Uddannelse i Grønland

Folkeskole 

Den grønlandske folkeskole er en kommunal skole. Inatsisartut (Landstinget) fastsætter de lovmæssige rammer for folkeskolen og dens styrelse, mens de udfyldende bestemmelser fastsættes af Naalakkersuisut. I kommunerne er det kommunalbestyrelsen som fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Ved hver skole er der skolebestyrelser, som – inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer – fastlægger principper for skolens virksomhed. Den administrative og pædagogiske ledelse af de enkelte kommuners skolevæsen reguleres lokalt af den enkelte kommune og udvikles i takt med, at de enkelte kommuner får udarbejdet nye planer for kommunens skolestruktur. 

De centrale administrative og departementale funktioner varetages af Departementet for Uddannelse, Kultur, idræt og Kirke.

Uddannelsesstyrelsen varetager servicering af det pædagogiske arbejde på daginstitutioner, folkeskolen og de grønlandske efterskoler, herunder: 

 • faglig konsulenttjeneste (www.iserasuaat.gl
 • udvikling af undervisningsmaterialer (www.iserasuaat.gl
 • evaluering af folkeskolens virksomhed 
 • kursus og udviklingsarbejde 
 • overordnet tilsyn med folkeskolen og efterskolerne 

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) varetages af kommunerne og tilbyder pædagogisk - psykologisk bistand til børn og unge i alderen 0-18. Kompetencen for den vidtgående specialundervisning er delegeret ud til de kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, som behandler sagerne efter indstilling fra skolelederne.

Gymnasiale Uddannelser

Studieforberedende uddannelser er boglige uddannelser, der forbereder til videregående uddannelser. En gymnasial uddannelse varer tre år og giver adgang til videreuddannelser i og udenfor Grønland. Den gymnasiale uddannelse (GUX) er etableret på gymnasieskolerne i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Den gymnasiale uddannelse er opbygget af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløb tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle fire skoler. På grundforløbet har man fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science og idræt. Efter grundforløbet starter man på sit studieretningsforløb, der tager 2½ år. Der er i alt otte forskellige studieretninger at vælge imellem, og studieretningen forhåndstilkendegives allerede inden studiestart. Forhåndstilkendegivelsen er ikke bindende og valg af studieretning tages endeligt i løbet af grundforløbet.

På uddannelsesportalen Sunngu findes en oversigt over hvilke studieretninger der udbydes i hvilke kommuner. Bemærk, at der kan udbydes flere udgaver af den samme studieretning – eksempelvis tre teknisk-naturvidenskabelige studieretninger i Sisimiut. Desuden kan flere studieretninger i nogle tilfælde være slået sammen til en.

Læs mere under GUX på Sunngu og Iserasuaat.

Erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelserne i Grønland er en praktisk uddannelse der retter sig mod et bestemt erhverv. Det kan f.eks. være håndværksmæssige-, kontor- eller maritime erhverv.

Det tager i gennemsnit 4 år at tage en erhvervsuddannelse. Kendetegnet ved disse uddannelser er, at de er vekseluddannelser. Det betyder, at der skiftes mellem skoleophold og praktikforløb. På skoleforløbene opnår den studerende teoretisk viden, og i praktikforløbene bruger den studerende så denne teoretiske viden praktisk på en arbejdsplads. En stor del af uddannelserne kan færdiggøres i Grønland, men der er også uddannelser der kræver skoleophold i Danmark.

Praktikperioderne kræver som regel, at man har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Visse uddannelser giver dog mulighed for skolepraktik, hvis det ikke har været muligt at finde en praktikplads.

Du kan læse mere om de individuelle skoler her:

 • Sanaartornermik Ilinniarfik, Bygge & Anlægsskolen, Sisimiut: www.kti.gl
 • Saviminilerinermik Ilinniarfik, Jern & Metalskolen, Nuuk: www.kti.gl
 • Niuernermik Ilinniarfik, Handelsskolen, Nuuk: www.ninuuk.gl
 • Grønlands Maritime Skole, Paamiut & Nuuk: maritim.gl/da
 • INUILI, Levnedsmiddelskolen, Narsaq: www.inuili.com
 • Niuernermik Ilinniarfik, Handelsskolen, Qaqortoq: www.cak.gl
 • Peqqissaanermik Ilinniarfik, Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk: www.pi.gl
 • Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat (Socialhjælperuddannelsen): www.pi.sps.gl

Videregående uddannelser

Naalakkersuisut lovgiver om videregående uddannelser, og driftsmidler til uddannelsesinstitutionerne bevilliges gennem Finansloven. Desuden har uddannelsesinstitutionerne som selvstændige enheder ret til, imod betaling, at udbyde forskellige aktiviteter indenfor deres forretningsområde. De videregående institutioner i Grønland er:

 • Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), der huser akademiske uddannelser på bachelor- og kandidatniveau, samt professionsrettede uddannelser. Derudover er et antal PhD-studerende tilknyttet. For mere information, se www.uni.gl
 • Perorsaanermik Ilinniarfik (Socialpædagogisk Seminarium), der uddanner professionsbachelorer indenfor socialpædagogik. For mere information, se www.pi.sps.gl
 • Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), der er skabt i samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby og Grønlands Tekniske Skole (KTI) i Sisimiut. Centeret uddanner arktiske ingeniører. For mere information, se www.artek.byg.dtu.dk/Om_ARTEK
 • Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), der har flere PhD-studerende tilknyttet. Under Pinngortitaleriffik ligger Grønlands Klimaforskningscenter, hvor der også er mulighed for PhD-studier.

De videregående uddannelser i Grønland skal tilbyde faglighed på internationalt niveau og være forankret i landets historiske og kulturelle kontekst. Erhvervslivet skal inddrages som en aktiv medspiller for at sikre det faglige niveau.

Det er vigtigt at uddanne vore unge til at varetage akademiske stillinger på arbejdsmarkedet. Naalakkersuisut har derfor sat fokus på at øge antallet af færdiguddannede akademikere betydeligt inden for alle uddannelsesretninger. Det indebærer, blandt andet, en øget indsats for, at de studerende gennemfører deres uddannelse på normeret tid, samt at sikre studerende, som tager en uddannelse i udlandet, de bedste mulige betingelser for at vende hjem efter endt uddannelse.

Ydermere er Naalakkersuisut interesseret i at udvide udbuddet af professionsrettede bacheloruddannelser og støtte oprettelse af flere uddannelser med en struktur, der minder om ARTEK-modellen. Dette blandt andet for at styrke og promovere det grønlandske uddannelsessystem internationalt.