FN's Handicapkonvention

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. december 2006. Danmark har ratificeret konventionen med ikrafttræden den 24. august 2009.

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 13. december 2006. Danmark har ratificeret konventionen med ikrafttræden den 24. august 2009 uden forbehold for Grønland, og derfor gælder FNs handicapkonvention for Grønland.

Ved ratifikation forpligter deltagerstaterne sig til at indrette de nationale retsregler og administrativ praksis i overensstemmelse med konventionen.

Formålet med handikapkonventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

FNs konvention om rettigheder for personer med handicap
FN’s standardregler om Lige muligheder for Handicappede 
- English

Danmarks første rapport til FN's handicapkomité om foranstaltninger, der er truffet med henblik på at efterleve opfyldelsen af FN-konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 

Uddrag af rapporten om Grønland

lIst of Issues (english)

Svar på list of Issues (English)

Concluding observations English - Dansk

NGO;
"SELECTED LIST OF ISSUES ON THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES"