Drikkevand

I Grønland henter vi oftest drikkevandet fra søer og elve. Nukissiorfiit har ansvaret for at levere sundt og rigeligt drikkevand til byer og bygder via vandværkerne. Selvstyret har en række myndighedsopgaver med godkendelse og kontrol med vandforsyningen.

 

Godkendelse af vandværker og råvand

Når drikkevandet stadig befinder sig i f.eks. søer og elve, betegnes vandet som råvand. Vandværkerne behandler og renser råvandet, inden det ledes ud til forbrugerne. Der findes ca. 72 vandværker i Grønland. Hvis et vandværk skal ombygges eller nybygges, skal Selvstyret først godkende dette.

Vandspærrezoner er vigtige for vores sundhed og industri

Landområderne omkring de elve og søer, som bruges til vandforsyning, bliver udpeget til vandspærrezoner.  I vandspærrezonerne er forurenende aktiviteter ikke tilladt. Det er ikke tilladt at færdes med motorkøretøjer, etablere bygninger, holde dyr og drive erhvervsvirksomheder. Disse vandspærrezoner kan inden længe ses på NunaGis.

Det er vigtigt at respektere vandspærrezonerne, idet rent drikkevand er vigtigt for vores sundhed og industri. Hvis vandet ikke er rent, kan fiskeindustrien f.eks. miste produktionstilladelsen.

Selvstyret har ansvaret for at udpege vandspærrezonerne og har myndighed til at dispensere for enkelte aktiviteter og forhold. Hvor en råvandssø og vandbehandlingen vurderes at være tilstrækkelig robust, kan Selvstyret udstede særlige regler, som tillader visse forhold og aktiviteter, som ellers er forbudt indenfor vandspærrezonen.

Kontrol af vandkvaliteten og tilsyn med vandværker

Vandværkerne gennemfører regelmæssig kontrol af vandkvaliteten efter et program, som Selvstyret fastlægger. Grønlands Selvstyre kontrollerer, at vandkvalitetskravene overholdes og fører tilsyn med vandværker, råvandsforsyning og vandspærrezoner.

Lovgivning

Kapitel 6 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet udgør lovgrundlaget på drikkevandsområdet. Lovgrundlaget for at oprette vandspærrezoner, godkende vandværker samt føre tilsyn og kontrol skal revideres og justeres løbende. Denne opgave varetages af Selvstyret.