Internationale konventioner og aftaler

Da forurening af miljøet er uafhængig af landegrænser og kan spredes over store afstande, arbejder Departementet med miljøområdet i både internationale og regionale fora, og Grønland har tilsluttet sig en række konventioner og aftaler på miljøområdet.

 

En konvention er en aftale, som indgås mellem to eller flere stater. For at en stat bliver bundet af en konvention, kræver det, at staten har ratificeret konventionen.

Konventioner og aftaler, som Grønland har tiltrådt på miljøområdet:

 • Konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL) 
 • Nordisk konvention om miljøbeskyttelse 
 • London-konventionen om havforurening ved dumpning 
 • Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (LRTAP-konventionen) 
 • CANDEN-aftalen (olieberedskab) 
 • Wien-konventionen om beskyttelse af ozonlaget 
 • Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og om bortskaffelse heraf 
 • Konventionen om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening (OPCR-konventionen) 
 • Konventionen om beskyttelse af det marine miljø i Nordøstatlanten (OSPAR-konventionen) 
 • ECE om vurdering af virkninger på miljøet på tværs af landegrænser (ESPOO-konventionen) 
 • Københavnsaftalen (olieberedskab)