Evaluering af Arktisk Biodiversitet - Status og udviklingstendenser for arter i Arktis

Grønlands biodiversitet (dyr og planter) er et væsentligt element i befolkningens livsgrundlag, og biodiversiteten er derfor uerstattelig kulturelt, økonomisk og biologisk.

Arktis er hjemsted for mere end 21.000 kendte arter af kuldetilpassede pattedyr, fugle, fisk, hvirvelløse dyr, planter og svampe, herunder lav, såvel som titusindvis af mikrobearter. Disse omfatter ikoniske arter som isbjørn, moskusokse, grønlandshval, narhval, hvalros, rensdyr, fjeldørred, ismåge, polarræv, sneugle samt tusinder af mindre kendte arter. Udover selve arterne har Arktis også en mangfoldighed af levesteder til havs, i ferskvand og på land, for eksempel vidtstrakte tundraer, vådområder, bjerge, store banker i lavvandede havområder, årtusindegamle gletsjere, pakis og store fuglefjelde ved kysterne.

Evaluering af Arktisk Biodiversitet (Arctic Biodiversity Assessment (ABA)) er fra 2013 og har til formål at sammenfatte og evaluere status og tendenser vedrørende biodiversiteten i Arktis. Den kortlægger den aktuelle status og de historiske tendenser for størrelsen og udbredelsen af de arktiske arters bestande og fremlægger, hvor det er muligt, prognoser for fremtidige ændringer. Den giver en tiltrængt beskrivelse af den arktiske biodiversitets tilstand. 

ABA:

• Fastsætter et sammenligningsgrundlag til brug i globale og regionale vurderinger af den arktiske biodiversitet, som vil præge og guide det fremtidige arbejde i Arktisk Råd.

• Samler opdateret viden fra videnskabelige udgivelser, suppleret med oprindelige folks indblik.

• Identificerer videns- og datahuller

• Beskriver de nøglemekanismer, der medfører forandringer.

• Præsenterer videnskabeligt funderede forslag til håndtering af den arktiske biodiversitets største udfordringer.

Departementet for Natur og Miljø arbejder med formidling af resultaterne fra ABA og en opfølgning på de 17 politiske anbefalinger fra ABA syntesedokumentet til beslutningstagere.Læs mere om ABA: Videnskabelig sammenfatning for ABA og ABA syntesedokument til beslutningstagere. 

Hvad er biodiversitet?

FN’s Biodiversitetskonvention (CBD) definerer biodiversitet som “variationen

blandt levende organismer fra alle kilder, herunder blandt andet økosystemer

til lands og til vands samt de økologiske sammenhænge, de er en del af; dette

inkluderer diversitet inden for den enkelte art, mellem forskellige arter og i

økosystemer.” Biodiversitet omfatter den store mængde relativt ukendte

arter, som der er mange af i Arktis, der tilsammen danner grundlaget for

fødekæder og økosystemer. Samspillet mellem mennesker og deres

omgivelser er også et aspekt af mangfoldigheden, livskraften og

bæredygtigheden i livet på Jorden.