London-konventionen

 

Konventionen om bekæmpelse af havforurening ved dumpning af affald og andet materiale.

Beskrivelse og formål: Konventionen forpligter lande, som har tiltrådt den, til at tage ethvert muligt skridt for at forhindre forurening af havet ved dumpning af affald og andre stoffer fra skibe og fly. Konventionen indeholder forbud mod udslip af skadeligt affald, særlige tilladelser til visse typer affald og en generel tilladelse til andre typer affald.

Tiltrædelse: Ratificeret af Danmark i 1974 uden forbehold for Grønland. Konventionen er i kraft 30. august 1975.