kangilinnguit er udlagt som fredet område med det formål at bevare områdets naturskabte og landskabelige værdier, kulturhistoriske levn samt at beskytte området mod nedslidning, herunder Ikaitsøjlerne i Ikkafjord. Fredningen skal endvidere medvirke til at sikre mulighed for bæredygtig udnyttelse af området og områdets levende ressourcer samt beskyttelse af bestanden af spættet sæl ved Qoornoq.

J)     Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, søen Tasersuaq, samt landområdet op til 50 meter fra søbredden, elven Kuussuaq, samt landområdet 50 meter fra Kuussuaqs sydlige bred til og med skovområdet Qasigeerneq er udlagt som fredet område. Fredningens formål er at beskytte den enestående vegetation i området, herunder birkebevoksningen, samt de landskabelige værdier.

K)     En del af øen Uunartoq er udlagt som fredet område med det formål at beskytte øens unikke varme kilder samt dens natur- og kulturhistoriske værdier.

L)     Klosterdalen er fredet i en Landsrådsvedtægt fra 1970. I Klosterdalen er al vegetationen fredet, ligesom al fangst er forbudt med undtagelse af fangst af ræve og ryper udenfor de almindelige fredningstider.