VVM

VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM er en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven må visse typer af anlæg på land ikke påbegyndes eller ændres, før Naalakkersuisut har givet tilladelse hertil.

Hvorfor en VVM?

Naalakkersuisut skal have de nødvendige oplysninger om et anlægs sandsynlige påvirkninger på miljøet, så der kan tages stilling til, om anlæggets eventuelle miljøpåvirkninger er acceptable set i forhold til de fordele, der vil være forbundet med, at anlægget etableres. Dette gælder både for etablering, udvidelse eller ændring af visse anlæg.

Undersøgelserne af påvirkningerne beskrives i en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal desuden komme med forslag til foranstaltninger, som bygherren vil implementere for at modvirke de negative miljøkonsekvenser.

Bygherren udarbejder VVM-redegørelse

Det er bygherren, der udarbejder VVM-redegørelsen. Før bygherren udarbejder en VVM-redegørelse, skal bygherren lave en detaljeret plan over, hvilke nødvendige miljøforhold der skal undersøges, kaldet Terms of Reference. Denne plan skal godkendes af Naalakkersuisoq for Miljø, inden arbejdet med VVM-redegørelsen påbegyndes.

Bygherren er ansvarlig for at udføre de nødvendige undersøgelser samt at fremskaffe oplysninger til brug for udarbejdelse af VVM-redegørelsen.

Offentlig høring og borgerinddragelse

Naalakkersuisoq for Miljø kan overfor bygherren stille krav om, at bygherren skal sende et udkast af Terms of Reference i 6 ugers offentlig høring, hvis Naalakkersuisoq for Miljø vurderer, at høringen kan bidrage med nye oplysninger. Naalakkersuisoq for Miljø kan også stille krav om, at der under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen afholdes borgermøder eller andre former for borgerinddragelse.

Høringsfristen for at kommentere på VVM-redegørelsen er 8 uger fra offentliggørelsen af VVM-redegørelsen. Efter endt høring foretager bygherren en revision af VVM-redegørelsen, såfremt Naalakkersuisoq for Miljø mener, at dette er nødvendigt.

Såfremt revisionen af VVM-redegørelsen er af betydelig karakter, kan Naalakkersuisoq for Miljø gennemføre en fornyet høringsproces.

Lovgivning

VVM-redegørelse er reguleret i:

VVM-pligt

De anlæg, der altid er VVM-pligtige, fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Bilaget kan findes ved at klikke her.

Baggrunden for listen i Bilag 1 er de internationale forpligtigelser, som Grønland har accepteret i forbindelse med tiltrædelsen til en international konvention, der hedder ESPOO-konventionen.

I VVM-bekendtgørelsens bilag 2 findes desuden anlæg, hvor Naalakkersuisut for Miljø i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om der skal udarbejdes VVM for anlægget eller ej.

Bilag 2 kan findes her.

Annonceringer

VVM-godkendelse af Ilulissat Lufthavn