Spildevand

Spildevand er en uundgåelig del af hverdagen. Der kræves en tilladelse fra Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø for at udlede spildevand. Det skal sikre, at udledningen sker så forsvarligt som muligt og under mest muligt hensyn til sundhed og miljø.

Hvad er spildevand?

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder samt øvrig bebyggelse. Spildevand omfatter såkaldt husspildevand, gråt spildevand, sort spildevand og processpildevand, drænvand samt tag- og overfladevand.

Tilladelse til udledning

Spildevand må kun udledes til vandløb, søer eller havet, såfremt Departementet har givet tilladelse til udledningen. I udledningstilladelsen vil der blive stillet en række vilkår, som skal overholdes. En tilladelse kan f.eks. indeholde vilkår om udledningsmængde og sammensætning, indretning, egenkontrol, rensningsforanstaltninger og tidsbegrænsning.

Ansøgning om udledningstilladelse

En ansøgning om udledningstilladelse skal indeholde:

  • Oplysninger om ansøger og ejerforhold
  • Beskrivelse af virksomhed/husholdning/anlæg, hvorfra der skal ske udledning
  • Oplysninger om etablering af ansøgte anlæg
  • Tegninger, der viser placering af bygninger og andre dele af ejendommen, der er tilsluttet det spildevandsanlæg, hvorfra der skal ske udledning
  • Beskrivelse af spildevandet
  • Forslag til vilkår og egenkontrol

Ansøgning om udledningstilladelse skal være skriftlig og indsendes til Departementet for Natur og Miljø:

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
pan@nanoq.gl  
Postboks 1614
3900 Nuuk

Hvis der vil være spildevandsudledning forbundet med driften af en særligt forurenende virksomhed, skal der søges om spildevandstilladelse samtidig med, at der søges miljøgodkendelse. Dette sker ligeledes hos Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Lovgivning

Lovgrundlaget på spildevandsområdet udgøres af: