Basel-konventionen

 

Konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og om bortskaffelse heraf.

Beskrivelse og formål: Formålet at reducere overførsel af farligt affald mellem nationerne, og specifikt at forhindre transport af farligt affald fra udviklede til mindre udviklede lande. Den omfatter ikke transport af radioaktivt affald. Konventionen har også til formål at minimere mængden og giftigheden af affald for at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering så tæt på kilden som muligt, og at hjælpe de mindst udviklede lande med en miljømæssig forsvarlig forvaltning af håndtering af affald og farligt affald.

Tiltrædelse: Grønland er part til konventionen ved Danmarks ratificering af konventionen i 1994, hvor der ikke blev taget forbehold for Grønland.