Regler for herboende

CITES-kontoret har udarbejdet information om, hvad du som herboende i Grønland kan bringe ud af landet og hvilke tilladelser det kræver, hvis du vil eksportere (sende eller medbringe) genstande fremstillet af truede dyrearter (arter omfattet af CITES konventionen).

Man betragtes som herboende i Grønland, når man har opholdt sig i landet i mere end 185 dage. Den lokale kommune kan udstede en bopælsattest som dokumentation herfor. Denne skal vedlægges alle eksportansøgninger ifm. bohaveflytninger.

Som herboende er der en række muligheder for at eksportere effekter fra CITES listede arter:

a) Ved rejser ud af Grønland – herboende er turist i et andet land

b) Forsendelse af gaver

c) Forsendelse af kød

d) Ved fraflytning fra Grønland

a) Ved rejser ud af Grønland – herboende der er turist i et andet land

Personlige ejendele under rejser til Danmark:

Hvis du bor i Grønland, kan du til Danmark medbringe personlige smykker og lignende uden CITES tilladelse, dog skal genstandene bringes med tilbage til Grønland. Dette kan ske, hvis ejendelene er inkluderet i personlig bagage eller bæres på kroppen som smykker eller lignende.

(Bemærk, at hele narhvalstænder og hvalrosopsat/tænder betragtes ikke som en del af ens personlige ejendel.)

…til andre lande:

Under normale omstændigheder kan du til udlandet medbringe personlige smykker og lignende uden tilladelser, dog skal genstandene bringes med tilbage til Grønland. Det kan anbefales at undersøge det pågældende lands regler inden rejsens start, da nogle lande (f.eks. USA) har meget strenge regler om blandt andet smykker fremstillet af hvalarter.

www.cites.org 

b) Forsendelse af gaver

Hvis du ønsker at sende genstande, som er omfattet af CITES, som gaver til et andet land end Danmark, skal du erhverve en CITES-eksporttilladelse fra CITES-kontoret. Du er selv forpligtet til at undersøge importlandets indførselsregler, men CITES-kontoret vil ofte kunne vejlede om, hvordan du skal forholde dig.

c) Forsendelse af kød

Der findes et internationalt forbud mod ud- og indførsel af kød og mattak fra hvaler. Det er dog tilladt at sende kød og mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval som frysegods til Danmark. Royal Arctic Line sørger for de nødvendige CITES tilladelser, du skal blot oplyse, hvad frysegodset indeholder. Nærmere oplysninger omkring kødforsendelser kan fås ved henvendelse til Royal Arctic Line.

Det er ikke tilladt at sende kød fra isbjørn, da Grønlands Landsstyre siden 2008 har et midlertidigt eksportstop for isbjørneprodukter.

Medbringelse af hvalkød til Danmark

Kød fra dyr der ikke er listet under CITES

Ønsker du at udføre kød fra dyr, der ikke er listet under CITES (f. eks. moskusokse og rensdyr), kræver dette ingen eksporttilladelse hvis der er tale om mængder under 10 kg per person. Såfremt man ønsker at eksportere mere end 10 kg pr person, kræver det en tilladelse til eksport af fødevarer. Denne kan fås ved henvendelse til Veterinærafdelingen.

d) Ved fraflytning fra Grønland - bohaveflytning

Ved fraflytning fra Grønland er det tilladt at eksportere effekter for CITES listede arter, som er en del af husstandens normale bohave. Ved bohave forstås personlige ejendele. Effekter, der er tiltænkt kommercielle formål (videresalg), gaver og lignende, er ikke omfattet af regler for bohaveflytning.

Liste I 

Liste I-arter kræver både en eksporttilladelse fra CITES-kontoret og en importtilladelse fra importlandet. Der skal således udfyldes to ansøgningsskemaer, et til de grønlandske myndigheder og et til myndighederne i det land, effekterne skal importeres til. En importtilladelse kan først udstedes, når en eksporttilladelse er udstedt af eksportlandets myndigheder.

Liste II og III

Arter på liste II og III kan udføres uden eksporttilladelse (Husk dog bopælsattest og flytteanmeldelse som dokumentation for, at effekterne udføres som en del af bohaveflytning).

Standardbrev ved bohaveflytning

Følgende tabel præsenterer oversigt over, hvilke arter der må eksporteres i forbindelse med bohaveflytninger, og hvilke tilladelser der kræves:

Art Liste nr Kræver ansøgning
Finhval I Ja (A og C)
Pukkelhval I Ja (A og C)
Grønlandshval I Ja (A og C)
*Kaskelothval(totalfredet) I Ja (A og C)
Sildepisker/Vågehval (Østgrønland) I Ja (A og C)
Hvidhval II  Nej
Isbjørn II  Nej
Marsvin II  Nej
Narhval II  Nej
Sildepisker/Vågehval (Vestgrønland) II  Nej
Hvalros III  Nej

*Kaskelot er totalfredet, og må ikke udføres ved bohaveflytning. Dog kan man søge om en CITES eksport- og import tilladelse til effekter af kaskelot fra før 1977. 

Kontakt gerne CITES-kontoret i Departementet for Natur og Miljø for yderligere information om arter, der ikke fremgår af listen. Ved eksport af fugle skal Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kontaktes.

Når du har fået CITES-tilladelse til at udføre liste I-arter som bohave, skal du lægge den originale tilladelse sammen med effekterne og beholde din kopi.