Sociallovgivningen

Gældende regler - 1. juli 2021

Denne hjemmeside om sociallovgivningen er fælles for Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked samt Departementet for Børn, Unge, Familier og Justitsområdet.

Socialvæsenets Styrelse og Organisation 

Handicapområdet 

Børnetilskud

Underholdsbidrag

Adoption

Børneområdet

Institutioner

Magtanvendelse

Offentlig hjælp

Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption

Alderspension 

Førtidspension

Boligsikring

Lovgivning gældende for personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder samt for personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder

Socialvæsenets Styrelse og Organisation

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Inatsisartutlov nr. 14 af 6. juni 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (Suspension af kommunernes forvaltning af det sociale regelsæt). 

Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017 om ændring af landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (Effektivisering af sagsbehandlingen i Det Sociale Ankenævn)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 31. august 2021 om tilsyn på det sociale område.

Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager. 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. 

Cirkulære nr. 213 om social udbygning. I kraft 1. december 1993.

Cirkulære nr. 294 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Vedtægt om tværfagligt samarbejde i sociale sager i Qeqqata Kommunia.

Vedledning om landstingsforordningen om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. December 1995.

Handicapområdet

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap. 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap.   

Cirkulære nr. 183 om ophævelse af cirkulære om udvælgelse af rejseledsager samt honorering for ledsagelse af børn, unge og handicappede, der er undergivet forsorg. I kraft 1. september 2018.

Børnetilskud

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud. 

Inatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud.  

Vejledning om børnetilskud. Februar 2019.

Underholdsbidrag

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.

Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 26. juli 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud. 

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud. Marts 2010. 

Adoption

Anordning nr. 410 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven, af 21. april 2010.

Bekendtgørelse nr. 455 for Grønland om forretningsorden for Adoptionsnævnet, af 28. april 2010. 

Bekendtgørelse nr. 456 for Grønland om adoption, af 28. april 2010. 

Bekendtgørelse nr. 457 for Grønland om godkendelse som adoptant, af 28. april 2010. 

Cirkulæreskrivelse af 15. juni 2010 om anvendelsen af administrative forskrifter m.v. om adoption på sager om adoption, der behandles i Grønland. 

Link til Rigsombudsmandens side vedr. familieretlige regelsæt: http://www.stm.dk/_a_1674.html

Børneområdet

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. 

Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 50 af 31. august 2021 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn.  

Cirkulære nr. 183 om ophævelse af cirkulære om udvælgelse af rejseledsager samt honorering for ledsagelse af børn, unge og handicappede, der er undergivet forsorg. I kraft 1. september 2018. 

Vejledning om Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier.

Vejledende kriterier for fastsættelse af plejevederlag 2021.

Myndighedsvejledning om støtte til børn. 2020. Skabeloner.

Institutioner

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Landstingsforordning nr. 8 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner mv.

Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne. 

Landstingsforordning nr. 5 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 1. april 1995 om særlige institutioner for voksne. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om ældreinstitutioner mv. Marts 2010. 

Magtanvendelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4 februar 2020 af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område 

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.

Inatsisartutlov nr. 38 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område (Sproglig præcisering af § 13, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)

Inatsisartutlov nr. 20 af 7. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område (Sproglig præcisering af § 20, stk. 1, § 31, stk. 4 og § 36, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)

Vejledning til inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område - afsnit II om børn. 2013.

Vejledning til inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område - afsnit III om voksne. 2013.

Børn og unge under 18 år - ikke sikrede døgninstitution 

Børn og unge under 18 år - sikrede døgninstitution

Personer over 18 år - Forhåndsgodkendelse magtanvendelse

Personer over 18 år - Ikke på forhånd godkendt magtanvendelse

Offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp. 

Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (Kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp. 

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om offentlig hjælp. Juli 2010. 

Vejledning om hjemmehjælp. December 2003. 

Vejledning om offentlig hjælp. Marts 2013. 

Bilag 1 - sagsgang: Forsørgelse og faste udgifter 

Bilag 2 - sagsgang: Akut offentlig hjælp 

Bilag 3 - sagsgang: Offentlig hjælp i særlige tilfælde 

Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. januar 2021 om orlov ved plejeanbringelse af et barn.

Cirkulære nr. 239 om ophævelse af cirkulære om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. I kraft 1. februar 2000. 

Alderspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om alderspension 

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. 

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.

Inatsisartutlov nr. 35 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension (Forhøjelse af det beløb borgeren må tjene, inden alderspensionen bliver nedsat).

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension. 

Vejledning om alderspension. Januar 2020

Vejledning vedr. nedslidning og fremskudt pensionsalder. Juli 2017

Alderspension

Tidlig alderspension for nedslidte 

Førtidspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr 7 af 28 februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension 

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension. 

Inatsisartutlov nr. 19 af 28. November 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst) 

Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtekst)

Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)

Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Afklaringsforløb, revalideringsforløb, midlertidigt tillæg grundet lokale forhold og præcisering af klageadgang til Førtidspensionsklagenævnet)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 28. oktober 2016 om førtidspensionsklagenævnet.

Vejledning til Inatsisartutlov om førtidspension 2020

Bilag 1: Ressourceprofil - skema

Bilag 2: Ressourceprofil - vejledende spørgsmål 

Bilag 3a: Sagsgang - ansøgning om førtidspension 

Bilag 3b: Sagsgang - revurdering

Bilag 3c: Sagsgang - arbejdsevnevurdering 

Bilag 4: Lægeerklæring

Pjece om førtidspension kan hentes her.

Boligsikring

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger. 

Inatsisartutlov nr. 32 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring, samt bilag.

Vejledning til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger. December 2017.  

Lovgivning gældende for personer anbragt i Danmark af grønlandske sociale myndigheder samt for personer anbragt i Grønland af danske sociale myndigheder

Bekendtgørelse nr. 188 af 26. juni 2013 om betaling af social pension til personer visiteret til behandlingsophold i Danmark af grønlandske sociale myndigheder. 

Bekendtgørelse nr. 647 af 31. maj 2017 om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland.

Alle SD-meddelelser er ophævet.